« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkaneč - Mimiřádná a ochranné opatření MZ ČR (9 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření přehledně 07-06-2021_1.pdf [0,30 MB]
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/platna-nova-opatreni-covid-koronavirus-skoly-restaurace-
<br> rous/r~efe8232e0d2711eba6f6ac1f6b220ee8/?
<br> Opatření přehledně: Roušky zmizí ze škol ve
<br> většině krajů,na kulturu může více lidí
XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXX X.X.XXXX
<br> Od úterý X.června nebudou muset při výuce nosit roušky žáci ani učitelé ve všech krajích s výjimkou
<br> Zlínského,Jihočeského a Libereckého.O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek
<br> zůstává.Od stejného dne se také zvyšuje maximální kapacita diváků na 1000 uvnitř a 2000 venku <.>
<br> Aktuálně.cz přináší přehled uvolněných opatření i těch,která nadále zůstávají v platnosti <.>
<br>
<br> Hlavní změny od 8.června
<br> •žáci ani učitelé nebudou muset při výuce nosit roušky ve všech krajích s výjimkou Zlínského <,>
<br> Jihočeského a Libereckého.O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává <.>
<br> •zvyšuje se maximální povolený počet diváků na kulturních akcích na 1000 uvnitř a 2000 venku (stále
<br> ale platí,že je možné naplnit jen polovinu hlediště venku i uvnitř),podmínky testování se v kultuře sjednotí
<br> s restauracemi (postačí samotest či test ze zaměstnání nebo školy apod.)
<br> •na kulturních akcích bude možné konzumovat občerstvení formou bufetu nebo bufetu s obsluhou s
<br> výjimkou konzumace v hledišti
<br> •od 1.července skončí ve firmách ve většině krajů povinné testování a nošení roušky (s výjimkou
<br> společných prostor)
<br> •na očkování se mohou registrovat lidé starší 16 let
<br> •potvrzení o negativním testu,prodělané nákaze nebo očkování včetně první dávky si mohou lidé
<br> stáhnout webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky.Certifikáty se mohou lidé prokazovat také
<br> pro cestu na Slovensko,do Německa,Rakouska,Polska,Maďarska,Slovinska a Chorvatska.Jednotlivé
<br> státy si ale nastavují vlastní pravidla pro dobu platnosti negativního testu či potřebný odstup po první či
<br> druhé dávce vakcíny,může se lišit i p...
MO-MZ-maloobchod-a-poskytovani-sluzeb.pdf [0,24 MB]
Příloha č.1
usnesení vlády
ze dne 7.června 2021 č.…
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2
odst.2 písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším
rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 8.června 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se:
<br> 1.podle § 2 odst.2 písm.b),c) a i) zákona č.94/2021 Sb.a § 69 odst.1 písm.i) zákona
<br> č.258/2000 Sb <.>,jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb,s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,a provoz knihoven,nařizuje
provozovateli dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků,než je 1 zákazník na 15 m2
<br> prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka,který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka <,>
<br> b) aktivně brání tomu,aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech,než jsou
2 metry,nejde-li o členy domácnosti <,>
<br> c) zajistí řízení front čekajících zákazníků,a to jak uvnitř,tak před provozovnou <,>
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),přičemž zákazník,který ...
2021-06-07 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-19-5-2021-k-pravidlum-pro-konani-skol-v-prirodei-od-8-6-2021.pdf [0,11 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 7.června 2021
<br> Č.j.: MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN
<br> *MZDRX01GDC1F*
MZDRX01GDC1F
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona
č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br>
S účinností ode dne 8.června 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19.května 2021 <,>
č.j.MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN tak,že v čl.III.písm.a) se slova „po každých nejdéle
72 hodinách“ nahrazují slovy „s frekvencí jedenkrát za 7 dní“ <.>
<br>
II <.>
<br>
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> S ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci je možné prodloužit frekvenci testování
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u antigenního testu v rámci školy v přírodě ze
současných maximálně 72 hodin na maximálně 7 dní,stejně jako se k tomuto pravidlu
přistupuje u ubytovacích služeb obecně v jiném mimořádném opatření <.>
<br>
<br>
Mgr.et Mgr.XXXX XXXXXXX,MHA,v.r <.>
ministr zdravotnictví
2021-06-07 Ochranne-opatreni-certifikat-o-ockovani-Srbskou-republikou-od-21-6-2021.pdf [0,12 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 7.června 2021
<br> Č.j.: MZDR 23621/2021-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX01GD6ES*
MZDRX01GD6ES
<br>
OCHRANNÉ OPATŘENÍ
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.h) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 68 odst.1 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:
<br> S účinností ode dne 21.června 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se:
1.certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou považuje za národní certifikát
<br> o provedeném očkování pro účely epidemiologických opatření týkajících se vstupu
a pobytu na území České republiky <,>
<br> 2.vzor certifikátu je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> S ohledem na postupující vakcinaci v zemích EU/EEA vydalo Evropské centrum pro kontrolu
a prevenci nemocí (ECDC) dne 21.4.2021 pokyny1 týkající se možného uvolňování omezení
zavedených za účelem snížení rizika přenosu nákazy pro ty osoby,které již podstoupily
kompletní očkování proti Covid-19 (tzn.alespoň po dvou týdnech od aplikace druhé dávky
vakcíny od společností Pfizer / BioNTech,AstraZeneca či Moderna nebo od aplikace
jednodávkové vakcíny od společnosti Johnson and Johnson).Na základě dosavadních
výsledků o efektivitě očkování látkami schválenými Evropskou lékovou agenturou (EMA)
ECDC dospívá k závěru,že u plně očkovaných osob existuje velice nízké riziko,že se nakazí
SARS-CoV-2,a v případě nákazy existuje velice nízké až nízké riziko,že by se při kontaktu
nákaza přenesla na neočkovaného člověka (v případě nákazy nenaočkované osoby se pak
závažnost průběhu infekce odvíjí zejména od věku nenaočkované osoby a také od dalších
rizikových faktorů jako jsou např.j...
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-stanoveni-planu-ockovani-osob-od-8-6-2021.pdf [0,13 MB]
Str.1 z 3
<br> MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 7.června 2021
<br> Č.j.: MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN
<br> *MZDRX01GDAZ3*
MZDRX01GDAZ3
<br> M IM OŘ Á D NÉ O P AT Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2
toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb,kterým byl dodán léčivý přípravek ve vlastnictví
České republiky obsahující očkovací látku proti onemocnění covid-19 registrovaný nebo
povolený pro použití v České republice,(dále jen „poskytovatel“),se s účinností ode dne
8.června 2021 nařizuje provádět očkování osob,které jsou účastny systému veřejného
zdravotního pojištění v České republice nebo osob,které mají v České republice nárok na
poskytnutí zdravotních služeb,jako by byly účastny systému veřejného zdravotního pojištění
v České republice,a to v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva
zdravotnictví (dále jen „osoba určená k očkování“) <.>
<br>
<br> II <.>
<br>
Poskytovateli se s účinností ode dne 8.června 2021 nařizuje zajistit podání léčivého přípravku
podle čl.I každé z osob určených k očkování bez úhrady ze strany této osoby <.>
<br>
<br> III <.>
<br>
Zdravotním pojišťovnám se nařizuje s účinností ode dne 8.června 2021 zajistit úhradu
očkování poskytovateli,který očkoval jejího pojištěnce léčivým přípravkem obsahujícím
očkovací látku proti onemocnění COVID-19 pořízeným z prostředků státního rozpočtu
na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18.června 2020 o schválení dohody
s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských st...
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-od-8-6-2021.pdf [0,19 MB]
1
<br> MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 7.června 2021
<br> Č.j.: MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN
<br> *MZDRX01GDC0K*
MZDRX01GDC0K
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) a § 2 odst.1 zákona
č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č.94/2021 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2 písm.f) zákona č.94/2021
Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> S účinností ode dne 8.června 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se omezuje provoz škol a školských zařízení tak,že se omezuje:
<br>
1) provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
<br> a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky
(dále jen „vysoké školy“),a to tak,že:
a) účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným
<br> mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě <,>
b) při vzdělávání,s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe,a zkouškách studentů
<br> musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru a
c) účast na akademických obřadech je povolena za podmínky,že maximální počet
<br> přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový
počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě,že se akce koná ve
vnějších prostorech,nebo 1000 osob v případě,že se akce koná ve v...
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-od-8-6-2021.pdf [0,24 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 7.června 2021
<br> Č.j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN
<br> *MZDRX01GDAR7*
MZDRX01GDAR7
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2
toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> 1.Všem osobám se s účinností ode dne 8.června 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto
<br> mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos,ústa),kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např.FFP2,KN 95),zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,které brání šíření
kapének,a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb,mimo bydliště nebo místo ubytování
<br> (např.hotelový pokoj) <,>
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech,kde dochází na stejném místě
<br> a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry <,>
nejedná-li se výlučně o členy domácnosti <.>
<br>
2.Všem osobám se s účinností ode dne 8.června 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto
<br> mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos,ústa),kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných...
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-navstevy-zdravotnickych-a-socialnich-sluzeb-od-8-6-2021.pdf [0,15 MB]
1
<br>
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 7.června 2021
<br> Č.j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN
<br> *MZDRX01GDBAD*
MZDRX01GDBAD
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních
při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,nařizuje
postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2
písm.h) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 8.června 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se:
<br> 1.omezují u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických
<br> zařízeních tak,že návštěvu lze připustit pouze za podmínky,že osoba navštěvující
pacienta prokáže,že splňuje následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
<br> SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
<br> SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
<br> o provedeném očkování,které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém
jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice,v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve státě,který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví
jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19,jehož vzor je
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky,které obsahuje údaje o očkované osobě <,>
podanému typu vakcíny,datu podání vakcí...
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-interval-pro-podani-druhe-davky-vakciny-od-11-6-2021.pdf [0,12 MB]
1
<br>
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 7.června 2021
<br> Č.j.: MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN
<br> *MZDRX01GDBDY*
MZDRX01GDBDY
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona
č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb,kterým byl dodán léčivý přípravek obsahující látku
proti onemocnění COVID-19 pořízený z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí
Komise C(2020) 4192 ze dne 18.června 2020 o schválení dohody s členskými státy o pořízení
očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských států a souvisejících postupech (dále jen
„poskytovatel“),se s účinností ode dne 11.června 2021 nařizuje určit termín pro podání druhé
dávky léčivého přípravku - očkovací látky následně:
1.COMIRNATY 500MCG/ML INJ CNC DIS 195X0.45ML,reg.č.EU/1 /20/1528/001 <,>
<br> kód SÚKL 0250256 – termín pro podání druhé dávky 38 až 42 dní od podání dávky první <,>
2.VAXZEVRIA 2,5X10A8INF.U/0,5ML INJ SUS 10X5ML,reg.č.EU/1/21/1529/002 <,>
<br> kód SÚKL 0250388 – termín pro podání druhé dávky 84 až 91 dní od podání dávky první <,>
3.COVID-19 VACCINE MODERNA 0.2MG/ML INJ DIS 10X5ML,reg.č.EU/1/20/1507/001 <,>
<br> kód SÚKL 0250303 – termín pro podání druhé dávky 25 až 35 dní od podání dávky první <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Tímto mimořádným opatřením se s účinností ode dne 11.června 2021 ruší mimořádné
opatření ze dne 6.dubna 2021,č.j.MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s vývojem epidemické situace ve výs...

Načteno

edesky.cz/d/4700260

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz