« Najít podobné dokumenty

Obec Jenčice - Zápis ze zasedání ZO Jenčice 2/2021 konaného dne 08. 6. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jenčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO Jenčice 2/2021 konaného dne 08. 6. 2021
OBEC JENČICE
<br> Z Á P I S
<br> ze zasedání ZO Jenčice 2/2021 ze dne 8.6.2021 <.>
<br> Zasedání se konalo v klubu Pohoda v Jenčicích od 17.00 hod <.>
<br> 1.Zahájení:
<br> Zasedání zastupitelstva obce Jenčice bylo zahájeno v 17.00 hod.starostou obce
<br>
<br> Přítomno: 6 členů ZO - XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXX,Jiří
<br> Machálek,XXXX XXXXX
<br> - Omluvena - XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Občané: 4
<br>
<br> 2.Určení zapisovatele,ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Ověření zápisu: XXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> X.Program zasedání:
<br>
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Určení zapisovatele,ověřovatele zápisu
<br> 3.Program zasedání
<br> 4.Kontrola usnesení 01/2021 ZO č.1/2021 ze dne 16.02.2021
<br> 5.Schválení závěrečného účtu za 2020
<br> 6.Schválení účetní závěrky za 2020
<br> 7.Rozpočtová opatření
<br> 8.Vzdání se práva a prominutí dluhu z pohledávky za
<br> společností Baklax,s.r.o <.>
<br> 9.Zpráva finančního výboru
<br> 10.Oprava KD Jenčice - stav
<br> 11.MF hřiště Jenčice – stav
<br> 12.Ostatní
<br> 13.Diskuze
<br>
<br> 1
<br> 14.Závěr
<br> Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání v tomto znění
<br>
<br> Výsledky hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
<br> Usnesení č.8/2021: ZO schvaluje navržené usnesení <.>
<br>
<br> 4.Kontrola usnesení 01/2021 ZO č.1/2021 ze dne 16.02.2021
<br>
<br>
Starosta obce provedl kontrolu usnesení 01/2021 ZO č.1/2021 ze dne 16.02.2021
<br>
<br> Kontrola usnesení je přílohou č.1 tohoto zápisu <.>
<br>
<br> Usnesení č.9/2021: ZO bere na vědomí
<br>
<br> 5.Schválení závěrečného účtu za 2020
<br>
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem roku 2020 <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Jenčice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
<br> 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad <.>
<br>
Výsledky hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zd...

Načteno

edesky.cz/d/4705735

Meta

Prodej   Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jenčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz