« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Návrh Závěrečného účtu a účetní závěrky obce Bohdalec za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva k 31.12.2020
L——u——-
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> V souladu s ustanoveními zákona c.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou c.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy a vyhláškou č 270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020 <.>
<br> Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla zahájena dne: 4.l.2021 <.>
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2021 <.>
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
<br> ÚIK: XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> DIK: Dokladová inventura
<br> Předseda Ing.XXXX XXXXXX,František Kudma,XXXXX XXXX
<br> DIK: Obecní úřad,veřejné prostranství,autobusové zastávky,SDH Bohdalec,vodárna — fyzická inventura Předseda Ing.XXXXXX XXXXXX,člen XXXX XXXXXX,člen XXXXX XXXXXX DIK: Základní a Mateřská škola Bohdalec — fyzická inventura
<br> Předseda Ing.XXXX XXXXXX,člen XXXXXXXXX XXXXXX,člen XXXXX XXXX
<br> NÁZEV ÚČTU SU AU ÚČETNÍ STAV INVENTURNÍ ROZDÍL STAV Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 51.085,00 51.085,00 0 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 19 293.043,00 293.043,00 0 Stavby — Budovy pro služby obyvatelstvu 21 200 4.665.704,80 4.665.704,80 0 Stavby _ Jiné nebytové domy a prostory 21 300 2.260.587,00 2.260.587,00 0 Stavby — Komunikace a veřejné osvětlení 21 400 5.362.376,80 5.362.376,80 0 Stavby — Jiné inženýrské sítě 21 500 17.641 265,40 17.641.265,40 0 Stavby — Ostatní stavby 21 600 1.052.370,70 1.052.3 70,70 0 Samostatné hmotné movité věci 22 449.026,00 449.026,00 0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28 1.052.904,86 1.052.904,86 0 Pozemky - lesní 31 220 615.075,37 615.075,37 0 Pozemky _ zahrady,pastviny,louky,rybníky 31 320 1 18.862,78 l 18.862,78 0 Pozemky _ zastavěná plocha 31 420 73 247,33 73.247,33 0 Pozemky- ostatni 31 520 1.580.045,67 1.580.045,67 0 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek _ GP 42 3 14 615.030,00 615.03 0,00 0 Oprávky k účtu 018 78 5108100 51.805,00 0 Opráv...
Příloha Obec Bohdalec
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Bohdalec čp.101,592 55 Bohdalec
Obec Bohdalec00599280
<br> sestavená k 31.12.2020
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,ucetni@obecbohdalec.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 18.02.2021
8:39:30
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Bohdalec),verze: 2020.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 1 286 859,83 1 202 728,23 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 463 374,11 459 344,11 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- - Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> 50 000,00 50 000,00 Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
- - Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
- - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných ...
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT OBEC BOHDALEC
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Bohdalec00599280
sestavený k 31.12.2020
<br> IČO: Název:
Sídlo: Bohdalec čp.101,592 55 Bohdalec
Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,ucetni@obecbohdalec.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,08 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 213 870,70 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> 380 784,16 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 1 054,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 7 815,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 559 182,15 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 823 616,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 110 475,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 30,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 29 063,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 630 596,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 131 658,00 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 219 808,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 548 512,94 -
...
ROZVAHA OBEC BOHDALEC
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2020
00599280IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Bohdalec
Bohdalec čp.101,592 55 Bohdalec
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,ucetni@obecbohdalec.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,00 344 128,00 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 51 085,00 51 085,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 293 043,00 293 043,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 35 486 496,71 9 324 336,86
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 2 387 231,15 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 30 982 304,70 8 078 712,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 449 026,00 192 720,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 052 904,86 1 052 904,86
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 615 030,00 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETT...
Fin 2-12 M
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 5 360 000,00 = 5 360 000,00
6 709 354,00 = 6 709 354,00
6 792 350,84 = 6 792 350,84
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 83 000,00 = 83 000,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 5 360 000,00 = 5 360 000,00
6 709 354,00 = 6 709 354,00
6 709 350,84 = 6 709 350,84
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
4 500 000,00 = 4 500 000,00
3 722 535,00 = 3 722 535,00
3 805 525,54 = 3 805 525,54
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
4 500 000,00 = 4 500 000,00
3 722 535,00 = 3 722 535,00
3 722 525,54 = 3 722 525,54
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
4 500 000,00 = 4 500 000,00
3 722 535,00 = 3 722 535,00
3 722 525,54 = 3 722 525,54
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
860 000,00 = 860 000,00
<br> 2 986 819,00 = 2 986 819,00
2 986 825,30 = 2 986 825,30
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
860 000,00- = 860 000,00-
<br> 2 986 819,00- = 2 986 819,00-
2 986 825,30- = 2 986 825,30-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
860 000,00- = 860 000,00-
<br> 2 986 819,00- = 2 986 819,00-
2 986 825,30- = 2 986 825,30-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
860 000,00 = 860 000,00
<br> 2 986 819,00 = 2 986 819,00
2 986 825,30 = 2 986 825,30
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 18.02.2021
8:38:56
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Bohdalec),verze: 2020.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 83 000,00 ...
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 Obec Bohdalec
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
<br> dle 517 zákona č.250/20008b <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
<br> ROK 2020
<br> OBEC BOHDALEC
<br> Obec Bohdalec
<br> Sídlo: Bohdalec 101 Právní forma: obec — samospráva IČO: 00599280
<br> Rada obce: není zřízena Počet členů zastupitelstva: 9
<br> Starosta: XXXXXX XXXXXXXX Místostarosta: Ing.XXXXXX XXXXXX Zastupitelstvo obce: XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX Skryje XXXXX XXXXXX Ing.XXXX XXXXXX
<br> Počet zaměstnanců obce: X Počet zaměstnanců dohodou o pracovní činnosti: 5 Obec Bohdalec provozuje hlavní činnost.Počet organizačních složek: 2 j.SDH obce Obecní knihovna
<br> V hlavní činnosti kromě obecního úřadu zabezpečuje provoz jednotky SDH a místní knihovny <.>
<br> Počet příspěvkových organizací: 1 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec ! 1.1.2003!
<br> Obec Bohdalec eviduje k 31.12.2020 celkem 281 osob s trvalým bydlištěm v obci <.>
<br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020
<br> & POLOŽKA NÁZEV PŘÍJMY VÝDAJE
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ] 017 864,60
<br> 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 66 824,85
<br> 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 104 645,54
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 783 386,68
<br> 1122 Daň z právnických osob za obec 134 140,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 147 609,95
<br> 1334 Odvody odnětí půdy 10 643,00
<br> 1337 Poplatek za komunální odpad 149 928,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 6 913,00
<br> 1361 Správní poplatky 7 140,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 29 617,82
<br> 1382 Zrušený odvod loterií 8,00
<br> 1511 Daň z nemovitosti 306 706,02
<br> 4111 Neinvestiční transfery SR volby 381 379,00
<br> 4112 Neinvestiční transfery SR 68 100,00
<br> 4116 Ostatní neinvestiční transfery ÚP 440 314,00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 194 593,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 326 336,98 207 161,00 2212 Silnice 6 001,60 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací...

Načteno

edesky.cz/d/4705766

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz