« Najít podobné dokumenty

Obec Chválenice - Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou ,,Vodovodní přivaděč Chválenice - Nezbavětice s odběrným místem"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chválenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou ,, Vodovodní přivaděč Chválenice - Nezbavětice s odběrným místem" (2.26 MB)
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní Škroupova 246/4,Plzeň
<br> vir/SZ MMP/099783/21/ŠOR Plzeň,dne: 9.6.2021 ] MMP/189231/21 Vyřizuje: lng.XXXXXXX XXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX E—mail: sormova©plzen.eu Vypraveno dne: IDDS: 6iybfxn
<br> Mn.: »;
<br> ' „.=-„-,u \ ;.=|L.—u,l:—x».——nv.- _
<br> ! ' j; gym.OZNAMENI W ív
<br> QZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ (“““ W & „ _ VEREJNOU VYHLASKOU *wwwrwrw
<br> Žadatel: Obec Nezbavětice,IČO 49180509,Nezbavětice č.p.80,332 04 Nezvěstice,kterého zastupuje INGVAMA inženýrská a projektová spol.s r.o <.>,ICO 06787720,Belizanovy č.p.85,340 34 Plánice,podal dne 1.4.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> Vodovod v rámci stavby "Vodovodní přivaděč Chválenice - Nezbavětice s odběrným místem" Nezbavětice č.p.80
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích: st.p.220,parc.č.702/7,702/8,702/10,703/4,703/13,703/14,814/11 v katastrálním území Chválenice,st.p.117,parc.č.47/33,47/56,67/ 1,72/11,644/3,644/4 v katastrálním území Nezbavětice.Uvedeným dnem 1.4.2021 bylo zahájeno řízení o společném územním a stavebním povolení (dále jen "společné řízení") dle & 94j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <.>
<br> Vzhledem k nedostatkům podání byl žadatelvvyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno usnesením č.j.: MMP/130982/21 ze dne 28.4.2021.Zádost byla žadatelem doplněna dne 26.5.2021
<br> Stavba obsahuje: V rámci stavby bude realizována stavba vodního díla dle ust.š 55 odst.1 písm.0) vodního
<br> zákona.Vodovod bude sloužit pro zásobování obyvatel pitnou vodou <.>
<br> Jde o novostavbu vodovodního přivaděče z vodojemu Chválenice do obce Nezbavětice a o vodovodní přípojku pro obecní úřad (tato není vodním dílem)
<br> Vodovodní řad bude proveden o průměru DN 100 (110x10,0 mm) v délce 741 m.Napojení ve vodojemu bude provedeno v armaturní komoře,kde bude proveden výřez na potrubí a bude osazena tvarovka.Dále bude osazena vodoměrná sestava a ...

Načteno

edesky.cz/d/4705056

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chválenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz