« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Pozvánka na veřejné zasedání 2- 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh usnesení č.2-2021
Návrh na usnesení
zastupitelstva obce Tlustice
č.2/ 2021 ze dne 17.6.2021
<br>
Zastupitelstvo obce Tlustice,v souladu s ustanovením zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů se usneslo :
<br> I <.>
<br> Bere na vědomí
<br>
<br> 1.Zprávu místostarosty,Marka Hasmana,o činnosti rady obce za období
od konání posledního zasedání ZO Tlustice,tj.od 11.3.2021,k dnešnímu dni <.>
2.Zprávu místostarosty,Marka Hasmana,o plnění usnesení ze zasedání ZO Tlustice
č.1/2021,ze dne 11.3.2021 <.>
<br> 3.Rozpočtové změny č.1/2021,které přednesl předseda FV,p.XXXXXX XXXXXXX <.>
X.Účetní závěrku a zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Tlustice,okres Beroun,za rok 2020 <,>
<br> kterou přednesl ředitel školy,PaedDr.XXXXX XXXXX <.>
<br>
II <.>
<br> Ne/Schvaluje
<br>
<br> 1.Závěrečný účet obce Tlustice za rok 2020 bez výhrad a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce Tlustice <.>
<br> 2.Záměr prodat část pozemku p.č.570/1,o výměře 475 m2 předem známému zájemci <,>
ing.Janu Vlčkovi,Tlustice čp.325 <.>
<br> 3.Cenu za prodej obecního pozemku p.č.570/1,za 1m2 ve výši………….<.> Kč <.>
4.Fakturaci místostarosty za zhotovení geometrických plánů pro příslušné akce a záměry
<br> Obce Tlustice pro toto volební období <.>
5.Záměr zadat zpracování územní studie tzv.lokality U Skalských v Tlustici <.>
6.Dodatek č.1 ke Směrnici pro koordinaci provozu na letišti Tlustice / viz příloha č.1/
<br>
III <.>
<br> Pověřuje
<br>
<br> Starostku obce:
1.Vyvěsit na obě úřední desky obce Tlustice Záměr prodat část pozemku p.č.570/1,o
<br> výměře 475 m2,předem známému zájemci,za ……….<.> Kč za 1m2 <.>
<br>
Radu obce:
1.Zajistit výběr firmy na zpracování územní studie tzv.lokality U Skalských v Tlustici <,>
<br> dle navržených kritérií: cenová výhodnost,doba zpracování,reference firmy <,>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX
starostka místostarosta
Pozvánka na veřejné zasedání 2- 2021
Obec Tlustice
Starostka obce Tlustice
<br> Tlustice,9.6.2021
<br> Počet listů: 1
<br> Členům Zastupitelstva obce Tlustice dle rozdělovníku
<br>
<br> Oznámení o konání veřejného zasedání
<br> Zastupitelstva obce Tlustice,č.2/2021
<br>
Na základě ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění zákona č.2/2003 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),svolávám zasedání členů Zastupitelstva obce Tlustice:
<br>
<br> Místo konání: klubovna SK Tlustice,na hřišti
Doba konání: čtvrtek,17.června 2021 od 19:00
Navržený program:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu
<br> 2.Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze ZO
<br> 3.Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé období
<br> 4.Rozpočtové změny č.1/2021
<br> 5.Schválení Závěrečného účtu obce Tlustice za rok 2020
<br> 6.Účetní závěrka za rok 2020 ZŠ a MŠ Tlustice,okres Beroun
<br> 7.Majetkoprávní záležitosti
<br> a) Záměr prodat část pozemku p.č.570/1,o výměře 475 m2 předem známému zájemci
<br> 8.Různé
<br> a) souhlas s fakturací místostarosty za zhotovení geometrických plánů
<br> b) Záměr zpracování územní studie lokality U Skalských
<br> c) Návrh změny v Příloze č.1 Nájemní smlouvy: Směrnice pro koordinaci provozu na
<br> letišti Tlustice
<br> 9.Diskuse
<br> 10.Závěr
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce Tlustice
<br>
<br> Přílohy a podkladové materiály
<br>  Pozvánka bude doručena poštou
 Ostatní podklady a materiály elektronicky,na příslušné emailové adresy zastupitelů
<br> Přílohy č.1 – 4 k Závěrečnému účtu obce Tlustice jsou k dispozici na obecním úřadu
<br> v kanceláři <.>

Načteno

edesky.cz/d/4702088

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz