« Najít podobné dokumenty

Obec Račetice - Zpráva auditora, závěrečný účet obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Račetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ýkazy Skládka Vrbička (2.29 MB)
A.Základní informace () účetní jednotce
<br> 1.Obchodní jméno účetní jednotky „ SKLADKA VRBICKA s.r.o <.>
<br> 2.Sídlo účetní jednotky Partyzánská 93,441 01 Podbořany
<br> 3.Právní forma Společnost s ručením omezeným
<br> 4.Datum vzniku 4.3.1993
<br> 5.IČ 47781131
<br> 6.Statutární orgán ' Jednatel společnosti Zuliko Vychytil
<br> 7.Výše základního kapitálu 25 680 000,-- Kč
<br> 8.Jiné údaje Společnost byla založena společenskou smlouvou,která byla uzavřená dne 4.3.1993,upravena
<br> novou smlouvou 8.1.2016 a je zapsána v Obchodním rejstříku,vedeného Krajským soudem v Ustí nad Labem.Společníky je 36 měst a obcí <.>
<br> 9.Organizační struktura společnosti Společnost je rozdělena do dvou samostatných středisek,středisko správní a skládka Vrbička <.>
<br> 10.SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.nemá žádný podíl na základním kapitálu žádné další společnosti
<br> a zároveň žádná další společnost nemá žádný podíl na základním kapitálu společnosti SKLADKA VRBICKA s.r.o <.>
<br> 11.Během účetního období 2020 zaměstnávala společnost průměrně 20 přepočtených zaměstnanců,na které bylo vynaloženo celkem 7 350 tis.Kč osobních nákladů <.>
<br> 12.Rozhodující předmět činnosti: podnikání v oblasti nakládání s odpady
<br> B.Finanční ukazatelé
<br> 1.Základní informace o výsledku hospodaření /v tis.Kč/ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
<br> a/ provozní výsledek hospodaření 520 2488 3333 2904 3270 1698 512 610 b/flnanční výsledek hospodaření -11 -192 -250 -322 -340 -3 85 -436 -485 c/výsledek hospodaření před zdaněan 509 2296 3083 2582 2930 1313 76 125 d/výsledek hospodaření po zdanění 501 1984 2554 2065 2409 1078 71 118
<br> e/daňzpříjmů—splatná & 312 529 517 521 235 5 7
<br> 2.Struktura nákladů a výnosů podle skupin / v tis.Kč/
<br> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.1.Provozní náklady a/ spotřeba materiálu a energie 2096 2390 2105 2243 2581 2617 3310 3068 b/ služby 2458 12648 4672 19670 8029 15216 3287 2935 c/ mzdové náklady 3257 3500 3692 4158 4288 4338 5184 5533 d/ náklady na so...
Mateřská škola Račetice 44, výkazy (5.25
Výkaz zisku a ztráty
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE účetní jednotka: IČ: 72744847 Název: Mateřská škola Račetice 44 Právní forma: Příspěvková organizace Sídlo: Račetice 44 Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 20.1.2021 7:47:47
<br> 1 2 3 Číslo Název položky su BĚŽNÉ ÚČEITNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČILTNÍ oagosí POIOŽKV Hlavní činnost [ Hosp.činnost Hlavní činnost | Hosp.činnost A.NÁKLADY CELKEM 2 523 198,65 0,00 2 502 040,34 0,00 |.Náklady z činnosti 2 520 989,65 0,00 2 501 072,34 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 159 322,95 0,00 212 967,24 0,00 2.Spotřeba energie 502 139 774,00 0,00 145 981,00 0,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 569,90 0,00 4 235,00 0,00 9.Cestovné 512 0,00 0,00 428,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 83 647,83 0,00 57 864,10 0,00 13.Mzdové náklady 521 1 582 282,00 0,00 1 544 248,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 509 116,00 0,00 496 205,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 6 559,00 0,00 4 271,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 36 007,47 0,00 33 667,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 194,00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 2 698,50 0,00 0,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 27.Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 0,00 0,00 0,00 0,00 29.Prodaný dlouhodobý nehm...
Inventarizační zpráva (439.73 kB)
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020
<br> Ovbec: Obec Račetice,Račetice čp.11,438 01 Žatec IC: 00673161 Datum zpracování: 31.1.2021
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo kžádne'mu pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo vbudově obecního úřadu dne 14.12.2020.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly izásady dodržení bezpečnosti práce <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy s členy komise osoby odpovědné za majetek
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a aktiv,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Nebyly zjištěny inventurní rozdíly <.>
<br> 3.Přílohy:
<br> - účetní evidence a inventurních soupisy - účetní evidence (majetek,závazky)
<br> Za inventarizační komisi: & \ ( Předseda: XXXX XXXXXXXX podpis a M
Závěrečný účet za rok 2020 (1.62 MB)
Obec Račetíce,IČO 00673161 Račetíce čp.11 438 01 Žatec
<br> Návrh
<br> Závěrečné/zo účtu Obce Račetíce za rok 2020
<br> Rozpočet Obce Račetíce za rok 2020 byl stanoven v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích a 5 4 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen zastupitelstvem Obce Račetíce dne 18.12.2019 ve výši 5 370 000 Kč příjmů 5 370 000 Kč výdajů.Rozpočet byl upravován rozpočtovým opatřením číslo
<br> 1,2,3.Rozpočtové hospodaření obce za rok 2020 vykazuje kladný výsledek hospodaření,převahu příjmů nad výdaji ve výši 498 327,16 Kč <.>
<br> - Obec Račetíce je plátcem DPH <.>
<br> - Obec Račetíce neprovozuje hospodářskou činnost,v únoru 2019 byl provoz obchodu ukončen z důvodu výpovědi vlastníka nemovitosti
<br> - Obec Račetíce má sdružené prostředky 5 Bytovým družstvem Račetíce.Součástí závěrečného účtu je informace o hospodaření— závěrečná zpráva BD za rok 2020
<br> - Obec má zřízenou příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Račetíce čp.44
<br> Hospodářský výsledek za rok 2020
<br> Hospodaření obce Račetíce skončilo v roce 2020 se ziskem ve výši 1 340 815,19 Kč,výnosy činily 12 029 261,34 Kč a náklady 10 688446,15 Kč.Kč <.>
<br> Hospodářský výsledek bude převeden na účet 432.„Výkaz zisku a ztráty" a „Rozvaha“ je přílohou tohoto závěrečného účtu a současně je k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní obce <.>
<br> Údaje o plněnípříimů a výdajů za rok 2020 (v Kč)
<br> Skutečnost Schválený Upravený % plnění
<br> rozpočet rozpočet k upraveném
<br> u rozpočtu %
<br> Tř.1 — Daňové příjmy 5 563 228,55 4 924 000,00 5 360 000,00 103,79 Tř.2 — Nedaňové příjmy 680 895,90 446 000,00 685 850,00 99,28 Tř.4 —Transfery 1 132 712,00 0,00 1 539 200,00 103,00 Tř.3 — Kapitálové příjmy 233 932,00 0 234'300,00 99,84 Příjmy celkem 7 610 768,45 5 370 000,00 7 412 900,00 102,67 Tř.5 — Běžné výdaje 6 084 771,29 5 370 000,00 6 338 800,00 95,99 Tř.6 — Kapitálové výdaje 1 027 670,00 0 1 520 300,00 67,66 Výdaje celkem 7 112 441,29 5 370...
Výkaz ÚSC Příloha (4.08 MB)
PŘÍLOHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Obec Račetice; IČO 00673161; Račetice 11,438 01 Račetice Obec Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 5.2.2021 v 09:43
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název SU BĚŽNÉ MINULÉ P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 329 535,00 329 535,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 329 535,00 329 535,00 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohledávky z předtinancování transferů 911 2.Krátk.podm.závazky z předfmancování transferů 912 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916 P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu ůp|.užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.OsobOu zj.dův.925 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.Osobou zj.dův.926 P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00 1.Krátk.podmin.pohledávky ze smluv O prodeji dlouh.majetku 931 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv O prodeji dlouh.majetku 932 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky zjiných smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky zjiných smluv 934 5.Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939 6.Dlouh.podmin.pohledávky ze sdílených daní 941 7.Krátkodobé p...
Výkaz zisku a ztrát (1.14 MB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY.SVAZKY OBCÍ.REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Obec Račetice; IČO 00673161; Račetice 11,438 01 Račetice
<br> Právní forma: Obec Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 5.2.2021 v 09:41
<br> 1 | 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost A.N Á K L A D Y C E L K E M 10 688 446.15 8 267 579,47 547 332,70 I.Náklady z činnosti 9 914 035,21 6 591 147,24 546 555,70 1.Spotřeba materiálu 501 311 166,68 553 772,45 592,00 2.Spotřeba energie 502 65 694,76 40 933,00 49 354,72 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 310 145,86 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 S.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 129 510,00 249 617,00 9.Cestovné 512 36 782,00 37 942,00 1 920,00 10.Náklady na reprezentaci 513 12 270,00 9 101,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 1 121 920,75 1 255 473,71 13 550,00 13.Mzdové náklady 521 1 995 524,00 1 985 409,00 143 975,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 603 021,00 575 990,50 22 850,50 15.Jiné sociální pojištění 525 4 315,00 301 „38 4 167,62 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 17 063,00 2 975,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 170 953,00 23.Jiné pokuty a penále 542 471 543,00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 20 349,00 28 905,00 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondů XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 734 497,00 1 688 736,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 3 004 700,41 31.Prodané pozemky 554 29 701,05 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -27 900,00 6 300,00 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobé...
Rozvaha (1.88 MB)
R 0 Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Obec Račetice; IČO 00673161; Račetice 11,438 01 Račetice Právní forma: Obec Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 5.2.2021 v 09:41
<br> 1 | 2 | 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položk SU BĚŽNÉ.y BRUTTO KOREKCE NETI'O MINULÉ A K T IV A C E |.K E M 122149 285,46 25 609135,72 96 540149,74 94 936 537,04 A.Stálá aktiva 110 387 582,76 25 050 900,82 85 336 681,94 89 077 910,40 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 256 268,40 128 008,40 128 260,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 128 008,40 128 008,40 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 128 250,00 123 260,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ".Dlouhodobý hmotný majetek 110 051 024,36 24 922 892,42 85 128 131,94 88 997 620,40 1.Pozemky 031 1 179 277,87 1 179 277,87 1 208 978,92 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 102 643 131,57 22 684 128,28 79 959 003,29 83 049 230,93 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věci 022 1 227 413,73 1 150 707,00 66 711,78 168 271,78 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 078 057,14 1 078 057,14 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 35 700,00 35 700,00 683 699,77 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 3 887 439,00 3 887 439,00 3 887 439,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 lll.Dlouhodobý finanční majetek 80 290,00 0,00 80 290,00 80 290,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6„ Ostatní dlouhodobý ňn...
Zpráva pro hodnocení plnění rozpočtu UC 2020 - fin 2- 12 M (6.29 MB)
Ministerstvo financí
<br> Fin 2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU,<,>,ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2020 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetníjednotky : Obec Račetice Račetice 11,438 01 Račetice |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 250 000,00 104,26 1 250 000,00 104,26 1 303 194,01 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00 68,81 30 000,00 68,81 20 641,51 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100 000,00 125,89 100 000,00 125,89 125 888,65 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 91,05 920 000,00 98,97 910 503,33 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 120 000,00 121,94 2 450 000,00 105,52 2 585 206,93 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 90 000,00 145,51 125 000,00 104,77 130 960,00 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 153,60 5 000,00 153,60 7 680,00 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 132,00 4 000,00 132,00 5 280,00 0000 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z techníc.her 25 000,00 142,42 36 000,00 98,90 35 603,88 0000 1382 Zmšený odvod z loterii a pod.her kr.výher.hrac.přistrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 9,69 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 300 000,00 146,09 440 000,00 99,60 438 260,55 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pok|.správy státrozpočtu 0,00 0,00 534 750,00 100,00 534 750,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 0,00 0,00 92 200,00 100,00 92 200,00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze státrozpočtu 0,00 0,00 505 800,00 99,99 505 762,00 0000 * 4 924 000,00 135,99 6 492 750,00 103,13 6 695 940,55 000 " 4 924 000,00 135,99 6 492 750,00 103,13 6 695 940,55 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 5 000,00 100,00 5 000,00 3319 * Ostatní záležitostí kultury 0,00 0,00 5 000,...
Zpráva auditora za rok 2020 (2.74 MB)
Výtisk č.2
<br> ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
<br> určená
<br> zastupitelstvu
<br> *? ' OBCE RAČETICE
<br> o přezkoumání hospodaření obce v roce 2020
<br> is
<br> Zprávu předkládá: LN —- AUDIT s.r.o.Louny,Na Valívch 510 oprávnění KACR č.333 Odpovědný auditor: Ing.XXXXX XXXX Louny,V Domgích XXXX oprávnění KACR č.XXXX
<br> -g-
<br> Název úsc: Obec Račetice
<br> Adresa: Račetice 11,PSČ: 438 01 Žatec IČO: 00 67 31 61
<br> Přezkoumávaný rok: 2 0 2 0
<br> Jména osob provádějících přezkoumání: lng.XXXXX XXXX,auditor
<br> XXXXXX XXXXXXXX,DiS,asistent auditora
<br> Místo přezkoumání: obecní úřad,kancelář auditora
<br> Přezkoumání proběhlo ve dnech: 8.1.2021,10.5.2021,3.6.2021
<br> Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce Račetice za rok 2020 v souladu s ustanovením 5 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením 5 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonu,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> |.Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle & 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a)
<br> f)
<br> g)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma.nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu roz...

Načteno

edesky.cz/d/4702450

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Račetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz