« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - Návrh opatření obecné povahy (205.27 kB)
Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br>
Praha dne …………………….<.>
<br> Č.j.: …………………………….<.>
<br> Sp.zn.: …………………………
<br> Vyřizuje: ……………………… <.>
<br> Tel.: ………………………………
<br> E-mail: ………………………… <.>
<br>
<br> NÁVRH
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu
<br> ustanovení § 25 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
<br> (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,postupem podle ustanovení § 171 až 174
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 115a
<br> odst.3 vodního zákona,v souladu vyhláškou č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech
<br> pro zvládání povodňových rizik,ve znění pozdějších předpisů:
<br>
<br>
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> vydává Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe <,>
<br> schválený usnesením vlády České republiky ze dne.<.>.<.> č.<.>.<.> <,>
<br>
<br> obsahující v příloze uvedené kapitoly:
<br>
<br> 4.3 Závěry vyvozené z XXX povodňového nebezpečí a povodňových rizik <,>
<br> X.4 Popis cílů pro období platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
<br> (2021 – 2027) <,>
<br> Příloha 8.4 – Seznam navrhovaných obecných opatření <,>
<br> Příloha 8.5 – Seznam navrhovaných konkrétních opatření <,>
<br>
<br> které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy a jsou jeho nedílnou
<br> součástí <.>
<br>
<br>
<br>
<br> II <.>
<br>
<br> zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí <,>
<br>
<br> spisová zn.90988/ENV/15 ze dne 22.prosince 2015,kterým byl vydán Plán pro
zvládání povodňových rizik v povodí Labe,schválený usnesením vlády České republiky ze
<br> dne 21.prosince 2015 č.1082 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Strana 2 / 3 Čj <.>
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
<br>
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je vydáván v rámci
<br> přezkoumávání a aktualizace stávajícího Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí
<br> La...
Veřejná vyhláška (1.61 MB)
JJZ; ÚHÚQZS/Qazí
<br> 16 <.>,x*
<br> ' " " Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65
<br> 100 10 Praha 10
<br> Praha dne 28.května 2021
<br> č.j.: xxx—xxx-xxx
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: Miroslav.Tesarik©m2Q.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
<br> a výzva k uplatnění připomínek
<br> Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 25 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením 5 172 odst.1 za použití 5 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a po projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými úřady
<br> ZVEŘEJNUJE
<br> Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe <.>
<br> Návrh opatření obecné povahyje zveřejněn na úřední desce Ministerstva životního prostředí a na úředních deskách městských a obecních úřadů,jejichž územního obvodu se návrh týká,ato po dobu nejméně 15 dnů.Návrh opatření obecné povahy je v souladu s š 25 odst.2 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,schválený usnesením vlády České republiky ze dne č.a o zrušení opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí,spisová zn.90988/ENV/15 ze dne 22.prosince 2015,kterým byl vydán Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21.prosince 2015 č.1082,se zabývá všemi aspekty zvládání povodňových rizik a v koncepční rovině (stanovením cílů,zásad a opatření) se může dotýkat zájmů osob v obcích v dosahu rozlivu Q5oo ležících v oblastech s významným povodňovým rizikem <.>
<br> Ministerstvo životního prostředí Elektronický podpis...

Načteno

edesky.cz/d/4685154

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz