« Najít podobné dokumenty

Obec Bečice - Změna č.1 územního plánu obce Bečice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zmena-c.1-uzeniho-planu.pdf
Změna č.1 územního plánu Bečice
<br>
<br>
<br>
Záznam o účinnosti
<br> vydávající správní orgán:
<br> Zastupitelstvo obce Bečice
<br> datum nabytí účinnosti:
<br> oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> s odbornou způsobilostí
<br> jméno a příjmení: XXXX XXXXXXX
<br> funkce: referent Městského úřadu Týn nad
<br> Vltavou,odbor regionálního rozvoje
<br> podpis:
<br>
<br> otisk úředního razítka pořizovatele
<br>
<br> Zpracovatel:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
Vlastiboř XX,XXX XX Soběslav
<br> razítko projektant
<br> datum vyhotovení: květen 2021
<br> vypracoval:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> odpovědný projektant:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> číslo pare:
<br>
<br> X
<br>
<br> Obec Bečice
Zastupitelstvo obce Bečice příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> též jen „stavební zákon“),za použití § 43 odst.4 stavebního zákona,§ 171 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně
<br> analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
<br> plánovací činnosti (dále též jen „vyhláška 500“) formou opatření obecné povahy
<br>
<br>
v y d á v á
<br> změnu č.1 územního plánu Bečice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Poučení :
<br> Proti územnímu plánu Bečice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
<br> prostředek (§ 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
starosta obce místostarosta obce
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Územní plán Bečice se mění takto:
<br>  V kapitole c) podkapitole c) 2.u plochy Z1 se do čtvrtého sloupce doplňují nové odrážky <,>
které zní:
<br> „- v ploše SOv-1b je možno umístit maximálně jednu stavbu hlavní
<br> - v ploše SOv-1c je možno umístit maximálně jednu stavbu hlavní
- v plochách SOv-1b,SOv-1c navázat charakterem zástavby na sousední zemědělské
<br> usedlosti čp....
vykres-zmeny.pdf
í výkres
<br> ÚPLN ÉMNÍHQ PLÁNU
<br> k.ú.(::enkov u Bechyně obec Cenkov u Bechyně
<br>,<.> hranice a značení,<,> „,„ i k.u.Zahor| u Bechyne <.>
<br>.<.>.<.>.obec Záhoří '—._ I.: hranice řešeného území _ ' I I I _? D hranice zastavěného území k 1.5.2012.<.>.<.>.<.>.<.> lllllll o 21.hranice zastavitelné plochy.<.>.<.>.O.<.>.o o o o.<.>.<.> P1.hranice plochy přestavby.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> R1 hranice plochy rekultivačn ích a rekonstrukčních zásahů do území A—A—A— maximální hranice negativních vlivů Avvva : : urbanisticky hodnotné prostory < AAAAV
<br>,<,>.k.ú.Smilovice u Týna nad Vltavou _ trasa vedenl dopravnl |nfrastruktury b Ž' _ (obnova původní cesty do Čenkova) 05 O ec ImUtlce k,K k <.>,<.> *.u.ra ovclce.<.>,* obec Z|mut|ce
<br>.arch|tekton|cke hodnoty \\
<br>.menší sakrální stavby a ostatní drobné významné stavby a hodnoty
<br>.prvky zeleně v území ÚSES
<br> lokální biocentrum funkční
<br> lokální biokoridor funkční plochy s rozdílným způsobem využití
<br> plochy plochy lokální biokoridor nefunkční stabilizované změn.<.>.<.>.<.>.SOV sev--| plochy smíšené obytné - venkovské :.JF: „.mterakcnl prvek _ stav.oooo.E!E plochy rekreace.|P-5.interakční prvek - návrh.<.>.<.>.<.> plochy občanského vybavení plochy občanské vybavení - sport ' \.\W* plochy veřejných prostranství = &% r—mn—r plochy dopravní infrastruktury WÉŠ' 11111,„ : hlavni Výkres l_na plochy technické infrastruktury ÚPLNĚ ZNĚNH ÚZEMÍ NHHQ PLÁNU
<br> 11111
<br> léčicé po změěn č,i
<br> plochy výroby a skladování
<br> < (0
<br> Záznam o účinnosti
<br> správní orgán,který poslední změnu pořadové číslo poslední změny: vydal: 1 Zastupitelstvo obce Bečice
<br> plochy výroby a skladování- skladování
<br> datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> plochy výroby a skladování- zemědělská výroba
<br> \LS Z ;1
<br> && Will
<br> oprávněná úřední osoba pořizovatele otisk úředního razítka pořizovatele
<br> jméno a příjmení: XXXX XXXXXXX funkce: referent Městského úřadu Týn
<br> nad Vltavou,odbor regionálního rozvoje
<b...
vykres-cleneni.pdf
!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
!
<br> !
!!
<br> !
<br> !
!
!
!
!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!!
<br> !!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
!
<br> !
!
<br> ! !
<br> !!
<br> Bečice
<br> 238/1
<br> 239/12
<br> 221
/10
<br> 2286/162
<br> 221/4
<br> 249/8 505/5
<br> 610/6
<br> 249/9
318/20
<br> 221
/9
<br> 207
/2
<br> 221
/11
<br> 221
/6
<br> 221
/7
<br> 505/
4
<br> 206
/9
<br> 221
/8
<br> 211
/2
<br> 737
/57
<br> 277/1
<br> 206
/10
<br> 221/3
<br> 737
/58
<br> 288/1
<br> 610/1
<br> 221/13
<br> 798
/1
<br> 207
/1
<br> 221/14
<br> 327/1249/2
<br> 318/11
221/1
<br> 249
/1
<br> 737
/55
<br> 2287/2
<br> 249
/3 249/6249
/5
<br> 737
/59737
/60
<br> 737
/50
<br> 279/2
<br> 249
/12
<br> 737
/63
<br> 207
/4
<br> 221
/5
<br> 249
/11
<br> 737
/66
<br> 221/
2
<br> 737/29
<br> 737/45
<br> 417/1
<br> 737
/67
<br> 221
/19
<br> 221
/1820
6/8
<br> 610/3
<br> 221/12
<br> 702/
2
<br> 610/2
<br> 610/48/4
<br> 737
/49
<br> 340/1
<br> 211
/1
<br> 737
/61
<br> 737
/68
<br> 249
/4
<br> 737
/76
<br> 415/2
737
/62
<br> 249/7
<br> 318/19
<br> 249
/10
<br> 737/30
<br> 207
/3
<br> 340/2
<br> 206
/5
<br> 225/2
<br> 275/1
<br> 194/59
<br> 318/12
<br> 327/2
<br> 318/5
<br> 351/1
<br> 318/
16
<br> 216
/1
<br> 737
/54
<br> 737
/71
<br> 2286/5
<br> 792
/2
<br> 216
/2
<br> 348
/224
9/1
3
<br> 318/1
<br> 737
/64
<br> 754/2
<br> 737
/79
<br> 737
/65
<br> 2286/101
<br> 318/
17
<br> 306/12287/1
<br> 259/1
<br> 2286/7
<br> 194/49
<br> 802
/3
<br> 797/2
<br> 804
/1
<br> 194/8
<br> 803
/2
<br> 236/3 318/10
<br> 737
/72
<br> 610/8
<br> 737
/73
<br> 754/1
<br> 737
/80
<br> 120/1
<br> 737
/74
<br> 259
/2
<br> 348
/1
<br> 799/
3
<br> 807
/1
<br> 737
/75
<br> 239/11
<br> 737
/69
<br> 737
/70
<br> 2288
/7
<br> 262/1
<br> 283/1
737
/77
<br> 272
/2
<br> 758/2
758/1
<br> 277/2
<br> 309/2
<br> 79/1
<br> 737/
32
<br> 318/8
<br> 760/1
760/2
<br> 801
/1
<br> 610/9
<br> 194/52
<br> 194/45...
verejna-vyhlaska394259686.pdf
MTNVES02319732
<br>
*MTNVES02319732*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Týn nad Vltavou
odbor regionálního rozvoje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: 10.06.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Odbor regionálního rozvoje MěÚ Týn nad Vltavou (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),pořídil na základě usnesení Zastupitelstva obce Bečice ze dne
27.4.2020 Změnu č.1 územního plánu Bečice (dále jen „Změna č.1“) ve zkráceném postupu pořizování
v souladu s ust.§ 55a stavebního zákona.V souladu s ust.§ 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správního řádu,Městský úřad Týn nad Vltavou,odbor regionálního rozvoje oznamuje,že
<br>
Zastupitelstvo obce Bečice dne 24.5.2021
<br>
v y d a l o
<br> Změnu č.1 územního plánu Bečice
<br>
<br> v souladu s § 54 odst.2 stavebního zákona.Změna č.1 vydaná formou opatření obecné povahy –
obsahuje výrok,odůvodnění + grafickou část <.>
<br>
Vydaná Změna č.1 včetně Úplného znění územního plánu Bečice po vydané změně č.1 je vzhledem ke
svému rozsahu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup na úřední desce na webové adrese
www.tnv.cz a www.obecbecice.cz <.>
<br>
S kompletním obsahem Změny č.1 včetně Úplného znění územního plánu Bečice po vydané změně č.1
se lze seznámit u pořizovatele na Městském úřadě Týn nad Vltavou,odboru regionálního rozvoje –
úřadu územního plánování,nám.Míru 2,Týn nad Vltavou,kde bude dokumentace připravena
k nahlédnutí a na Obecním úřadě Bečice po telefonické dohodě <.>
<br>
V souladu s ustanovením § 173 odst.1 správního řádu opatření obecné povahy – Změna č.1 nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky (vyvěšení 10.6.2021,nabytí účinnosti
25.6.2021) <.>
<br>
Číslo jednací: MÚT/14323/2021
Spisová značka:
<br> Vaše značka:
<br> Vyřizuje:
<br>
<br> Tel:
<br> FAX:
<br> e-mail:
<br> MÚT/11324/2020/ORR/Šo <.>
<...
uplne-zneni-uzemniho-planu.pdf
í výkres
<br> ÚPLN ÉMNÍHQ PLÁNU
<br> k.ú.(::enkov u Bechyně obec Cenkov u Bechyně
<br>,<.> hranice a značení,<,> „,„ i k.u.Zahor| u Bechyne <.>
<br>.<.>.<.>.obec Záhoří '—._ I.: hranice řešeného území _ ' I I I _? D hranice zastavěného území k 1.5.2012.<.>.<.>.<.>.<.> lllllll o 21.hranice zastavitelné plochy.<.>.<.>.O.<.>.o o o o.<.>.<.> P1.hranice plochy přestavby.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> R1 hranice plochy rekultivačn ích a rekonstrukčních zásahů do území A—A—A— maximální hranice negativních vlivů Avvva : : urbanisticky hodnotné prostory < AAAAV
<br>,<,>.k.ú.Smilovice u Týna nad Vltavou _ trasa vedenl dopravnl |nfrastruktury b Ž' _ (obnova původní cesty do Čenkova) 05 O ec ImUtlce k,K k <.>,<.> *.u.ra ovclce.<.>,* obec Z|mut|ce
<br>.arch|tekton|cke hodnoty \\
<br>.menší sakrální stavby a ostatní drobné významné stavby a hodnoty
<br>.prvky zeleně v území ÚSES
<br> lokální biocentrum funkční
<br> lokální biokoridor funkční plochy s rozdílným způsobem využití
<br> plochy plochy lokální biokoridor nefunkční stabilizované změn.<.>.<.>.<.>.SOV sev--| plochy smíšené obytné - venkovské :.JF: „.mterakcnl prvek _ stav.oooo.E!E plochy rekreace.|P-5.interakční prvek - návrh.<.>.<.>.<.> plochy občanského vybavení plochy občanské vybavení - sport ' \.\W* plochy veřejných prostranství = &% r—mn—r plochy dopravní infrastruktury WÉŠ' 11111,„ : hlavni Výkres l_na plochy technické infrastruktury ÚPLNĚ ZNĚNH ÚZEMÍ NHHQ PLÁNU
<br> 11111
<br> léčicé po změěn č,i
<br> plochy výroby a skladování
<br> < (0
<br> Záznam o účinnosti
<br> správní orgán,který poslední změnu pořadové číslo poslední změny: vydal: 1 Zastupitelstvo obce Bečice
<br> plochy výroby a skladování- skladování
<br> datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> plochy výroby a skladování- zemědělská výroba
<br> \LS Z ;1
<br> && Will
<br> oprávněná úřední osoba pořizovatele otisk úředního razítka pořizovatele
<br> jméno a příjmení: XXXX XXXXXXX funkce: referent Městského úřadu Týn
<br> nad Vltavou,odbor regionálního rozvoje
<b...
oduvodneni-zmeny.pdf
příloha odůvodnění změny č.1
<br> územního plánu Bečice
<br>
<br>
<br> text s vyznačením změn
<br>
<br>
příloha odůvodnění text s vyznačením změn provedených v rámci změny č.1
územního plánu Bečice,je zpracováno způsobem jako u změny textu
legislativního předpisu,tedy:
<br>
<br> 1.nově doplňovaný text je uveden podtrženým červeným písmem;
<br> 2.zrušený text je uveden přeškrtnutým červeným písmem <.>
<br>
<br> Textová část výroku ÚP Bečice s vyznačením změn je zařazena jako příloha
odůvodnění změny č.1 územního plánu – Příloha – Textová část územního plánu
Bečice s vyznačením změn,je samostatně číslována (1-50)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> I.Obsah územního plánu
<br> 1) Textová část územního plánu obsahuje:
<br> a) vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> b) základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> b) 1.základní koncepce rozvoje území obce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> b) 2.koncepce ochrany a rozvoje hodnot území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> c) urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby,ploch rekonstrukčních
a rekultivačních zásahů do území a systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
kordinacni-nakres.pdf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! > > > > > > > > > > > > >>> >>> >>> >>>> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " &&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&& &&&& && &&& && &&& &&& &&& &&& &&& &&&&& &&&&&&&&& &&&&&&&! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Bečice SOv-1a SOv-1b SOv-1c 238/1 239/12 221 /10 2286/162 221/4 249/8 505/5249/9 318/20 221 /9 207 /2 221 /11 221 /6 221 /7 505/ 4 221 /8 211 /2 737 /57 277/1 610/6 206 /10 221/3 737 /58 206 /9 288/1 221/13 798 /1 207 /1 2286/26 221/14 327/1249/2 318/11 221/1 2...

Načteno

edesky.cz/d/4705384

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Prodej   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz