« Najít podobné dokumenty

Obec Kramolna - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - rekonstrukce silnice III/304 16 ve Vysokově

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kramolna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1 (1.24 MB)
Dopravní opatření při akci : oprava komunikace sil.III/30416 Vysokov
<br> LG.-21.6.2021
<br> -— uzavřený úsek
<br> ».- L ) '\IVLHJ - [,Z'ŠCŠ')O).1—'f-I- & — f.! „,N-bx.-l.1_s—ý) ;Čh L1l__i* \" » -* — PO! INE ČEn _.<.> zh.FJ- „;;-KE „Ep (z KFÍWKE ŘEDITELSTĚFŠW Kh'ALOan—H.'“ OUCI'E.__'_ L— F'ADECKEHO _ Dew 3161;ng 009.03 KRAJE VN ' d 15,017“ 54745 „(mapa—mann mm: '$ MASH-ME hmmmmpu Krasu; PthDenisaPaškwáimI.:731650587le—mai:pesk0va0hWZ-u m IN KA mmm mmmmmm.:731 ssosawe-maumskmawwzcz mmÉMMM'“ mmm; Jan Pazdziola : na.: 605 273 134 le-miil: MMM-== mxšmggšžm m;: Královélwadecký [ OlcrosNáchod | Obec: Vysokov “„Nyní-WWW DATUM 06.05.2021 Akce: _ _ CZAKAzxv 21155 oprava komumkaoe sui.III130016 Vysokov smpen FD „o DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ osm-Rem MÉŘÍTKO FORMAT A3
<br> POZOR
<br> A
<br> su."mms wsqxov UZAVRENA
<br>.— <.>,- n.<.>.-.- (.smnmimmvmmueusa,mra budouvrozpomsmvirkoumudoum—nizneplltnCnL C MLM“ _ LJ n\— law.: 1.;
<br> Po: / :.!qu Čas Ř [) ĚEŽŠĚQÉŠLELGWHŠĚCE.\.: “'n-MHF" - (NCQ-fo „„ „00%me T KRAJE a <.>,<.> Woo
<br> ?
<br> Dopravní opatření při akci : oprava komunikace sil.III/ 30416 Vysokov 1.6.- 6.6.2021
<br> _— uzavřený úsek ( ÚPLNÁ UZAVÍRKA- mimo obyvatele obce Vysokov a Bus ) _ objízdná trasa
<br> Vysokov
<br>.I'
<br> \\ Bmw-t “ US \ <.>
<br> soulu su.—cc \ * mn.-wmmmrn
<br> -— _=_ \ Kredit: PhDr.omen Pama/set; m nm san gum: wwimana E 'N K A ' loop.proiektam- PhDr.0-an- Punom lol - m XXX XXXXu-rmn'l.mi=avaginhdXcz.<.> a-.<.>.:.<.>.mw"
<br> \“ mmm:.lln Fatahu! m.; eos 211 13.11 mail: „mm-umana ““"—'““
<br> 1:0 m n n not mnm-n.n a m au
<br> (.(_ ' \Lf—U H '.1 i \\ iní“ 1-2.*.<.> _ „ Kraszlilovehanacký | ommamod | on::mom „mm—“ Stávající směrové tabule (Isa),které budou v rozporu ; uzavirkou,budou dočasně znoplainěny.„„ “A"-'" 05.05.2021.<.> t.zAKAm 21155 mume času/É REPUBLIKY oprava komunlkace sul.Illf30016 Vysokov STUPWU m0 K“— 3 71 "M Fei-'UE nopmvuemzamnsxmmnsul \5: to KFh'w'É "WW FORMAT A3
<br> Dopravní opatření při akci : oprava komunikace sil.III/ 30416 Vysokov
...
Údržba silnic KHK Vysokov uzavírka III_304 16 přechodná.pdf (229.18 kB)
Masarykovo náměstí 40,547 01 Náchod
IČO 00272868 ID DS gmtbqhx 1/4
<br>
<br> Městský úřad Náchod
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020,547 01 Náchod
<br> PID: MUNAX00QV1GG
Sp.zn.: KS 5308/2021/DSH/JB
Čj.(Če.): MUNAC 38943/2021/DSH/JB
Eviden.číslo: 125A/21
Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXX
Tel./mobil: XXX XXX XXX,XXX XXX 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz
<br> Datum: 24.5.2021
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Městský úřad Náchod,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní
orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu
na pozemních komunikacích),na základě ust.§ 77 odst.5 zákona o provozu
na pozemních komunikacích,ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k žádosti společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s <.>,Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové – Plačice <,>
IČO: 27502988 zastoupena INKA – dopravní značení HK s.r.o <.>,Obránců míru 258 <,>
503 02 Předměřice nad Labem,IČO: 27478866 o z n a m u j e,že
<br>
s t a n o v í
<br>
po projednání s Policií České republiky,Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje <,>
územního odboru dopravního inspektorátu Náchod,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 a 5 zákona
o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,který vydal stanovisko ze dne
17.5.2021 pod čj.KRPH-42555/ČJ-2021-050506
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnicích III/303 6,III/304 12,III/304 13,III/304 15,III/304 16,III/033 27 a místních a účelových
komunikacích v intravilánu a extravilánu na Vysokově a Kramolně v kat.území Vysokov,Starkoč
u Vysokova,Studnice u Náchoda,Lhotky,Městská Kramolna,Kramolna dle grafického
znázornění v příloze
<br> Za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení,zařízení a světelné signály
Velikost dopravního značení: základní rozmě...

Načteno

edesky.cz/d/4705666

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kramolna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz