« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Dotační smlouva na dopravní obslužnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zajisteni-dopravni-obsluznosti.pdf
Obec Postřekov
<br> se sídlem: Postřekov 270,345 35 Postřekov IČO: 002 53 685
<br> číslo bankovního účtu: 76190630910800
<br> zastoupení: Bc.XXXX XXXXXXX,starosta
<br> na straně jedné jako poskytovatel ňnanční dotace !dále jen „Poskytovatel'“/
<br> a
<br> Plzeňský kraj
<br> se sídlem: Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> IČO: 70890366
<br> DIČ: 0270890366
<br> bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s <.>,pobočka Plzeň
<br> čislo bankovního účtu: 106300335015500
<br> zastoupení: doc.PaedDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,hejtmanka
<br> k podpisu Smlouvy oprávněn: ing.XXXXX XXXXX,náměstek hejtmanky pro oblast dopravy,na základě usnesení RPK 5386/20 ze dne 19.10.2020
<br> na straně druhé jako příjemce dotace ldále jen „Příjemce“l
<br> uzavírají mezi sebou tuto
<br> SMLOUVU
<br> o poskytnutí účelové dotace
<br> c.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (dále jen „Smlouva“)
<br> ! <.>
<br> Předmětem Smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace (dále také jen „dotace“) určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021,kterou Příjemce jako objednatel veřejné osobní dopravy zajišťuje ve svém územním obvodu.Poskytnuté dotace bude Příjemcem použita na úhradu prokazatelné ztráty (kompenzace) vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby ve veřejné osobní dopravě na základě smluv dopravců s Přijemcem <.>
<br> II <.>
<br> 1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout finanční dotaci ve výši 61985 Kč (slovy šedesátjedentisicdevětsetosmdesátpět korun) Příjemci jako účelovou dotaci pro účel uvedený v článku |.této Smlouvy,a to za podmínek stanovených touto Smlouvou <.>
<br> Příjemce se zavazuje tuto finanční dotaci přijmout,využít ji pouze kvýše uvedenému účelu a splnit podmínky stanovené touto Smlouvou <.>
<br> Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci vobdobí od jejího převedení na účet uvedený Příjemcem do 31.12.2021.Do 31.12.2021 má být dosaženo stanoveného účelu dotace <.>
<br> Finanční prostředky připadající na dotaci budou Poskytovatelem...

Načteno

edesky.cz/d/4699282


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz