« Najít podobné dokumenty

Obec Balkova Lhota - atc8674738465742605222.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Balkova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

atc8674738465742605222.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í *S00FX01MBJGZ* Husovo náměstí 2938,390 02 Tábor S00FX01MBJGZ Spis.značka S-META 53971/2018/VFir Tábor Číslo jednací METAB 24720/2021/OŽP/VFiř Oprávněná úřední osoba Ing.Věra Fiřtová / 381 486 496 9.6.2021 XXXX XXXXXX Čsl.armády XXXX XXX XX Tábor X XXXXX XXXXXXXX Čsl.armády XXXX XXX XX Tábor X ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ A POVOLENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI VĚŘEJNOU VYHLÁŠKOU Výroková část: Městský úřad Tábor,odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č.51/2020 Sb <.>,zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu),jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb.správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5 vodního zákona a dále § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 8.10.2018 XXXXX XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Čsl.armády 2242,390 03 Tábor 3,XXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Čsl.armády 2242,390 03 Tábor 3,kterého zastupuje JUDr.XXXXX XXXXXXX Advokátní kancelář Korbel,Tuháček & Partneři,s.r.o <.>,Převrátilská 330,390 01 Tábor (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení: I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r na stavbu s názvem: "Vrtaná studna,vodovod,kabel ...

Načteno

edesky.cz/d/4705358

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Balkova Lhota
15. 06. 2021
15. 06. 2021
10. 06. 2021
08. 06. 2021
08. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Balkova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz