« Najít podobné dokumenty

Obec Lesonice - Opatření obecné povahy - uzavírka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U1194_verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-uzavirka.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D,Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
<br> SPIS.ZN.: ODSH/l2823/2021/Hu <.>,-.„ ČJ.: MUMB/ODSH/ 13466/2021 OBEC“ ÚŘAD V LESON'C'CHA- VYŘIZUTB BC- JW HutařOVá došlo:.<.>.<.>.<.>.151_.FÍ;._Í?Í.€ÍÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> TEL.: 568 408 356 l; Š' 1? 737; Á.! EAMAIL: jhutarova©mbudejovice£z č.j.'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Í.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.DATUM: 09.06.2021
<br> ||l||||l||||l||||||||||l|l|l|l|||||l||||l||||||l||||l|||l|||
<br> MUMBXOOOBSMH
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Moravské Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodně úpravy provozu na silnici 11.a III.tříd,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Moravské Budějovice podle ust.š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),zahájil na základě žádosti,kterou dne 03.06.2021 podal
<br> Inženýrské stavby J ebáček s.r.o <.>,IČO 29366186,Popice 11,669 02 Znojmo na základě plné moci Urbam'a - jih,s.r.o.IČO: 26932172,Přímětická 3659/70,669 02 Znojmo 5 t a 11 o V í
<br> v souladu s ustanovením 53 77 odst.1 písm.c) zákona O silničním provozu v návaznosti na ustanovení % 77 odst.5 zákon o silničním provozu a š 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po písemném vyjádření Policie ČR,Územní odbor Třebíč,D1 Třebíč pod č.j.KRPJ—53052-1/ČJ-2021-161006 ze dne 27.05.2021,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> komunikaci: sil.lil/36070 v obci Vícenice u Dolních Lažan
<br> vrozsahu: vkm 4,365 — 4,618 a dále podle grafické situace,která je nedílnou součástí tohoto Opatření z dů...

Načteno

edesky.cz/d/4705715

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz