« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Návrh závěrečného účtu obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-usc-2020-postrekov-01-01-2020-31-12-2020-rtf.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: PK-EK/3061/20
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Postřekov,IČO: 00253685
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
07.12.2020 - 08.12.2020
07.04.2021
v sídle KÚPK,odbor ekonomický,Škroupova 18,306 13 Plzeň
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumané období: 1.1.2020 – 31.12.2020
<br> Přezkoumání vykonaly:
- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXX
- kontrolorka:
<br> - Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Písemnosti v roce XXXX elektronicky poskytly:
- XXXXXXXXX XXXXXXXX - administrativní pracovnice
<br> - Bc.XXXXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> Přezkoumání bylo v roce XXXX provedeno dálkově,písemnosti a podklady byly
územním samosprávným celkem dodány elektronickým způsobem nebo získány
z veřejně dostupných informací (úřední deska ÚSC,internetové stránky ÚSC <,>
profil zadavatele veřejných zakázek,registr smluv,informační portál MF
MONITOR) <.>
<br>
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu na rok 2020 zveřejněn 4.- 20.12.2019
Rozpočtová opatření č.1 - 8 schválena starostou obce,zveřejněna
Schválený rozpočet schválen ZO 19.12.2019 jako schodkový,schodek
<br> hrazen z přebytků min.let,zveřejněn od 20.12.2019
Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím
<br> ZŠ a MŠ Postřekov
<br> Střednědobý výhled
rozpočtu
<br> schválen ZO 19.12.2019 na období 2021 ...
priloha.pdf
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 12.02.2021 12:36:22
<br> Název účetní jednotky: Obec Postřekov
<br> Sídlo: Postřekov 270
<br> 345 35 Postřekov
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00253685
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost,která by
<br> omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> beze změn
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění
<br> pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701 - č.710 <.>
<br> Zásoby účtujeme způsobem A,majetek odpisujeme rovnoměrně ročním odpisem,opravné položky účtujeme k 31 <.>
<br> 12.daného účetního období,vnitřní směrnicí je stanovena dolní hranice pro drobný dlouhodobý hmotný
<br> majetek(3 000,-)a pro dlouhodobý nehmotný majetek (7 000,-).O majetku do 500,- Kč je účtováno rovnou na
<br> příslušný nákladový účet <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 9.01.001 Strana 1 Tisk: 12.02.2021 12:36:32
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 12.02.2021 12:36:22
<br> Název účetní jednotky: Obec Postřekov
<br> Sídlo: Postřekov 270
<br> 345 35 Postřekov
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00253685
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky
Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Pod
<br> rozvahový
<br> účet
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 53 300 089,59 53 240 794,87
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 942 391,35 930 856,76
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostat...
roz-vys.pdf
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2020
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2021 12:07:27
Název účetní jednotky: Obec Postřekov
Sídlo: Postřekov 270
345 35 Postřekov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00253685
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | OBDOBÍ
| |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ |
položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM 216 010 100,01 52 525 607,81 163 484 492,20 156 772 494,85
====================================================================================================================================
A.Stálá aktiva 199 569 193,23 52 433 065,07 147 136 128,16 137 943 392,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 195 779,80 195 779,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 195 779,80 195 779,80
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
-----------------------------------------------...
fin-12.pdf
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Postřekov
Postřekov 270
345 35 Postřekov
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 4 454 958,00 4 454 958,00 3 858 148,83 86,6 86,6
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 86 977,00 86 977,00 62 812,44 72,2 72,2
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 379 536,00 383 236,00 383 139,50 100,9 100,0
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 526 522,00 3 526 522,00 2 867 317,00 81,3 81,3
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 350 000,00 377 530,00 377 530,00 107,9 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 8 832 119,00 8 832 119,00 7 867 005,41 89,1 89,1
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.600 000,00 600 000,00 552 395,50 92,1 92,1
0000 1341 Poplatek ze psů 23 000,00 23 000,00 22 179,00 96,4 96,4
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.7 000,00 7 000,00 5 700,00 81,4 81,4
0000 1344 Poplatek ze vstupného 84 000,00 84 000,00 100,0
0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 6 480,00 6 480,00 216,0 100,0
0000 1381 Daň z hazardních her 90 000,00 108 377,00 108 376,13 120,4 100,0
0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 29,46 29,46 100,0
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 600 000,00 630 005,10...
zaverecny-ucet-navrh-2020.pdf
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE POSTŘEKOV
ZA ROK 2020
<br>
<br> dle § 17 zákona č.250/200 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů
<br>
<br> NÁVRH
<br>
<br> Název účetní jednotky: Obec Postřekov
<br> Sídlo: Postřekov 270,345 35 Postřekov
<br> Právní forma: obec – územně samosprávný celek
<br> Předmět činnosti: stanovena zákonem č.128/2000 Sb.O obcích,v platném znění
<br> IČO: 00253685
<br> DIČ: CZ00253685
<br> Rozvahový den: 31.12.2020
<br>
<br> 1) ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2020 (ÚDAJE V KČ)
<br> Třída Skutečnost
<br> Rozpočet Rozpočet
<br> % SR % UR schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 16 825 118,37 18 953 112,00 19 120 233,56 88,77 88,00
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 538 952,92 1 614 700,00 2 763 687,82 157,24 91,87
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 200 800,00 50 000,00 200 800,00 401,60 100,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 4 334 079,00 312 791,00 4 393 436,04 1 385,61 98,65
<br> CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci 23 898 950,29 20 930 603,00 26 478 157,42 114,18 90,26
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 15 813 753,08 18 684 278,00 19 930 213,06 84,64 79,35
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 12 843 018,56 10 160 000,00 14 463 619,36 126,41 88,80
<br> CELKEM VÝDAJE po konsolidaci 28 656 771,64 28 844 278,00 34 393 832,42 99,35 83,32
<br> SALDO: Příjmy - výdaje -4 757 821,35 -7 913 675,00 -7 915 675,00
<br> Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 3 193 480,00 7 995 675,00 7 997 675,00 39,94 39,93
<br> Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -63 567,00 -82 000,00 -82 000,00 77,52 77,52
<br> Oper.z peněž.účtů organizace 1 627 908,35
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 4 757 821,35 7 913 675,00 7 915 675,00 60,12 60,11
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 – Výkaz FIN 2-12 M – viz.elektronická deska
<br> www.obecpostrekov.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE
<br> Obec Postřekov nevede hospodářskou činnost <.>
<br>
<br> 3) ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM A O DALŠÍCH FI...

Načteno

edesky.cz/d/4690174

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz