« Najít podobné dokumenty

Obec Dnešice - MěÚ Stod - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - STAVMONTA - silnice č.III/18035 a MK Dnešice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dnešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
[MGI/AMA ING ll—í('l.<.> 4 V MA ('H
<br> Vedoucl projektant XXX XXXXXX XXXX Projektant objektu XXX XXXXXX XXXX
<br> Vypracova' XXXXX XXXXXX '"Vestor Obec Přestavlky,Přestavlky XX,XXX OX Přeštice Stupeň DPS Obec“ kral Přestavlky,pov.obec Stod,Plzeňský kraj Datum 12/2017 Stavba - objekt Číslo zakázky Kanalizace v obci Přestavlky Počet/\.Měřltko 1 : 2000
<br> Obsah ' " SITUACE ORGANIZACE VÝSTAVBÝ „5.0 „„My - část Dnešice
<br> C 5.b
<br> LEGENDA: _— SCHÉMA B/1,pracovní místo se bude posouvat,omezenl v maxlmálnl délce 50m
<br> —-—- SCHÉMA 13/15,uzavírka místní komunikace
<br> Schima 8/1 Schima Bl15 Standardnl pracovni mlsto na pozamnl komunlkacl | malým dupmvnlm latlže— Sigma"" """“" ""““ "““"“ ""“ nlm.mmnl komunikace: za DMÍŽJKUIL
<br> :.:
<br> AW |.<.>.u
<br> t\\\.<.>.<.>.<.>.A“ „\W r\\\ nazvu warm Myanmar; Vlivní-“CJV
<br> deskami
<br> T I
<br> ptíóni uzávěra judnosllamy'nň uměmacími odstupmax le
<br> dnem! odstup podéhé l»2m '.A příčně 0.641"
<br> II]:
<br> Ě-L.? i-L'n
<br> piltné uulwry v oblasll pumami Msta zábm umi
<br> \“
<br> n'llmmášnň 5 výstražných svélsl typu I
<br> m
<br> užili mačky č.<.> 8 l s dodatkovou tabulkou E: E Ga
<br> podélná (Rivera oboustranným amémvaclml _ v pňmdě potřeby vymnčl vzdálenost & ;ačállm
<br> E,mmm.3 g „ ndslup mm mm mamky (např.Ni vém vzdálonusti i letlo m.mm) 5 € _ š % $— '_Íg'" » _ E 4 ' plčná uzávěra jednoslmnnýní směmvanlmí.<.> datami É odstup podélné t-zm ;- přlěné (LB-lm “sumu ne?; nm i m pam-: umělo—nutt dame
<br> \\\ <.>
<br> Pozn: V pfípm vymačmi objížďkami trasy,11 III/ll dop/amici.manko dopluvnkgh zah'zm/ mmm my:—mc“ :s l v.<.>.:) c IS na ni <.>,? Euru-„tl !! uh'mdé souběžných pnlkmaích pruhů,podmínek chodníků nebo stezek pro cyklltly padlo “za sútémaltl/lh'nlB/ZO
<br> vzdiluwúvmeiedl !.J " "Gamma-ml
<br> 8211
veřejná vyhláška
Stránka 1 z 2
<br>
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D
odbor správní a dopravní
<br> 333 01 Stod,nám.ČSA 294,pracoviště Sokolská 566
<br> tel.379 209 409,fax 379 209 400
<br>
<br> Spisová značka:
<br> Číslo jednací:
<br> ZN/674/OSD/21
<br> 6374/21/OSD/Fi
<br> Stod,dne 25.5.2021
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> 379 209 412
<br> fictumova@mestostod.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Městský úřad Stod,jako orgán věcně a místně příslušný dle § 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na
<br> základě žádosti společnosti STAVMONTA spol.s r.o <.>,IČO 40525007,Hřbitovní č.p.996/33 <,>
<br> Doubravka,312 00 Plzeň 12,kterou zastupuje na základě zmocnění paní XXXXX XXXXXXX,nar <.>
<br> XX.X.XXXX,Hřbitovní č.p.477/26,Doubravka,312 00 Plzeň 12 ze dne 3.5.2021 podle § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství
<br> policie Plzeňského kraje,územní odbor Plzeň-venkov pod č.j.KRPP-12709-5/ČJ-2021-031106-48 ze dne
<br> 6.4.2021 opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> komunikace: silnice č.III/18035 a místní komunikace v obci Dnešice
<br> termín: 28.6.2021 – 31.8.2021
<br> akce: výstavba kanalizace v rámci stavby „Kanalizace v obci Přestavlky“
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Stanovené dopravní značení: viz.příloha - 1 x A3 <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami TP 66 „Zásady
<br> pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,II.Vydání,a dle příslušných platných
<br> technických norem.Ve...

Načteno

edesky.cz/d/4705677

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dnešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz