« Najít podobné dokumenty

Obec Blažim - Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022-2026 a Závěrečného účtu… (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Blažim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Ústeckého kraje 2020.pdf [0,86 MB]
1
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2020
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2020
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2020 bylo schodkové se saldem ve výši 936 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> druhové třídění
schválený
rozpočet
<br> 2020
<br> upravený
rozpočet
k 31.12 <.>
<br> 2020
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 2020
<br> rozdíl
skutečnost
<br> –
UR
<br> %
plnění
<br> příjmy celkem 19 978 22 479 22 728 249 101,11
<br>
<br> výdaje celkem 20 843 25 645 23 664 -1 981 92,28
<br>
saldo: příjmy - výdaje -865 -3 166 -936 2 230 29,56
<br>
financování celkem,z toho: 865 3 166 2 761 -405 87,21
<br> prostředky minulých let 96 2 137 2 041 -96 95,51
<br> termínované vklady - krátkodobé 0 203 299 96 147,29
<br> úvěrový rámec 2016 - 2023 811 811 672 -139 82,86
<br> úvěr 2017 - 2022 553 733 465 -268 63,44
<br> splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00
<br> splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00
<br> splátka jistiny úvěrového rámce
2016 - 2023 -378 -501 -499 2 99,60
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2020 v mil.Kč
<br>
<br>
Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 22 728 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané
transfery v objemu 15 917 mil.Kč,tj.70,03 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
12 442 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
vlastních příjmů byly naplněny v objemu 6 040 mil.Kč,tj.26,58 % z celkového objemu skutečných
příjmů <.>
<br>
<br> 2
<br> Výdaje za rok 2020 dle oblastí v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2020 činily 23 664 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
21 023 mil.Kč,tj.88,84 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 2 641 mil.Kč činily
11,16 % c...
Návrh střednědobého výhledu rozp.Ústeckého kraje 2022-2026.pdf [0,55 MB]
1
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026 (dále jen
výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Obsahuje souhrnné základní
údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o
finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů <.>
<br>
v mil.Kč
<br> Tabulka č.1 Střednědobý výhled rozpočtu
<br>
schválený
rozpočet
<br> 2021
r.2022 r.2023 r.2024 r.2025 r.2026
<br> ZDROJE 21 581 22 961 22 241 22 361 22 183 21 992
<br> Příjmy 20 811 21 927 22 049 21 971 22 124 22 392
<br> Běžné příjmy,z toho: 20 282 20 958 21 274 21 404 21 600 21 751
<br> - vlastní příjmy 5 791 6 638 6 876 7 051 7 249 7 453
<br> - transfery 14 491 14 320 14 398 14 353 14 351 14 298
<br> Kapitálové příjmy,z toho: 529 969 775 567 524 641
<br> - vlastní příjmy 135 270 70 70 70 70
<br> - transfery 394 699 705 497 454 571
<br> Financování 770 1 034 192 390 59 -400
<br> Prostředky minulých let 100 10 10 10 10 10
<br> Úvěr 2017 - 2022 477 284 x x x x
<br> Úvěr 2021 - 2025 0 624 300 320 149 0
<br> Úvěrový rámec 2016 - 23 713 941 191 0 0 0
<br> Úvěrový rámec
2023 - 2030 ˟˟˟ 0 0 520 820 640 420
<br> Splátky jistiny úvěru
2011 - 2014 -137 -25 x x x x
<br> Splátky jistiny úvěru
2017 - 2022 ˟ 0 -150 -150 -150 -150 -150
<br> Splátka jistiny úvěru
2021 - 2025 ˟˟ 0 0 0 -150 -150 -150
<br> Splátky jistiny úvěrového
rámce 2016 - 2023 -383 -650 -426 x x x
<br> Splátka jistiny úvěrového
rámce 2023 - 2030 ˟˟˟ 0 0 -253 -460 -440 -530
<br> VÝDAJE 21 581 22 961 22 241 22 361 22 183 21 992
<br> Běžné výdaje 19 577 19 841 19 949 19 992 20 051 20 072
<br> Kapitálové výdaje 2 004 3 120 2 292 2 369 2 132 1 920
<br> ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE 0 0 0 0 0 0
˟ úvěr 2017 - 2022 bude splacen k 31.12.2031,roční splátka v celém období činí 150 mil.Kč
<br> ˟˟ úvěr 2021 - ...

Načteno

edesky.cz/d/4705753

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Blažim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz