« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Vidov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD l|l|II|l|||l|lllllllllllíllllllljllíílílííulllilii
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor ekonomický
<br> Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> spisová značka: (JEKO-PŘ 63208/2020/jahol
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> obce Videu,Ičo 00581917
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech: 18.11.2020 do 25.11.2020 jako dílčí přezkoumání
<br> a
<br> 26.05.2021 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Vidov za rok 2020 ve smyslu ustanovení % 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 01.10.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a 53 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.390/2020 OEKO-PR ze dne 27.7.2020 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno vpodmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situaci na území Ceské republiky,svyužitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 — Centrální harmonizační jednotka,a to zpodkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: Ing.XXXXX XXXXXX — starosta
<br> Ivana Cížková — účetní
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ:" 70890650 e—podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZT/0890650 Stránka 1 z 12
<br> Sp.zn.: OEKO—PŘ 63208/2020/jahol
<br> Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ob...

Načteno

edesky.cz/d/4687409

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz