« Najít podobné dokumenty

Obec Střezimíř - Zápis ze zasedání ZO 13.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střezimíř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-ze-zasedani-zo-13.5.2021770632474.pdf
1
<br>
Zápis č.3 / 2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř
<br>
Místo konání: Střezimíř – zasedací místnost Obecního úřadu,Střezimíř čp.110
Doba konání: 13.května 2021 od 16:00 hod <.>
Přítomni: Bc.XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXX
Omluvena: XXXX XXXXXXXXX
<br> Navržený program:
<br> X.Zahájení
2.Schválení programu
3.Volba zapisovatele a ověřovatelů
4.Kontrola plnění usnesení
5.Projednání příspěvku DSO Mikroregion Voticko,cyklostezka
6.Projednání úlevy z nájmu
7.Smluvní vztahy s obcí
8.Místní komunikace Střezimíř Nádraží
9.Rozpočtové opatření
10.Různé
11.Závěr
<br>
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) v 16:00 hodin zahájil a řídil
starosta obce Bc.XXXXX XXXXXXX (dále jen „starosta“) <.>
Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že jsou přítomni čtyři
členové zastupitelstva z celkového počtu pěti členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
2) Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce,jak je
uveden shora (příloha č.2) <.>
• Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje dnešní program <.>
Výsledek hlasování: Pro: 4,proti: 0,zdrželi se: 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl určit zapisovatelem Miloslavu Mindlovou a ověřovateli zápisu Jarušku Královou a Romanu
Dvořákovou <.>
• Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Střezimíř určuje zapisovatelem Miloslavu Mindlovou a ověřovateli zápisu Jarušku Královou
a Romanu Dvořákovou <.>
Výsledek hlasování: Pro: 4,proti: 0,zdrželi se: 0
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
4) Kontrola usnesení
Zastupitelka paní Králová seznámila členy zastupitelstva s provedenou kontrolou usnesení a konstatovala <,>
že všechna usnesení jsou splněna nebo se plní průběžně <.>
<br> Zastupitelst...

Načteno

edesky.cz/d/4705747

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Stavební informace   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střezimíř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz