« Najít podobné dokumenty

Obec Kozlov - Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Loucko za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření-2020
rr—kawm
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: Í
<br> v
<br> C.j.: KUJI 16685/2021 KO
<br> Zpráva o \q'lsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu
<br> Loucko se sídlem 1.máje 76,588 22 Luka nad Jihlavou,IČO: 71224203 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12.srpna 2020 podle 9 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září 2020 jako dílčí přezkoumání a dne 23.února 2021 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sě4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 24.února 2021 <.>
<br> Místo provedení dílčího přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Loucko 1.máje 76 588 22 Luka nad Jihlavou
<br> Místo provedení konečného přezkoumání: Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Viktor Wólfl - předseda svazku XXXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblastí hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumílú
<br> Pří přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Louoko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,587 33 ...
výkaz zisku a ztráty
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí mikroregionu Loucko; IČO 71224203; 1.máje 76,588 22 Luka nad Jihlavou
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2021 v 16:16
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 20 605,00 1 830 042,00
<br> I.Náklady z činnosti 20 605,00 1 830 042,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 523,00501 1 461,00
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 10 082,00518 69 331,00
<br> 13.Mzdové náklady 10 000,00521 10 000,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 336 380,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 1 412 870,00
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční ...
Výkaz pro hodnocení zisku a ztráty
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2020 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Svazek obcí mikroregionu Loucko 1.máje 76,588 22 Luka nad Jihlavou
<br> 712242032020 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 22 300,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 22 413,00 22 413,00100,51 100,00
<br> 22 300,00 22 413,00 22 413,000000 * 100,51 100,00
<br> 22 300,00 22 413,00 22 413,00000 ** 100,51 100,00
<br> 6310 5,002141 Příjmy z úroků (část) 6,66 6,66133,20 100,00
<br> 5,00 6,66 6,66Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 133,20 100,00
<br> 5,00 6,66 6,66Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 133,20 100,00
<br> 22 305,00 22 419,66 22 419,66PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 100,00100,51
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 3399 10 000,005021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00100,00 100,00
<br> 3399 1 500,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 523,00 523,0034,87 100,00
<br> 3399 9 400,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 9 317,00 9 317,0099,12 100,00
<br> 20 900,00 19 840,00 19 840,00Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků3399 * 94,93 100,00
<br> 20 900,00 19 840,00 19 840,00Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 94,93 100,00
<br> 6310 700,005163 Služby peněžních ústavů 765,00 765,00109,29 100,00
<br> 700,00 765,00 765,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 109,29 100,00
<br> 700,00 765,00 765,00Obecné příjmy a výdaje z finanční...
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí mikroregionu Loucko; IČO 71224203; 1.máje 76,588 22 Luka nad Jihlavou
<br> Dobrovolný svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2021 v 16:17
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> DS účtuje roční odpisy DM - rovnoměrný způsob odpisování úč.Metody - zákon o účetnictví,vyhl.410/2009 Sb <.>,v platném
znění,ČÚS
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmín...
Rozvaha
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> Svazek obcí mikroregionu Loucko; IČO 71224203; 1.máje 76,588 22 Luka nad Jihlavou
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2021 v 16:16
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 45 081,80 61 354,06106 435,86 59 539,40
<br> A.Stálá aktiva 45 081,80 0,0045 081,80 0,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 30 516,00 0,0030 516,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30 516,0030 516,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 14 565,80 0,0014 565,80 0,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 14 565,8014 565,80028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dl...
Návrh ZÚ k 31.12.2020
Rozpočt.skladba Rozpočet Plnění
<br> paragraf položka v Kč v Kč <.>
<br> 4121 22 413,00 22 413,00 100,00
<br> 6310 2141 6,66 6,66 100,00
<br> 22 419,66 22 419,66
<br> Rozpočt.skladba Rozpočet Plnění
<br> paragraf položka v Kč v Kč <.>
<br> 3399 5021 10 000,00 10 000,00 100,00
<br> 3399 5139 523,00 523,00 100,00
<br> 3399 5168 9 317,00 9 317,00 100,00
<br> 6310 5163 765,00 765,00 100,00
<br> 20 605,00 20 605,00
<br> Rozpočt.skladba Rozpočet Plnění
<br> paragraf položka v Kč v Kč <.>
<br> 8115 1 814,66 1 814,66 100,00
<br> 1 814,66 1 814,66
<br> část III - FINANCOVÁNÍ
<br> %
<br> text
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na
<br> bank.účtech
<br> Financování celkem
<br> Ostatní osobní výdaje
<br> Nákup materiálu
<br> Služby KEO
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Výdaje celkem
<br> Příjmy celkem
<br> část II - VÝDAJE
<br> %
<br> text
<br> IČ: 71224203
<br> část I - PŘÍJMY
<br> %
<br> text
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí (čl <.>
<br> poplatky obcí)
<br> Příjmy z úroků
<br> Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Loucko
<br> sestavený ke dni 31.12.2020
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
<br> Svazek obcí mikroregionu Loucko
<br> 1.máje 76
<br> 588 22 Luka nad Jihlavou
<br>
<br> účet 231 xxx 61 328,06
<br> účet 018 000 30 516,00
<br> účet 028 000 14 565,80
<br> 0,00
<br> účet 021 xxx 0,00
<br> účet 022 xxx 0,00
<br> Přílohy:
<br> 8.6.2021
<br> 8.6.2021
<br> Účetní a finanční výkazy svazku obcí mikroregionu Loucko za rok 2020
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Loucko za rok 2020
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> El.zveřejněno:
<br> z toho:
<br> - stavby
<br> - samost.movité věci
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Luka nad Jihlavou za rok 2020
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Loucko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> (vyvěšeny na webových stránkách členských obcí)
<br> Zůstatky peněžních prostředků v Kč...

Načteno

edesky.cz/d/4700502

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz