« Najít podobné dokumenty

Město Rosice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha.pdf
Týma L a! nz-g swarm-olo L(š/zg
<br> ze dna ZH.0? ADM MĚSTSKÝ ÚŘAD RDSICE odbor dopravy 66501 ROSICE (Ž) LEGENDA:
<br> A &'$ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI [ j ZÁBOR - CHODNÍK
<br> „.i! IPA STAVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNI ZNAČENÍ IPI: DOČASNĚ ZRUŠENÉ
<br> POZVÁMM: - Umistšnl přechodného dopravního značení dla TP č.66 (Zásady pro ' * ',<.> f " míst na r
<br> ZNAKOM s.r.o.— Z GFOVA 2694/4,615 00 BRNO.TEL.602 593 353,ZNAKOMOZNAKOMCZ,(PRACOVIŠTĚ RYBNÍČEK 12,602 00 BRNO)
<br> Vypracoval: Zodpovědný pruAeHunl: Ředitel: XXXXXX XXXXX “Petr BEDNÁŘ Ú
<br>,XXXXX XXXXXXXX wdpísr Podpis L mob: XXX XXX XXX _ Technická kontroiu: Vedoucí projektant
<br> Petr.BEDNÁŘ <.>,XXXX XXXXXX % WWE: WW „ ZNAKOM s.r.o <.>,ZENGROVA 2594/4,615 00 BRNO
<br> Místo: OBEC DOMAŠOV — UL.BRNĚNSKÁ Číslo zak.: 21200763 Silnice: II/602 Formát: 620x297 Staníčení úseku: KM 19,611 — KM 19,701 Datum: 13.05.2021 Akce: Číslo přílohy:
<br> OBEC DOMAŠOV - OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI BRNĚNSKÁ
<br> 1
<br> Obsah: PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
05_Prodloužení_stanovení přech.úp.prov__Domašov_ZNAKOM.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor dopravy
<br> Palackého nám.13,665 01 Rosice
pracoviště Žerotínovo nám.1,665 01 Rosice
<br> ____________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
žádost o stanovení přechodné úpravy pro-
vozu
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br> ZE DNE: 21.05.2021
NAŠE ČJ.: MR-C 45261/21-ODO
SPIS.ZN.: MR-S 35682/21-ODO LIB/5
VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX: XXX 492 119
E-MAIL: libal@mesto.rosice.cz
ID DS: 6abbzec
DATUM: 10.06.2021
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem-
ních komunikacích – prodloužení termínu
<br> Z důvodu rekonstrukce chodníku v obci Domašov,ulice Brněnská,silnice č.II/602 v k.ú.Domašov <.>
<br>
Městský úřad Rosice,odbor dopravy,podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy pro-
vozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístup-
ných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Rosice,postupem v souladu s usta-
novením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
a podle zvláštní úpravy v § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,na základě žádosti ze dne 21.05.2021
společnosti ZNAKOM s.r.o <.>,Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČO: 26264641
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání dle § 77 odst <.>
3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním
provozu policie,tj.Policie ČR,KŘP Jihomoravského kraje,specializované pracoviště dopravního inženýr-
ství BO,Kounicova 24,611 32 Brno ze dne 19.05.2021 pod č.j.KRPB-87194-1/ČJ-2021-0603DI-PAV
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4705573

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Rosice
21. 06. 2021
21. 06. 2021
21. 06. 2021
21. 06. 2021
21. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Rosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz