« Najít podobné dokumenty

Obec Žampach - Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region orlicko třebovsko za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žampach.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4/2021/2
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Jallmr í'le'flIítíNí
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání heSpodařeni za rok 2020
<br> dobrovolného svazku obcí Region Orlicka-Třebovsko
<br> ač; 70939659
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 16.září 2020 jako Dílčí přezkoumání 6.dubna 2021 jako Konečně přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020 ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 12.08.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání byío vykonáno na úřadu členské obce DSO Řetůvka dne 16.9.2020
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu členské obce DSO Řetůvka dne 06.04.2021
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zdeňka Škarková - kontroloři:
<br> - Bc.Zdeňka Fassnerová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 &.420í2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255I2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Petr Háiek - předseda svazku
<br> XXXXX XXXXXXXXXX — manažer svazku Mgr.XXXXX XXXXXX - manažer svazku Věra Zemanová — účetní svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2
<br> odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů „Maiden.ksqríí HÉKÉĚŘ'ÉŠ'JÍFPPQF2„9.399?,_
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.42012004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskute...
4/2021/1
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
<br> REGION ORLICKO TŘEBOVSKO
<br> IČO 70939659
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO ROT ZA ROK 2020
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br>
Schválený
<br> rozpočet
<br>
Upravený
<br> rozpočet
Plnění k 31.12.2020
<br> % plnění k
<br> upravenému
<br> k rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 0 0 0 0
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 1707 810 116 15
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 0
<br> Třída 4 - Přijaté dotace 3600 26524 26525 100
<br> Příjmy celkem 5307 27334 26641 98
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 4610 11766 8604 73
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 3954 13834 12942 94
<br> Výdaje celkem 8564 25600 21546 85
<br> Saldo: Příjmy - výdaje -3257 1734 5095
<br>
Třída 8 - financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky 12700 9180 8031
<br> Splátky úvěrů -9483 -12982 -12620
<br> Změna stavu na bank.účtech 40 2068 -506
<br> Operace pol.8901 0 0 0
<br> Prostředky minulých let 0 0
<br> Financování celkem 3257 -1734 -5095
<br>
Přebytek ( - ),ztráta ( + ) - -
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou zveřejněny na internetových stránkách DSO ROT nebo k nahlédnutí
<br> v kanceláři DSO ROT (výkaz FIN2-12M,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br>
<br> 2) Hospodářská činnost DSO ROT
<br>
<br> DSO ROT nevede hospodářskou činnost <.>
<br>
<br> 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
<br>
<br> Výkaz rozvaha,výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky ( vše sestavené k 31.12.2020 ) jsou
<br> přílohou k závěrečnému účtu.Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok
<br> včetně případného popisu významných vlivů na změny stavů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br>
<br> Dotace ze státního r...

Načteno

edesky.cz/d/4705752

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žampach      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz