« Najít podobné dokumenty

Obec Komárov - SMO VM - závěrečný účet

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Komárov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020_2_Fin_k 31.12.2020.pdf (90.03 kB)
Licence: D0L0 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 10012020
Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2021 Čas zpracování: 11h 2m41s Strana: 1
IČO: 45659168
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
<br> sestavený k 12/2020
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.roz 5.943.879,20 5.693.835,91 ******* 95,79
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 59.000,00 854.000,00 853.138,49 ******* 99,90
0000 4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích s 856.373,45 856.373,45 ******* 100,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 9.018.400,00 1.423.147,35 1.007.512,60 11,17 70,79
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1.464.700,00 1.464.700,00 476.727,90 32,55 32,55
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 10.542.100,00 10.542.100,00 8.887.588,35 84,31 84,31
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1.520.000,00 ******* *******
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 1.520.000,00 ******* *******
<br> 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 430.000,00 430.000,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6409 Ostatní činnosti j.n.430.000,00 430.000,00 ******* 100,00
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 10.542.100,00 10.972.100,00 10.837.588,35 102,80 98,77
<br>
<br> Licence: D...
2020_3_Rozvaha_k 31.12.2020.pdf (108.46 kB)
Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (02112020 / 01012020)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 45659168
Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 32 264 708,26  20 069 080,00  12 195 628,26  7 764 947,73 
<br> A.Stálá aktiva 27 082 980,00  20 069 080,00  7 013 900,00  3 420 711,11 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1 099 320,00  388 531,00  710 789,00  833 206,36 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 099 320,00  388 531,00  710 789,00  833 206,36 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 25 983 660,00  19 680 549,00  6 303 111,00  2 587 504,75 
<br> 1.Pozemky 031        
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021        
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 7 090 116,00  787 005,00  6 303 111,00  2 587 504,75 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 18 893 544,00  18 893 544,00     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 28....
2020_4_VZZ_k 31.12.2020.pdf (104.06 kB)
Licence: D0L0 XCRGUVXA / VXA (02112020 / 01012020)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 45659168
Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 6 377 089,65    15 344 582,89   
<br> I.Náklady z činnosti 6 349 658,04    15 342 680,20   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501        
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513     1 572,14   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 428 096,04    1 098 710,06   
<br> 13.Mzdové náklady 521 416 895,00    1 250 663,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 70 666,00    268 468,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 1 234,00       
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527     4 437,00   
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543        
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 28.04.2021 23h27m22s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D0L0 XCRGUVXA / VXA (02112020 / 01012020)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hosp...
2020_5_Priloha_k 31.12.2020.pdf (116.49 kB)
Licence: D0L0 XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 45659168
Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a nedošlo ke změnám metody z důvodu předpokládaného ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek účetních výkazů nebylo změněno <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá účetní metody v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb a s vyhláškou č. 410/2009 Sb. Oceňování majetku a závazků - dlouhodobý nehmotný a hmotny majetek
se oceňuje pořizovací cenou a jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně. Zásoby se účtují způsobem B <.>
<br> 28.04.2021 16h21m28s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D0L0 XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky    
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902    
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915    
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z tran...
inventarizační zpráva.pdf (24.22 kB)
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020
<br> Sdružení měst a obcí Východní Moravy uč: 45659168 Datum zpracování: 20.2.2021
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlasený na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdily.Termín inventur byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškoleníčlenů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo dne 16.12.2020 ve Zlíně.Proškolení je doloženo prezenční listinou <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> 1.4.Přijatá opatřeníke zlepšení průběhu Inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku,závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek <.>
<br> 1.5.Informace o inventarizačních rozdílech a zůčtovatelných rozdílech Inventarizační rozdíly: nebyly zjištěny
<br> Za inventarizační komisi: M Předseda: RNDr.XXXXXX XXXXXX podpis XX.X.XXXX
<br> ooooooooooooooooooo
<br> Člen: Ing.XXX XXXXXXX podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 20.2.2021
2020_7_Audit zprava.pdf (823.54 kB)
<.>.Krajský úřad Klasiflkace: chráněný dokument Zlínského kraie
<br> DSO Sdružení města obcí Východní Moravy
<br> Odbor ekonomICKy I třída Tomáše Bati 5146 |
<br> Oddělení kontrolní
<br> 760 01 Zlín Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 3.května 2021 Ing.XXXXXXXX XXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX EKO
<br> Zpráva č.394/20201EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy,lC: 45659168 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 27.10.2020 - 30.10.2020 (dílčí přezkoumání) 28.4.2021 - 30.4.2021 (konečně přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeny'm kontrolované osobě dne 26.8.2020.Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 30.4.2021 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO SMO Zlín,třída Tomáše Bati 5146 760 01 Zlín
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy zastupoval: předseda : Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX účetní SMO Východní Moravy: Ing.XXX XXXXXXX tajemník SMO VM Východní Moravy: RNDr.XXXXXX XXXXXX
<br> Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 210 761 90 Zlín e-mail: marie.hennanova©kr—zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočet pro rok 2020,který byl navržen členským obcím sdružení,byl zpracován na straně příjmů ve výši 10 542 100,- Kč a na straně výdajů ve shodné výši 10 542 100,- Kč.Navržený rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.Tento rozpočet byl členěn podle ustanovení rozpočtové skladby v platném znění v předepsaném členění dle položek rozpočtové skladby a podle 5 11,odst.3 zákona č.25...
zaverecny ucet 2020.pdf (71.93 kB)
Sdružení měst a obcí Východní Moravy Návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> Na základě 5 17 zákona č.250I2000 Sb.o rozpočtových prxvldlech územních rozpočtů zveřejňuje Sdruženl měst a obal Východní Moravy návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> I.FLNENI ROZPOCTU PR.!JMIJ
<br> Pol Ztvuný uhnul ! ninv položky
<br> “ W Mnich stručnost Stampa <.>
<br> PŘLIMY CELKEM to nu
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ Pol Zlvuný uhnul ! an pobily
<br> \!
<br> III.FINANCOVÁNÍ- tl'ldl 8
<br> Po! zmen? “knutou nim polem
<br> IV.STAVY A OBRATY HA BAHKOVNÍCH ÚČTECH
<br> Zmlnn law
<br>.<.>.JL '.- _ <.>,Four-En! Kom—Eny suv “M_u'inwm“ “.W,<.> suv |: 1.1."'"szgkň ' * k 31.12.8115 |zamani m doc: 51: agens 4422 m:" 1335 182.40 PŘlJATÉ TRANSFERY
<br> mmm prúoe u sodůlnlch voor - Zaváděnl prhelpů Smart Gomano- v rodem Wl Merivy
<br> - Foňznnl nádob na
<br> vobách 507
<br> 282 426.1
<br> 55! 373 <.>
<br> 43
<br> Vypracoval-e Ing.Eva Mrkvnvů ' * Správce rozpočtu: Mgr XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Mimo.X.X.XXXX Muf.Jeroelev Šlo cht: Vyvěšeno \! DWN podnbé- 7 52021 phdudn Mani
<br> Sonata.245.202! Sem \r olehlrnnlcllé podobě 24.6.2021

Načteno

edesky.cz/d/4705739

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Komárov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz