« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
<br> Účetní jednotka
<br> Obec Ždírec
<br> Ždírec 23
<br> 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 15060918
<br> Závěrečný účet se zpracovává,dle 517,zák.250f2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Obec Ždírec se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem,který byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.12.2019 v celkovém objemu příjmů ve výši 2.292 tis.Kč a výdajů ve výši 2.292 tis.Kč <.>
<br> V průběhu roku byly provedeny 4 rozpočtová opatření <.>
<br> U příjmů byl původní rozpočet upraven na 2.817.216,45 Kč
<br> Skutečně příjmy činily 2.768.834,42 Kč Příjmy z vlastní činnosti 184.320,80 Kč Finanční výnosy 100.078,92 Kč Výnosy z daní a poplatků 2.081.566,70 Kč Účelové dotace 402.868- Kč
<br> Dotace a příjmy,jejichž výše nebyla v počátku roku známa a proto nebyly rozpočtovány,byly ve skutečné výší zahrnuty do roZpočtu rozpočtovýmí opatřeními <.>
<br> Plnění příjmové části rozpočtu na 111%
<br> U výdajů byl původní rozpočet upraven na 179683858 Kč
<br> Skutečně výdaje činily 1.800.066,56 Kč
<br> Čerpání podle jednotlivých kapitol:
<br> - odvádění a čištění odpadních vod 546.331,24 Kč (rozbory vody,technologický dozor,obsluha,náklady spojené s provozem COV <,>
<br> oprava příjezdové cesty) — činnosti knihovnické 5.061,- Kč
<br> - veřejné osvětlení 31.251,55 Kč
<br> - sběr a svoz odpadů 149.609,38 Kč
<br> - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 61.000,- Kč
<br> — zastupitelstvo obce 337672,- Kč
<br> — činnost místní správy 392.425,19 Kč (osobní výdaje,knihy a tisk,pořízení DI—II)M,plyn,elektřina,pohonné hmoty,služby pošt a telekomunikací,služby peněžních ústavů,školení,Opravy a udržování,programové vybavení,cestovné,pohoštění,věcné dary k životním jubileum,platby daní a poplatků,oprava místní komunikace)
<br> — daň z příjmů 185.250,— Kč
<br> - výdaje spojené s kronikou 1461,- Kč
<br> - SDH 17.730,- Kč
<br> — sportovní zařízení v majetku obce 2.890,- Kč
<br> - nákup pozemků 3.85 0,- Kč
<br> - výdaje z finanční...

Načteno

edesky.cz/d/4697621

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz