« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení DZ VPS NN1650 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0300552_21_Zabovresky_NN1650.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0129740/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
<br> Brno viz č.j.: KRPB-47668-1/ČJ-2021-0600DI-SBL,ze dne 6.4.2021 podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5
<br> zákona o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.NN1650
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13)
<br> s registrační značkou vozidla 2BL 0068,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště (V 10e) <.>
<br>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ulice NN1650 na
<br> základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
<br> parkování <.>
<br>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst.4 a 5 správního řádu nebyly
<br> Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnému správní...
NN1650_tisk.pdf
UL.NN165O - MK
<br> Pozn.: DZ bude realizováno podle TP65 a TP133.BKOM souhlasí za vlastnika komunikace s vydáním rozhodnuti O povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
<br>.v.<.>
<br> LEGENDA:
<br> © B 1 /,_v_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ B 1 / _V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ mstalovat / * Instalovat & B 1 _V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RušENÉ - <.>,Odstranit * ' Odstranit VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL.<.> v,„,<,> [ ! Brn enske 15_ 2_ 202 1 ING.A.'I-IlAVLICEK MGR.P.ANDRESOVA MGR.P.ANDRESOVA ING/yi.PERNICA Ik kom u ní ka ce SOUhlaSíme se ZUK © W ) W“ ) / „% úTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ OBJEDNATEL DOKUMENTACE: XXXXX XXXXXXX DATUM ÚNORXXXX [%! Brněnské komunikace / NÁZEV AKCE: FORMÁT AX Brněnské komunikace a.sMa—řw/la D 0 P RA v N I 2 N A C E N I STUPEň 63900 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098 I C 1 MĚŘÍTKO 1500 u L E N N 6 5 0 _ M K č.ZAKÁZKY 0117-2021 NÁZEV VÝKREsu: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ „_1

Načteno

edesky.cz/d/4704094

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz