« Najít podobné dokumenty

Obec Krasíkovice - Návrh závěrečného účtu Obce Krasíkovice za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krasíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz FIN k 31-12-2020
Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2020
<br> Rok
<br> 2020
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 00583472
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Krasíkovice,Krasíkovice čp.28,393 01 Krasíkovice
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 390 000,00 390 000,00 389 914,03 100 %
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 000,00 6 350,00 6 300,30 99,2 %
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 35 000,00 38 550,00 38 509,31 99,9 %
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 310 000,00 288 550,00 288 510,47 100 %
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000,00 42 000,00 41 040,00 97,7 %
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 750 000,00 790 000,00 789 327,21 99,9 %
0000 1361 Správní poplatky 100,00 200,00 200,00 100 %
0000 1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her 9 300,00 11 000,00 10 915,27 99,2 %
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.- 50,00 2,91 5,8 %
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 94 000,00 95 100,00 95 054,59 100 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 196 387,00 196 387,00 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 68 100,00 68 100,00 68 100,00 100 %
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu - 183 644,00 183 644,00 100 %
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 127 000,00 127 000,00 100 %
<br> 1 714 500,00 2 236 931,00 2 234 905,09 Celkem za 0000: 99,9 %
<br> Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav <.>
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 110 600,00 110 600,00 110 521,00 99,9 %
<br> 110 600,00 110 600,00 110 521,00 Celkem za 1012: 99,9 %
<br> Podpora ostatních produkčních činností
1032 2111 Příjmy z poskytování ...
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 Krasíkovice
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br>
Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 44655/2021 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Krasíkovice
<br> se sídlem Krasíkovice 28,393 01 Pelhřimov,IČO: 00583472
za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 16.března 2021 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne XX.května 2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který
předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 24.května 2021 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Krasíkovice
<br> Krasíkovice 28
<br> 393 01 Pelhřimov
<br>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Krasíkovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
B.Plnění opatření při jatých k nápravě chyb a ne...
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KRASÍKOVICE ZA ROK 2020
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
<br> předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 v Kč
<br> Schválený Upravený Skutečnost
<br> PŘÍJMY: rozpočet rozpočet k 31.12.2020
<br> Třída 1 - daňové příjmy 1 646 400,00 1 661 800,00 1 659 774,09
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 652 500,00 1 673 750,00 1 673 208,88
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Třída 4 - přijaté dotace 68 100,00 575 131,00 575 131,00
<br> 224 000,00
<br> Příjmy celkem: 2 367 000,00 3 910 681,00 4 132 113,97
<br> VÝDAJE:
<br> Třída 5 - běžné výdaje 2 367 000,00 2 953 482,00 2 922 209,02
<br> 224 000,00
<br> Třída 6 - kapitálové výdaje 0,00 1 000,00 1 000,00
<br> Výdaje celkem: 2 367 000,00 2 954 482,00 3 147 209,02
<br> Saldo Příjmy - výdaje 0,00 956 199,00 984 904,95
<br> a zároveň jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě <.>
<br> Kč
<br> Výsledek hospodaření za rok 2020 - přebytek 984 904,95
<br> Stav peněžních prostředků v Kč: 31.12.2019 31.12.2020
<br> Peněžní prostředky v bankách 3 894 269,09 4 889 597,04
<br> Peněžní prostředky v hovotosti 16 288,00 5 865,00
<br> Celkem peněžní prostředky 3 910 557,09 4 895 462,04
<br> Stav úvěrů 0,00 0,00
<br> PŘÍJMY:
<br> Přehled přijatých dotací:
<br> 4111-dotace na volby do zastupit.kraje a Senátu 36 387,00
<br> 4111-kompenzační bonus (koronavir) 160 000,00
<br> 4112-dotace na správu 68 100,00
<br> 4116-finan.příspěvky od Ministerstva zemědělství
<br> na hospodaření v lesích 183 644,00
<br> 4122-dotace z Kraje Vysočina na opravu veř.osvětlení 127 000,00
<br> Celkem dotace 575 131,00
<br> Třída 4 - převody mezi účy obce
<br> Třída 5 - převody mezi účty obce
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12M) jsou přílohou tohoto Návrhu závěrečného účtu obce
<br>
<br> Nejvýznamnější nedaňové příjmy:
<br> pronájem po...

Načteno

edesky.cz/d/4684695

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krasíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz