« Najít podobné dokumenty

Městys Jimramov - zde.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Jimramov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
Zápis č.2l202t z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 3.6.202| v sokolovně v Jimramově.Přítomni: Mgľ.Bartošová Jaľoslava,Buľeš Zdeněk,MgA.FrĺjmmelVáclav,XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXX,Mgr.KříŽováYěra,Ing.XXXX XXX,Sedláková Petľa,Vojta Petľ (X) omluveni: XXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXX,Ing.LorencováIvana,Maýsek Miroslav,XXXXXXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXXXXX (X) Je přítomna nadpoloviění většina všech zastupitelů.Zastupitelstvo je usnášeníschopné.Pan starosta podalnávrh na schválení progľamu jednaní: 1.Schválení pľogľamu jednání 2.Volba ověřovatelů zápisu 3.Schválení vyběru dodavatele traktoru 4.Nákup pozemků 5.Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Městyse Jimramov zarok 2020 včetně zprtwy o výsledku přezkoumání hospodaření 6.Pľojekt,<,> Prźzđniny v Jimramově" 7.Rozpočtové opatření číslo 3 8.Různé 8-1-0 Proti: MgA.Frömmel.Tento návrh byl schválen.1.Schválení pľogľamu jednání MgA.Václav Frommelnavrhl doplnit program jednání o tyto body: -Pořizování zvukovéh o zźtznamu z j eđnání ZM' Pro: MgA.Frcĺmmel' p.Vojta,p.Sedláková Tento návrh na doplnění pľogramu jednání nebyl schválen.-Schválení projektové dokumentace k č.p.73.Pro: MgA' Fľömmel,p.Vojta Tento návrh na doplnění pľogľamu jeđnání nebyl schválen.2.Volba ověřovatelů zápisu Za ov ětov atelku tohoto zápisu byla navrŽena Mgr.Y ěĺ a Křížov á.ZdrŽe|a se: Mgr.KŤížov á Za ověřovatele tohoto zápisuby| navržen MgA.YácIav Frömmel.Pro: MgA.Frömmel Návľh nebyl přijat.Pan MgA.XXXXXX XXXXXXX odešel v XX.XX hod.z jednáníZM Za ověŤovatele tohoto zápisu byl navrŽen XXX XXXXXXX XXXXXXXXX ověřovateli tohoto zápisu byli zvoleni Mgr.Věra KříŽová apan XXXXXXX XXXXXXXXX.X-X-X Ż-X-X X-X-X Pľo X X-X-X X.Schválení výběľu dodavatele tľaktoru Zastupitelé byli seznámeni s qýsledkem ýběľového ĺízení na veřejnou zaktnku "Dodávka traktoru pľo Městys Jimramov".Byly předloženy 3 nabídky,hodnotícím kľitériem byla nejnižší nabídková XXXX V Kč bez DPH.Pořadové číslo: X' MOREAU AGRI VYSOČINA,spol.s.r.o' Maršovice 87,59z 31 Nové Město na M...

Načteno

edesky.cz/d/4705729

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Jimramov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz