« Najít podobné dokumenty

Obec Ratměřice - Oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Ratměřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ratměřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Ratměřice
Změna č.1 územního plánu
<br> RATMĚŘICE
<br>
ČISTOPIS
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Označení správního orgánu,který změnu
<br> územního plánu vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Ratměřice <,>
<br> dne 22.3.2021,pod č.usnesení 21/2/10,11,12
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního
<br> plánu: 19.5.2021
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> Jméno a příjmení:
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Funkce:
referent odboru výstavby,územního plánování a
<br> životního prostředí,Městský úřad Votice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis a otisk úředního razítka:
<br>
<br>
<br> Zpracovatel:
<br> Relax M.A.A.T <.>,s.r.o <.>
<br> IČ: 071 42 226
<br>
<br> Zodpovědný projektant: Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,MBA,DiS <.>
<br> Projektant: XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Květen XXXX
<br>
<br> 2
<br>
<br> Obec Ratměřice
<br>
<br> Usnesení č.: 21/2/10,11,12 V Ratměřicích dne: 22.3.2021
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Ratměřice,příslušné podle ust.§ 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> za použití ust.§ 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona,§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád a
<br> § 16 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a
<br> způsobu evidence územně plánovací činnosti
<br>
<br> vydává
<br>
<br> Změnu č.1 územního plánu Ratměřice <,>
<br>
<br> kterou se mění Území plán Ratměřice,účinný od 19.12.2012,takto:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> I.Textová část změny ÚP
<br>
Označení kapitol respektuje použité označení v textové části územního plánu Ratměřice.Jednotlivé
<br> změny textové části ÚP jsou očíslovány body (1),(2),(3) atd <.>
<br>
<br>
<br> 1.Vymezení zastavěného území
<br> (1) V první větě se mění datum vymezení zastavěného úze...

Načteno

edesky.cz/d/4705751

Meta

Rozpočet   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ratměřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz