« Najít podobné dokumenty

Obec Postřelmov - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřelmov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KÚOK Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření Svazku obcí MiZ za rok 2020
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/42700/2020/OK/7816 Počet listů: 3
Č.j.: KUOK 286/2021 Počet stran: 6
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
za rok 2020
<br> IČ 48428311
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 23.11.2020 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 20.5.2021 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2020 dne 12.11.2020.Posledním
kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 21.5.2021 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Zábřeh
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
Přezkoumané období: 1.1.2020 - 31.12.2020
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 20.5.2021 vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXX XXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: RNDr.Mgr.XXXXXXXXX XXXX,Ph.D.- předseda svazku
Vlasta Pazourová - tajemnice
XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přez...
Závěrečný účet Svazku obcí MiZ za rok 2020
Licence: W943 XCRGURXA / RYA (02112020 / 01012020)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 48428311
Název: Mikroregion Zábřežsko 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Masarykovo nám 6 ulice, č.p <.>
<br> obec Zábřeh obec
<br> PSČ, pošta 78901 PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 48428311 hlavní činnost
<br> právní forma územní správní celek vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Lenka Kunčarová RNDr.Mgr. František John, Ph.D <.>
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2021, 11h 6m54s
<br> 29.01.2021 11h 6m54s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: W943 XCRGURXA / RYA (02112020 / 01012020)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 7 594 993,52  5 377 695,60  2 217 297,92  2 037 970,78 
<br> A.Stálá aktiva 6 626 610,90  5 377 695,60  1 248 915,30  1 332 599,30 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek        
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 6 626 610,90  5 377 695,60  1 248 915,30  1 332...

Načteno

edesky.cz/d/4705445

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřelmov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz