« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Návrh závěrečného účtu DSO Lazce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 6 (112.06 kB)
Licence: WD9G XCRGUVXA / VYA (01012020 / 01012020)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 18232493
Název: DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.ulice, č.p <.>
<br> obec Lazce obec
<br> PSČ, pošta 34601 PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 18232493 hlavní činnost
<br> právní forma vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 721610554
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Kateřina Škoríková Ing. Libor Picka, předseda svazu
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2021, 16h53m38s
<br> 14.02.2021 16h53m38s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: WD9G XCRGUVXA / VYA (01012020 / 01012020)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 143 728,12    201 308,67   
<br> I.Náklady z činnosti 143 728,12    201 308,67   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501        
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 23 979,00       
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 33 801,97    201 257,00   
<br> 13.Mzdové náklady 521 80 000,0...
Příloha 5 (116.45 kB)
Licence: WD9G XCRGURXA / RYA (01012020 / 01012020)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 18232493
Název: DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.ulice, č.p <.>
<br> obec Lazce obec
<br> PSČ, pošta 34601 PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 18232493 hlavní činnost
<br> právní forma vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 721610554
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Kateřina Škoríková Ing. Libor Picka, předseda svazu
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2021, 16h52m57s
<br> 14.02.2021 16h52m57s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: WD9G XCRGURXA / RYA (01012020 / 01012020)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 10 785 926,02  5 947,15  10 779 978,87  10 709 350,33 
<br> A.Stálá aktiva 10 640 847,15  5 947,15  10 634 900,00  10 634 900,00 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek        
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 460 847,15  5 947,15  454 900,00  454 900,00 
<br> ...
Příloha 4 (125.42 kB)
Licence: WD9G XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 18232493
Název: DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2020
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.ulice, č.p <.>
<br> obec Lazce obec
<br> PSČ, pošta 34601 PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 18232493 hlavní činnost
<br> právní forma vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 721610554
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX Ing.XXXXX XXXXX,předseda svazu
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 14.02.2021,16h54m18s
<br> 14.02.2021 16h54m18s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 15
<br>
<br> Licence: WD9G XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Účetnictví je vedeno v souladu s příslušným ustanovením zákona 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky č.410/2009 Sb <.>, ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady a metody <.>
<br> 14.02.2021 16h54m18s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 15
<br>
<br> Licence: WD9G XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný ma...
Příloha 3 (168.69 kB)
DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce IČO 18232493
<br>
Inventarizační zpráva za rok 2020
<br>
Při provádění inventarizace za rok 2020 bylo postupováno dle Plánu inventur na rok
<br> 2020,inventarizační komise byla řádně proškolena a byla zajištěna součinnost
<br> zaměstnance obce <.>
<br> Komise pracovala ve složení: předseda: XXXXXXX XXXXX
<br> Členové.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Způsob provedení inventarizace : fyzicky a dokladově <.>
<br> Prohlášení pracovníka odpovědného za účetnictví:
<br> „Prohlašuji,že jsem k datu zahájení inventarizace nezatajila žádný majetek,závazky
a pohledávky a k datu účetní závěrky jsem vše zaúčtovala“ <.>
<br>
…………………………… <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX,sdružení
<br>
<br> Datum,ke kterému se prováděla fyzická a dokladová inventura je 31.12.2020 <.>
<br> Inventarizace se týkala veškerého majetku,závazků a pohledávek v souladu se
<br> zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Na nulové zůstatky analytických účtů nebyly dle plánu inventur vyhotovovány
<br> inventurní soupisy,s výjimkou účtu 261 – Pokladna <.>
<br> Zjištěné skutečnosti:
<br> Byly prověřovány tyto stavy účtů vykázané k 31.12.2020 v hlavní účetní knize
<br> DSO Lazce:
<br> 028 – DDHM 5 947,15,-Kč
<br> 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 454 900,00,-Kč
<br> 062 – Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 10 180 000,00,-Kč
<br> 088 – Oprávky k DHM 5 947,15,-Kč
<br> 231 - Základní běžný účet 144 109,87,-Kč
<br> 331 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 6 800,00,-Kč
<br> 342 – Srážková daň 1 200,00,-Kč
<br>
<br> 2
<br> 348 – Pohledávky za vybranými místními intitucemi 969,00,-Kč
<br> 401 – Jmění účetní jednotky 10 268 767,31,-Kč
<br> 403 – Transfery na pořízení DM 540 000,00,-Kč
<br> 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 99 416,98,-Kč
<br> Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly <.>
V Lazce dne: 18.2.2020
<br>
Předseda HIK: ………………………….<.>
<br> Členové HIK ………………………….<.>...
Příloha 2 (450.36 kB)
Licence: WD9G XCRGBA1A / B1A (10012020 / 01012020)
<br> 26.01.2021 18h22m46s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 11
<br>
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce
<br>
<br> 34601 Lazce
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br>
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 56 000,00 56 000,00 55 207,00 98,58 98,58
<br> 0000 Bez ODPA 56 000,00 56 000,00 55 207,00 98,58 98,58
<br> 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150,00 150,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150,00 150,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 180,66 18,07 18,07
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 180,66 18,07 18,07
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 157 000,00 157 000,00 205 387,66 130,82 130,82
<br>
<br> Licence: WD9G XCRGBA1A / B1A (10012020 / 01012020)
<br> 26.01.2021 18h22m46s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 11
<br>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br>
<br> 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 45 000,00 72 000,00 160,00 160,00
<br> 3722 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00
<br> 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00
<br> 3722 5169 Nákup ostatních služeb 62 000,00 62 000,00 31 046,65 50,08 50,08
<br> 3722 5172 Programové vybavení 7 000,00 7 000,00 5 947,15 84,96 84,96
<br> 3722 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 23 979,00 79,93 79,93
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 154 000,00 154 000,00 132 ...
Příloha 1 (9.75 MB)
75 křěAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE ' operon EKONOMICKÝ „,<,> (\ ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODARENI OBCI A KONTROLY
<br> \ _ Škroupova 18,306 13 Plzeň J Výtisk č.1
<br> Čj: PK-EK/2711/20
<br> Zpráva o výsledku přezkoumvání hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce,ICO: 18232493 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 30.10.2020 dílčí přezkoumání 19.02.2021 konečné přezkoumání
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> v sídle KÚPK,odbor ekonomický,Škroupova 18,306 13,Plzeň Přezkoumané období: 1.1.2020 — 31.12.2020
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> — kontrolorky: - XXXXXXX XXXXXXX
<br> - Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Písemnosti elektronicky poskytla: - XXXXXXXX XXXXXXXXX -— účetní DSO
<br> Přezkoumání bylo provedeno dálkově,písemnosti a podklady byly územním samospravnym celkem dodány elektronickým způsobem nebo získány z veřejně
<br> dostupných informací (úřední deska USC,internetové stránky ÚSC,profil zadavatele verejných zakázek,registr smluv,informační portál MF MONITOR) <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> <.>,<,> „,<.> 'da'e uvedené v g 2 odst.1 a 2 Zákon Předmětem 'p©2232;aggšgogřaerzeknolujrsnoáuníuhOjSPOdaření bYlo provedeno výherci/ý; O Rrezkoumavaullederg na významnost jednotlivých skutecnosti,podle predmětu Špušgšfhmu psřgzkoumáni.Při posuzování jednotIÍVÝvCh' p rávnlch ukonu se WCháZi ze znění právních předPiSů platných ke dni uskutečnenl tohoto ukonu <.>
<br> _ň \ Druh písemnosti Popis písemnosti ' ' " ' ' 25.11.-10.12.2019 Navrh rozpoctu na rok 2020 zverejnen „ „,- ' \Schválený rozpočet schválen dne 10.12.2019 na shromazdeni cl.obcr s \ příjmy a výdaji ve výši 157 000,00 Kc Střednědobý výhled schválen na období 2020 - 2023 dne 10.12.2019 na
<br> Hlavní kniha sestavena k 31.12.2020 lnventurní soupisy
<br> majetku a závazků Kniha došlých faktur
<br> _ - ! Příloha rozvahy sestavena k 31.3 <.>,30.6.a k 30...
návrh závěrečného účtu (272.87 kB)
Licence: WD9G XCRGBZUC / ZNC (01012020 / 01012020)
<br>
<br> DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> 21.04.2021 20h 3m53s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br> sestavený ke dni 21.04.2021
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 18232493
<br> název DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce
<br> ulice,č.p <.>
<br> obec Lazce
<br> PSČ,pošta 34601
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 721610554
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> 21.04.2021 20h 3m53s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 6
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 150 180,66
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 55 207,00
<br> Příjmy celkem 205 387,66
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 180,66
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 180,66
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.180,66
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 150 000,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 150 000,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 150 000,00
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4687167

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz