« Najít podobné dokumenty

Obec Záhornice - Závěrečný účet obce Záhornice za rok 2020 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záhornice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020 (2.97 MB)
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR iN'ltaNlHD AUDiTU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 004657/2021/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_087350/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ZÁHORNICE IČ: 00640671 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Záhornice za rok 2020 bylo zahájeno dne 27.7.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 26.10.2020
<br> ' 08.06.2021 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.25 5/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.1.2020 - 31.12.2020 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Záhornice Hlavní 72
<br> 289 03 Městec Králové
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX — kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXX Zástupci obce: Ing.XXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle g X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,g 4 a © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s ji...
Výkaz o plnění rozpočtu (487.46 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Záhornice; IČO 00640671; Hlavní 72,Záhornice,289 03
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 28.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 600 000,00 1 668 122,07 1 668 122,07Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 100,00
<br> 1112 30 000,00 27 141,23 27 141,23Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100,00
<br> 1113 150 000,00 165 570,70 165 570,70Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,00
<br> 1121 1 400 000,00 1 239 153,60 1 239 153,60Daň z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1122 300 000,00 160 550,00 160 550,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 3 200 000,00 3 399 379,01 3 399 379,01Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1340 270 000,00 296 385,00 296 385,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 100,00
<br> 1341 8 000,00 7 770,00 7 770,00Poplatek ze psů 100,00
<br> 1342 0,00 7 975,00 7 975,00Poplatek z pobytu 100,00
<br> 1343 5 000,00 0,00 0,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00
<br> 1345 2 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1361 10 000,00 5 800,00 5 800,00Správní poplatky 100,00
<br> 1381 30 000,00 46 838,50 46 838,50Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100,00
<br> 1382 0,00 12,72 12,72Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 100,00
<br> 1511 1 012 000,00 1 170 899,29 1 170 899,29Daň z nemovitých věcí 100,00
<br> 2460 20 000,00 0,00 0,00Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 0,00
<br> 4111 30 000,00 554 980,50 554 980,50Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 90 000,00 95 300,00 95 300,00Neinv.přij.tran...
Výkaz zisků a ztrát (112.46 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Záhornice; IČO 00640671; Hlavní 72,Záhornice,289 03
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 15.2.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 8 592 014,13 0,00 7 478 114,43 0,00
I.Náklady z činnosti 7 773 385,43 0,00 6 488 191,20 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 979 052,73 0,00 409 087,40 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 158 773,97 0,00 138 655,76 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 222 403,34 0,00 289 445,11 0,00
<br> 9.Cestovné 512 1 105,00 0,00 3 283,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 542 714,26 0,00 1 843 063,43 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 664 746,93 0,00 1 707 647,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 363 850,94 0,00 391 598,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 5 092,00 0,00 5 565,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 48,00 0,00 48,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 2 462,00 0,0...
Rozvaha  (157.62 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Záhornice; IČO 00640671; Hlavní 72,Záhornice,289 03
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 15.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 144 580 980,04 29 725 397,06 114 855 582,98 111 753 206,15
A.Stálá aktiva 134 996 864,83 29 713 014,06 105 283 850,77 106 100 804,07
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 489 665,10 134 755,60 354 909,50 361 373,50
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 83 394,60 83 394,60 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 106 270,50 51 361,00 54 909,50 61 373,50019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 134 507 199,73 29 578 258,46 104 928 941,27 105 739 430,57
<br> 1.Pozemky 23 955 511,12 0,00 23 955 511,12 23 876 301,12031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 100 640 281,21 27 221 130,00 73 419 151,21 72 932 988,51021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4 127 195,30 957 892,00 3 169 303,30 3 397 159,30022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 399 236,46 1 399 236,46 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 372 768,64 0,00 4 372 768,64 5 5...
Závěrečný účet  (1.14 MB)
Závěrečný účet obce Záhornice za rok 2020
<br>
<br> Obsah:
 údaje dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br> Přílohy:
1.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za obce Záhornice sestavený k 31.12.2020
<br> 2.Rozvaha obce Záhornice sestavená k 31.12.2020
<br> 3.Výkaz zisku a ztrát obce Záhornice sestavený k 31.12.2020
<br> 4.Příloha obce Záhornice sestavená k 31.12.2020
<br> 5.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Záhornice za rok 2020 ze dne 8.6.2021
<br> 6.Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Záhornice.okr.Nymburk sestavená k 31.12.2020
<br>
<br> Informace ke zveřejnění
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen: 9.6.2021 sejmut: 24.6.2021
<br>
<br> Přílohy nejsou pro svůj rozsah zveřejňovány na úřední desce,pro zájemce jsou k nahlédnutí
<br> v kanceláři obecního úřadu.Úplné znění včetně příloh je v elektronické podobě zveřejněno na úřední
<br> desce na adrese www.zahornice.cz
<br>
PROJEDNÁNÍ
<br> Návrh závěrečného účtu obce bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce Záhornice dne 24.6.2021 <.>
<br>
<br> PŘIPOMÍNKY
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 21.6.2021,doručením na adresu obce <,>
<br> nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2021 <.>
<br>
<br> ÚDAJE O OBCI
<br> Adresa: Obec Záhornice
<br> Hlavní 72
<br> 289 03 Záhornice
<br> počet obyvatel k datu 1.1.2020
<br> počet obyvatel k datu 31.12.2020
<br> 421
<br> 411
<br> IČO:
<br> DIČ:
<br> 00640671
<br> CZ00640671 od 1.5.2017
základní územní jednotka Záhornice
<br> ZUJ 534471
<br> Kontakty: e-mail: obec@zahornice.cz
<br> Tlf.spojení: obecní úřad 325 640 341 webové stránky: www.zahornice.cz
<br>
<br> Zastupitelstvo obce v roce 2020
<br> Informace se týkají zastupitelstva obce,které vzešlo z komunálních voleb dne 6.10.2018 <.>
<br> Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 1.11.2018 <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce...

Načteno

edesky.cz/d/4705136

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záhornice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz