« Najít podobné dokumenty

Obec Kozlov - KÚ - Rozhodnutí o výjimce - vlk, rys

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KÚ - Rozhodnutí o výjimce - vlk, rys
Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika tel.: 564 602 111,e-mail: posta@kr-vysocina.cz Číslo jednací: KUJI 41039/2021 Sp.zn.: OZPZ 2495/2020 Vyřizuje/telefon: Švíková / 564 602 590 Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“),jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust.§ 77a odst.5 písm.h) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny v pozdějších zněních (dále též „zákon o ochraně přírody“) na základě žádosti,kterou podala Mendelova univerzita v Brně,IČ: 62156489,Lesnická a dřevařská fakulta,se sídlem Zemědělská 1,613 00 Brno povoluje výjimku pro účely výzkumu a vzdělávání dle § 56 odst.1 a 2 písmeno d) zákona o ochraně přírody ze zákazů u zvláště chráněných druhů v § 50 zákona o ochraně přírody a to k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu vlka obecného (Canis lupus) (kat.kriticky ohrožená) a rysa ostrovida (Lynx lynx) (kat.silně ohrožená),dle vyhlášky č.395/1992 Sb <.>,kteří jsou zároveň chráněni podle práva Evropských společenství – Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť,volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,a to konkrétně chytat,rušit,držet živé jedince a dopravovat pouze nalezené uhynulé jedince (například sražené na silnici),a to na území kraje Vysočina (mimo území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Železné hory),za účelem monitoringu prostřednictvím GPS telemetrie podle metodiky navržené v žádosti žadatelem.Odbornými garanty výzkumu jsou Mgr.XXXXXXXX XXXXX,Ph.D.(narozen XX.X.1983) a Mgr.XXXXXX XXXX (narozen XX.XX.XXXX).Výjimka je vydaná za těchto podmínek: 1.Monitoring mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby z řad pracovníků žadatele případně jejich smluvní partneři s odbornou způsobilostí.2.Maximální povolený odchyt je 3 jedinci vlk...

Načteno

edesky.cz/d/4696727

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz