« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Švermova 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ul._Svermova_3_-_pokladka_optickeho_kabelu.pdf
14,0
<br> 13,03,5
<br> 4 <,>
2
<br> 4 <,>
4
<br> 2 <,>
0
<br> zábor vozovky 83,0m2
<br> B28-osadit 7 dní pøedem
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> 1
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
<br> BRNO,ul.Švermova è.o.3
Optické propojení
<br> è.o.210250
24.5.2021
<br> Zábor vozovky
<br> pøenosné SDZ :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda znaèení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
E8d/16,5m
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
E8d/16,5m
<br> A
15
<br> A
15
<br> Z4d
<br> Svìtlo
<br> Z4d
<br> Z2
<br> Švermova
<br> Hr
an
<br> iè
ky
<br> è.j.: MMB /2021 - Odsouhlaseno dne:
<br> È.j.: KRPB - / ÈJ-2021-0600DI
<br> Dle §24/2d zák.è.13/1997 Sb <.>
§25/6c-e zák.è.13/1997 Sb <.>
§77/3 zák.è.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> IPXX
<br> E13/4B6 4658
E8d
<br> 4B6 4658
<br> v den realizace
pøesunout
<br> stávající parkování :
vozidla k vyklizení :
vyhrazená stání :
pøesunutá vyhrazená stání :
<br> Legenda vozidel:
<br> V 10e 3,50/4,50m
žlutá - provizorní
<br>
Stránka 1
<br> 2021-06-10T11:25:34+0200
Ing.XXXXXX XXXX XXXXbXXXXXdXacXXfXbdXXdfaXbXbXXXcXbccXXb
Signex_-_ul._Svermova_3.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0292505/2021 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0292505/2021 Ing.Lang /542174217 9.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR MŘP Brno,č.j.KRPB-94525-1/ČJ-2021-0602DI <,>
<br> ze dne 7.6.2021 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Švermova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu realizace propojení optického kabelu u objektu Švermova 3 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 17.6.– 31.8.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užívání,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního úřadu a jeho platnost je omezena podle
<br> zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou ...

Načteno

edesky.cz/d/4704081

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz