« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Schvaleny závěrečný účet Mikroregion

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečený účet DSO_2020
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Ledečsko za rok 2020
<br> IČO: 70930902
<br> Na základě zákona č.25 0/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
<br> Svazek obcí mikroregionu Ledečsko návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> l) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2020 (Výkaz FIN 2-12)
<br> Příimv schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Daňové příjmy O 0 O Nedaňové příjmy O 0 65.865,49 Kapitálové příjmy 0 0 0 Přijaté dotace 99.080,-- 99.080,—- 10287000 Příjmy celkem 99.080,-- 99.080,—- 168.735,49 V'Ldaie schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Běžně výdaje 99.080,-- 99.080,—— 5283155 Kapitáloyívýdaje __________________ O ________________________ O ___________________ D _____ Výdaje celkem 99.080,-- 99.080,-- 52.831,55
<br> Příloha: Výkaz FIN 2—12 k31.l2.2020 — plnění rozpočtu obce vplne'm členění podle rozpočtové skladby
<br> 2) Hospodaření s majetkem (rozvaha) Výsledek inventarizace: inventarizace proběhla bez závad <.>
<br> Příloha: Rozvaha DSO k 31.12.2020
<br> 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařem'svazku za rok 2020
<br> Přezkoumání provedeno na základě žádosti svazku a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.„ o přezkoumávání hospodaření USC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina <.>
<br> Závěr ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření I.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Ledečsko za rok 2020 byly zjištěny chyby a nedostatky (© 10 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumání hospodaření) a to: Nedostatky,spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy - K 30.6.nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření,resp.nebyl oznámen záměr zadat přezkoumání hospodaření auditoroví.(porušení povinností)
<br> 11.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Ledečsko za rok 2020 se neuvádí žádná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> 1
<br> III.Při přezkoumání...
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2020
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 3427112021 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Ledečsko
<br> se sídlem Husovo náměstí 7,584 01 Ledeč nad Sázavou,lČO: 70930902 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 30.listopadu 2020 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2020 jako dílčí přezkoumání a dne 19.dubna 2021 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracováni této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 19.dubna 2021 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Ledečsko Husovo náměstí? 584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: XXXXX XXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXX XXXX - předseda XXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava.IČO: 708907491 lD datové schránky: ksabSeu.e-mait: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Vý...
účetní závěrka 2020
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí mikroregionu Ledečsko
Husovo nám.7
584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 99 080,00 99 080,00 102 870,00 103,8 103,8
3639 2141 Příjmy z úroků (část) 47,69
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.65 817,80
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.65 865,49
<br> P ř í j m y c e l k e m 99 080,00 99 080,00 168 735,49 170,3 170,3
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.81.007 Strana 1 Tisk: 28.04.2021 16:01:44
<br>
<br> IČO: 70930902 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Svazek obcí mikroregionu Ledeč sestavený k 31.12.2020
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-------------------------------------------------...

Načteno

edesky.cz/d/4705779

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz