« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení DZ VPS Pěkná 48 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pekna_48_tisk.pdf
UL.PĚKNÁ 48 - MK
<br> Pozn.: DZ bude realizováno podle TP65 a TP133.VPS je stávající,dochází ke změně žadatele.BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí O povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání
<br> na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
<br> s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
<br> lBL 5176 H
<br> l< sídlišti
<br> LEGENDA:
<br> /,__1a__
<br> m>
<br> ?.„Q._1_,_2__.Q _7—í—lNSIALQL 5,0 „ 810 //// 1 o// / —\ // //.f— 5,/ uniq—| /// ? —__.)IJ N/ SL___| B B „D _ \ —0_ „- v.C “T“ “— x >(1) co o (l 4“ —l »5 '— ; š <.>
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> B 1 / _V_a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ instaloval *,'HSÍBIOV 1 X B 1 _v_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ.; Odstranit ' Odstranit VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL v,12 2 2021 „,<,> " Brnenske ' ' ING.A.lI-,IAVLICEK MGR.P.ANDRESOVA MGR.P.ANDRESOVA ING/yi.PERNICA Ik komunikace SOUhIaSI me se ZU K „LA—=? W ] [MM/074 / / M % ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM ÚNOR2021 [ll-! Brněnské komunikace,<,> lk _./ NAZEV AKCE: FORMAT A4 23:21:23: TÉT'ŠSŠŠŠ-Osa | DIČ: cz 607 3373; D 0 P RA V N Í Z N A č E N Í STUPEŘ V ' MĚŘÍTKO 1:50o ULICE PEKNA 48 - MK „MÁM „007_2021 NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ,„ „_1 PRO ZDRAVOTNE POSTIZENEHO OBCANA
0301313_21_Chrlice_Pekna_48.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0129784/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
<br> Brno viz č.j.: KRPB-47642-1/ČJ-2021-0600DI-SBL ze dne 06.04.2021 podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5
<br> zákona o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Pěkná 48
<br> spočívající v doplnění dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační značky vozidla 2BD 2527,dle
<br> přiložené výkresové dokumentace <.>
<br>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci Pěkná 48 na
<br> základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
<br> parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst.4 a 5 správního řádu nebyly
<br> Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu ve stanove...

Načteno

edesky.cz/d/4704084

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz