« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení DZ VPS Vaníčkova 10 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vanickova_10_tisk.pdf
UL.VANÍČKOVA 10 - MK
<br> Pozn.: DZ bude realizováno podle TP65 a TP133.BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblastí placeného stání,v souladu
<br> s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní
<br> komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
<br> (])>
<br> LEGENDA:
<br> ©“
<br> / „v_1a__
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> & 1 / _V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ |nsta|ovat * ! lnslalovat.\ B 1 * _V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ Odstranit / ' 0 5“ ni VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL v,26.2.2021 „,<,> [El Brnenske S hl,ZU K ING.A.Il-IIAVLICEK MGR.P.ANDRESOVA MGR.P.ANDRESOVA ING,/yl.PERNICA Ik komunikace ou GSIme se % W ] WW ] / M_\eq/ ÚTVAR DOPRAVNÍHOINŽENÝRSTVÍ.OBJEDNATEL DOKUMENTACE: Ing.XXXXX XXXXXX DATUM ÚNORXXXX l—ll Brněnské komunikace /,<,> Ik NAZEV AKCE: FORMAT A4 :ŠŠÉŽÍŠŠTÉÝ'ŽoÚĚŠ'Šga | DIČ: cz 607 337591; D O P R A V N Í Z N A Č E N Í STUPEŘ ' V MĚŘÍTKO 1500 u LICE VANICKOVA 10 - M K č_„„„ „083_2021 NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ 01_1
0301342_21Zidenice_Vanickova_10.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0129910/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
<br> Brno viz č.j.: KRPB-47658-1/ČJ-2021-0600DI,ze dne 01.04.2021 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Vaníčkova 10
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13)
<br> s textem „VANÍČKOVA 13“,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště (V 10e) <.>
<br>
Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ulice Vaníčkova 10
na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
parkování <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst.4 a 5 správního řádu nebyly
Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu ve stanovené
lhůtě doručeny <.>
<br>
Poučení...

Načteno

edesky.cz/d/4704085

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz