« Najít podobné dokumenty

Obec Volanice - Návrh Závěrečného účtu mikroregionu Podchlumí za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf (440.76 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí <,>
<br> IČ: 70154554
za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 15.09.2020
- 23.03.2021 – konečné přezkoumání provedeno dálkovým způsobem
<br>
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí v souladu
<br> s ustanovením § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a
<br> v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 02.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí
<br> Holovousy 39
<br> 508 01 Hořice
<br> Zástupci za Dobrovolný svazek obcí:
<br> - Zlatuše Brádlová - předsedkyně svazku
- XXXX XXXXXXXXXXX - externí účetní
- XXXX XXXXXXXXXXX,Dis.- externí účetní
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.Vendula Hynková
<br> - kontroloři:
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování...
vzz.pdf (339.91 kB)
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion Podchlumí70154554
sestavený k 31.12.2020
<br> IČO: Název:
Sídlo: Holovousy 39,508 01 Holovousy
Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXXXX,sehnoutkova.hana@gmail.com,XXXXXXXXX
<br> 319 009,46 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 59 538,05 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 460 200,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> - -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 91 320,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 23 714,67 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 36 072,62 -
<br> 79 200,00 -
<br> - -
<br> -...
střednědobý výhled Mikroregionu Podchlumí 2022-24.pdf (40.8 kB)
Mikroregion Podchlumí
<br> IČ: 701 54 554,sídlo: Holovousy 39,508 01 Hořice
<br> ROK 2022 2023 2024
Příjmy 560 500,00 Kč 113 000,00 Kč 113 000,00 Kč
Daňové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Nedaňové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Kapiálové příjmy 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč
<br> Přijaté transfery z toho:
<br> členské příspěvky od obcí 112 000,00 Kč 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč
<br> PRV - pořízení party stanu - přijetí
<br> dotace
168 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> PRV - pořízení party stanu,příspěvek
<br> od obcí
42 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> 3421 tábory - využití volného času dětí
<br> a mládeže
238 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Výdaje
Běžné výdaje 893 000,00 Kč 133 000,00 Kč 133 000,00 Kč
<br> z toho paragrafy
<br> 3XXX-komunální služby a uzemní
<br> rozvoj
130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč
<br> 6XXX-pojištění,úroky 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
<br> Rezerva 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> 3421 tábory - využití volného času dětí
<br> a mládeže
550 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> 5222 PRV - pořízení party stanu 210 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Kapitálové výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Financování 332 500,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
<br> Kontrola vyrovnanosti rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Vyvěšeno dne: 11.6.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Vyvěšeno elektronicky od 11.6.2021 do
<br> NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
<br> MIKROREGIONU PODCHLUMÍ 2022- 2024
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je k nahlédnutí v plném rozsahu na obecním úřadě v
<br> Holovousích po telefonické domluvě na tel.čísle 724 164 673.V plném rozsahu je návrh
<br> střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn na elektronické úřední desce Mikroregionu Podchlumí:
<br> http://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska/.Připomínky k návrhu střednědobého výhledu
<br> rozpočtu mohou občané Mikroregionu Podchlumí uplatnit písemně ve lhůtě do 29.6.2021 nebo
<br> ústně při projednávání výhledu rozpočtu na shromáždění starostů <.>
rozvaha.pdf (353.52 kB)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2020
70154554IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Mikroregion Podchlumí
Holovousy 39,508 01 Holovousy
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXXXX,sehnoutkova.hana@gmail.com,XXXXXXXXX
<br> 1 061 519,95 794 933,00 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 1 061 519,95 794 933,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 2 050 357,00 1 831 680,00
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 661 643,00 442 966,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 388 714,00 1 388 714,00
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 266 586,95 337 774,95
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<b...
příloha.pdf (482.45 kB)
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Holovousy 39,508 01 Holovousy
Mikroregion Podchlumí70154554
<br> sestavená k 31.12.2020
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXXXX,sehnoutkova.hana@gmail.com,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Nejsou informace o XXX,že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
V současné mezitmní účetní závěrce jsou používány účetní metody účetnictví státu <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Bez komentáře <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 23.03.2021
14:09:16
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO_ucto),verze: 2020.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 1 702 839,91 1 601 763,55 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 101 076,36 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- - Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> 114 100,00 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
- - Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívá...
fin 12 2020.pdf (297.88 kB)
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 111 224,00 = 111 224,00
3 064 103,50 = 3 064 103,50
2 329 150,57 = 2 329 150,57
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 1 025 482,75 = 1 025 482,75
1 025 482,75 = 1 025 482,75
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
111 224,00 = 111 224,00
<br> 2 038 620,75 = 2 038 620,75
1 303 667,82 = 1 303 667,82
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
111 224,00 = 111 224,00
<br> 2 217 906,75 = 2 217 906,75
2 085 708,26 = 2 085 708,26
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
111 224,00 = 111 224,00
<br> 1 192 424,00 = 1 192 424,00
1 060 225,51 = 1 060 225,51
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
111 224,00 = 111 224,00
<br> 1 192 424,00 = 1 192 424,00
1 060 225,51 = 1 060 225,51
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 846 196,75 = 846 196,75
243 442,31 = 243 442,31
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 846 196,75- = 846 196,75-
243 442,31- = 243 442,31-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 846 196,75- = 846 196,75-
243 442,31- = 243 442,31-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 846 196,75 = 846 196,75
243 442,31 = 243 442,31
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 21.01.2021
23:14:11
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO_ucto),verze: 2020.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
1 025 482,75 = 1 025 482,75
1 025 482,75 = 1 025 482,75
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 42...
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2020 (1).pdf (356.68 kB)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODCHLUMÍ
ZA ROK 2020 - NÁVRH
<br>
(§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br> 1.ÚDAJE O MIKROREGIONU PODCHLUMÍ
Adresa: Mikroregion Podchlumí,Holovousy 39,508 01 Hořice
IČ: 701 54 554
Kontakt: tel.: 724 164 673,e-mail: info@podchlumi.cz,www.podchlumi.cz
Bankovní spojení
116 317 63 39/0800,Česká spořitelna a.s <.>
94-124 105 41/0710 ČNB
<br>
V r.2020 měl dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí 26 členských obcí (Bašnice,Bílsko u
Hořic,Boháňka,Bříšťany,Butoves,Dobrá Voda u Hořic,Holovousy,Chomutice,Jeřice,Konecchlumí <,>
Kovač,Lískovice,Milovice u Hořic,Nevratice,Ostroměř,Petrovičky,Podhorní Újezd a Vojice,Rašín <,>
Sobčice,Sukorady,Třebnouševes,Třtěnice,Volanice,Vrbice,město Vysoké Veselí a Žeretice) <.>
Předsedou je starostka obce Holovousy paní Zlatuše Brádlová <.>
<br>
2.HOSPODAŘENÍ
ROZVAHA K 31.12.2020
<br> AKTIVA Stav k 1.1.2020 Stav k 31.12.2020
<br> AKTIVA CELKEM 1179741,82 1623081,46
<br> STÁLÁ AKTIVA 576583,95 485263,95
z toho
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek 337774,95 266586,95
<br> Dlouhodobý hmotný majetek 238809 218677
<br> OBĚŽNÁ AKTIVA 603.157,87 1137817,51
z toho
<br> Zásoby 98.960,00 98.960,00
<br> Krátkodobé pohledávky 165.600,00 456817,33
<br> Krátkodobý finanční majetek 338.597,87 582040,18
<br> PASIVA
<br> PASIVA CELKEM 1.179.741,82 1623081,46
<br> VLASTNÍ KAPITÁL 1.086.741,82 599598,71
z toho
<br> Jmění účetní jednotky 884.992,83 812640,83
<br> Výsledek hospodaření 201.748,99 -213042,12
<br> CIZÍ ZDROJE 93.000,00 1023482,75
<br> Z toho
<br> Krátkodobé závazky 93.000,00 78.000,00
<br> Dlouhodobé závazky 0 945482,75
<br>
Za rok 2020 byla provedena inventarizace majetku,závazků a pohledávek,při které nebyly zjištěny žádné rozdíly
mezi skutečností a účetnictvím <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2020
<br>
Rozpočtové položky
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtové změny
Skutečnost
<br> k 31.12.2020
<br> Tř...

Načteno

edesky.cz/d/4705776

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz