« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Návrh Závěrečného účtu obce Bílá za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztrát 2020 (94.78 kB)
Licence: DQEO XCRGUVXA / VYA (01012020 / 01012020)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 00577669
Název: Obec  BÍLÁ 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Bílá 151 ulice, č.p.151
<br> obec Bílá obec Bílá
<br> PSČ, pošta 739 15   pošta Staré Hamry PSČ, pošta 739 15   pošta Staré Hamry
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00577669 hlavní činnost Státní správa a samospráva
<br> právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 558 438 627
<br> fax 558 690 020
<br> e-mail ou@obecbila.cz
<br> WWW stránky www.obecbila.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Ivana Ručková Ing. Tomáš Kubačák
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 08.06.2021, 14h 1m 7s
<br> 08.06.2021 14h 1m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: DQEO XCRGUVXA / VYA (01012020 / 01012020)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 12 813 076,47    14 736 879,19   
<br> I.Náklady z činnosti 11 234 203,70    13 251 011,43   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 514 483,10    590 678,39   
<br> 2.Spotřeba energie 502 344 430,56    299 672,57   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 931 403,04    2 094 932,65   
<br> 9.Cestovné 512     5 705,00   
<br> 10.Ná...
Rozvaha 2020 (99.26 kB)
Licence: DQEO XCRGURXA / RYA (01012020 / 01012020)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 00577669
Název: Obec  BÍLÁ 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Bílá 151 ulice, č.p.151
<br> obec Bílá obec Bílá
<br> PSČ, pošta 739 15   pošta Staré Hamry PSČ, pošta 739 15   pošta Staré Hamry
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00577669 hlavní činnost Státní správa a samospráva
<br> právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 558 438 627
<br> fax 558 690 020
<br> e-mail ou@obecbila.cz
<br> WWW stránky www.obecbila.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Ivana Ručková Ing. Tomáš Kubačák
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 08.06.2021, 13h55m13s
<br> 08.06.2021 13h55m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: DQEO XCRGURXA / RYA (01012020 / 01012020)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 129 114 516,82  46 393 242,27  82 721 274,55  80 440 284,58 
<br> A.Stálá aktiva 117 636 850,19  46 392 920,97  71 243 929,22  71 949 128,84 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 344 940,12  253 681,12  91 259,00  37 510,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 252 133,12  252 133,12     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 92 807,00  1 548,00  91 259,00   
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041       37 510,00 
<br> 8.Posk...
Příloha 2020 (107.93 kB)
Licence: DQEO XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 00577669
Název: Obec  BÍLÁ 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Bílá 151 ulice, č.p.151
<br> obec Bílá obec Bílá
<br> PSČ, pošta 739 15   pošta Staré Hamry PSČ, pošta 739 15   pošta Staré Hamry
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00577669 hlavní činnost Státní správa a samospráva
<br> právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 558 438 627
<br> fax 558 690 020
<br> e-mail ou@obecbila.cz
<br> WWW stránky www.obecbila.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Ivana Ručková Ing. Tomáš Kubačák
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 08.06.2021, 14h 2m25s
<br> 08.06.2021 14h 2m25s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 15
<br>
<br> Licence: DQEO XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změnám metody vlivem změny k účetním metodám <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování: zásoby-pořizovací cena,způsob účtování B,DDHM-v pořizovací ceně od 3tis.Kč do 40tis.Kč.DDNM-v pořizovací ceně od 7tis do 60 tis.Kč.Hmotný a nehmotný DM
vytvořený vlastní činností-ve skutečných pořizovacích nákladech-jednotka v roce 2020 nepořizovala žádný majetek vlastní činností.2.Změny způsobů oceňování nenastaly.3.Odpisový plán:účetní
jednotka provádí účetní odpisy.4.Přepočet v cizích měnách proběhl dle aktuálního kurzovního lístku ČNB k danému ZDP <.>
<br...
Inventarizační zpráva 2020 (348.23 kB)
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020
<br> Obec: BÍLÁ IC: 00577669 Datum zpracování: 29.1.2021
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu
<br> s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 10.12.2020.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.V případě fyzických inventur byla vždy přítomna zodpovědná osoba <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.Rozdílová inventura nebyla provedena <.>
<br> Přílohy:
<br> - Plán inventur
<br> - Seznamy inventurních soupisů majetku Inventumí evidence /program GORDIC! Vyřazovací protokoly
<br> Dokladová inventarizace účtů k 31.12.2020 Hlavní kniha k 31.12.2020
<br> Rozvaha k 31.12.2020
Výkaz FIN 2020 (141.35 kB)
Licence: DQEO XCRGBA1A / A1A (10012020 / 01012020)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec  BÍLÁ 
Bílá 151
<br> 739 15  Bílá
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 500 000,00  1 500 000,00  1 463 105,36 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 25 000,00  25 000,00  22 475,77 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 120 000,00  120 000,00  137 114,10 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 300 000,00  1 300 000,00  1 026 197,51 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 200 000,00  200 000,00  253 650,00 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 600 000,00  2 600 000,00  2 815 054,00 
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fond
    250,50 
<br> 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 80 000,00  80 000,00  68 533,60 
0000 1342 Poplatek z pobytu 430 000,00  430 000,00  514 809,00 
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15 000,00  15 000,00  11 600,00 
0000 1349 Zrušené místní poplatky 100 000,00  100 000,00  166 143,00 
0000 1361 Správní poplatky 5 000,00  5 000,00  5 700,00 
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 20 000,00  20 000,00  38 789,58 
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.    10,53 
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 3 500 000,00  3 500 000,00  4 013 583,97 
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva     6 000,00 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   398 250,00  398 250,00 
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 68 100,00  68 100,00  68 100,00 
<br> 0000 Bez ODPA 9 963 100,0...
Příloha č. 2 - Komentář k Závěrečnému účtu (268.94 kB)
Plnění rozpočtu příjmů II.Plněnírozpočtu 'da'ů III.Financovánl
<br> II.V účtování fin.vztahů k rozpočtům kra'ů,obcí,DSO a vnitřní převod A
<br> III.V účtovánífin.vztahů ke st.rozpočtu,st.fondům a národnímu fondu
<br> <,>
<br> IX.Z-ráva ov sledku řezkoumání hos odařen|
<br>.Finanční hospodaření zřízen ' ' ch osob a hospodaření s 'e'ich ma'etkem
<br> |.Ostatní doplňu'ící úda'e
Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (451.32 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX02EMSX0
<br>
<br>
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílá <,>
IČ 00577669 za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 26.6.2020 <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30.9.2020 bylo vykonáno dne 21.10.2020 kontrolní skupinou
ve složení:
<br>
Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
kontrolor XXX/XX/XXXX
<br>
XXXX
<br>
<br>
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2020 bylo vykonáno dne 24.3.2021 kontrolní skupinou
ve složení:
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXX Adamusová
<br>
kontrolor XXX/XX/XXXX
<br>
XXXX
<br>
<br> Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 1.10.2020 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 24.3.2021 <.>
<br>
Čj.: MSK 39277/2021
<br> Sp.zn.:
KON/17319/2020/Sam
113.1 V5 N
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX...
Návrh Závěrečného účtu 2020 (396.83 kB)
Licence: DQEO XCRGBZUC / ZNC (01012020 / 01012020)
<br>
<br> Obec BÍLÁ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> 07.06.2021 9h50m27s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 9
<br> sestavený ke dni 07.06.2021
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00577669
<br> název Obec BÍLÁ
<br> ulice,č.p.Bílá 151
<br> obec Bílá
<br> PSČ,pošta 739 15
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 558 438 627
<br> fax 558 690 020
<br> e-mail ou@obecbila.cz
<br> WWW stránky www.obecbila.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
Právní norma: Obec – územně správní celek
<br> Předmět činnosti: stanoveno předpisem č.128/2000 Sb <.>
<br> Starosta: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Místostarostka: Ing.XXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 07.06.2021 9h50m27s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 9
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 9 895 000,00 9 895 000,00 10 537 016,92
<br> Nedaňové příjmy 2 845 600,00 3 191 600,00 3 862 973,02
<br> Kapitálové příjmy 150 000,00 150 000,00 181 879,00
<br> Přijaté transfery 68 100,00 466 350,00 466 350,00
<br> Příjmy celkem 12 958 700,00 13 702 950,00 15 048 218,94
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Daň z př...

Načteno

edesky.cz/d/4697816

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz