« Najít podobné dokumenty

Obec Vlachovice - ROZHODNUTÍ - kanalizační řád kanalizace Vlachovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlachovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha (834.33 kB)
V l " k ' a a S S 9 Městský úřad Valašské Klobouky
<br> Stavební odbor
<br> Klebeu k Masarykovo náměstí189 766 01 Valašské Klobouky
<br> Spis.značka: MUVKS/4261l2021 Stav Ze dne: 8.3.2021
<br> Č.j.: MUVK19757/2021
<br> PID: IVIUVKX006CDOD Vyřizuje: lng.XXXXX XXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.května 2021
<br> Počet stran: 3
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Valašské Klobouky,stavební odbor,jako věcně příslušný úřad vykonávající veřejnou správu na úseku vodovodů a kanalizací podle 5 25 á š 27 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") & 5 10 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a místně příslušný podle 5 30 zákona o vodovodech a kanalizacích á š 11 správního řádu,ve správním řízení posoudil žádost,kterou dne 8.3.2021 podala Obec Vlachovice,Vlachovice 50,763 24 Vlachovice,IC 00284670 (dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení
<br> schvaluje
<br> podle 5 14 odst.3 zákona o vodovodech a kanalizacích á š 24 vyhlášky č.42812001 Sb <.>,v platném znění,kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
<br> Kanalizační řád kanalizace Vlachovice
<br> (dále jen „kanalizační řád") <.>
<br> Uda'e o předmětu rozhodnutí:
<br> Předmětem rozhodnutí je schválení kanalizačního řádu,který se vztahuje na vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace obce Vlachovice,zakončené volnými výustmí do vodního toku Vlára a jejího bezejmenného levostranného přítoku č.4 <.>
<br> Vlastníkem a provozovatelem kanalizace,na kterou se vztahuje tento kanalizační řád je Obec Vlachovice,Vlachovice 50,763 24 Vlachovice,lČ 00284670
<br> Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě,určuje podmínky,za kterých je producentům odpadních vod povoleno vypouštět odpadní vody do veřejné kanalizace <.>
<br> Kanalizační řád s...

Načteno

edesky.cz/d/4705663

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlachovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz