« Najít podobné dokumenty

Obec Dobšín - Závěrečný účet obce Dobšín za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_12.pdf
Licence: DH3O XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 00509299
Název: Obec Dobsin 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip
nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 
1. Oceňování a vykazování  
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;    
Majetek v pořizovací ceně od 1000 do 2999 Kč účet 902 nebo životnost delší než 1 rok <.>
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný v pořizovací ceně od 1000 do 6999 Kč na účet 901 
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 
Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 
Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek <.>
Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby nebyly v účetním roce realizovány v cizí měně <.>
Obec provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů – u nově pořízených položek majetku je doba životnosti nastavena následujícím způsobem
(rozhodující položky):
Vymezení majetku          Doba odepisování
Budovy                      80 let
Komunikace, kanalizace50 let
Veřejné osvětlení       40 let
V případě pořízení staršího majetku je nastavová...
Vysledovka_12.pdf
Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA (02112020 / 01012020)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2020
IČO: 00509299
Název: Obec Dobsin 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 3 459 676,24    4 511 220,30   
<br> I.Náklady z činnosti 3 003 959,18    4 264 842,60   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 260 975,43    155 904,74   
<br> 2.Spotřeba energie 502 195 099,24    246 797,00   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 264 957,54    1 617 227,25   
<br> 9.Cestovné 512 2 937,00    9 198,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513        
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 1 174 855,48    1 231 318,61   
<br> 13.Mzdové náklady 521 539 607,00    499 182,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 30 966,00    28 403,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525        
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 3 000,00       
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 48 130,00    24 874,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 09.02.2021 11h27m53s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA (02112020 / 01012020)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hl...
Rozvaha_12.pdf
Licence: DH3O XCRGURXA / RXA (02112020 / 01012020)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2020
IČO: 00509299
Název: Obec Dobsin 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 25 029 134,90  9 398 710,99  15 630 423,91  14 733 948,09 
<br> A.Stálá aktiva 21 086 045,90  9 398 710,99  11 687 334,91  11 333 835,67 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 404 059,70  171 855,70  232 204,00  244 700,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 63 367,70  63 367,70     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 340 692,00  108 488,00  232 204,00  244 700,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 20 001 986,20  9 226 855,29  10 775 130,91  10 409 135,67 
<br> 1.Pozemky 031 1 044 126,02    1 044 126,02  1 051 949,70 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 15 530 628,94  7 137 806,00  8 392 822,94  7 423 229,80 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 912 395,30  582 327,00  330 068,30  284 212,30 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 506 722,29  1 506 722,29     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 971 313,65    971 313,65  1 649 743,87 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 36 800,00    36 800,00   
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 680 000,00    680 000,00  680 00...
FIN_12.pdf
Licence: DH3O XCRGBA1A / A1A (10012020 / 01012020)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Dobsin 
čp. 51
<br> 29404  Dobšín
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 650 000,00  825 000,00  824 683,50 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 000,00  15 000,00  13 590,39 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 60 000,00  83 010,00  83 002,02 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 550 000,00  643 810,00  621 582,61 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce   113 810,00  113 810,00 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 340 000,00  1 702 500,00  1 702 458,56 
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fond
1 000,00  1 000,00   
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom <.>,<.>. a odstr. kom <.>
odpadu
<br> 170 000,00  170 000,00  167 450,00 
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 3 500,00  3 850,00  2 900,00 
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00  5 905,00  5 905,00 
0000 1361 Správní poplatky 2 000,00  2 000,00  850,00 
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 20 000,00  296 260,00  296 254,76 
0000 1511 Daň z nemovitostí 200 000,00  217 400,00  217 313,87 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   370 256,00  370 256,00 
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 48 000,00  54 500,00  54 500,00 
<br> 0000 Bez ODPA 3 062 500,00  4 504 301,00  4 474 556,71 
<br> 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00  1 000,00   
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 1 000,00  1 000,00   
<br> 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a...
Zprava_z_auditu.pdf

Navrh_zav_uctu_2020.pdf
Závěrečný účet obce Dobšín za rok 2020
<br>
<br> (§ 17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> platných předpisů)
<br>
<br> Údaje o obci:
<br> Adresa: Dobšín 51,294 04 Dolní Bousov
<br> Telefon: 326 396 470
<br> E-mail: ou.donsineznam.cz
<br> Počet členů zastupitelstva: 7
<br> V roce 2020 pracoval finanční a kontrolní výbor obce <.>
<br> Obec Dobšín je členem SDO Mikroregion Český ráj <.>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
<br> Schválený rozpočet
v Kč
<br> Rozpočet po
změnách v Kč
<br> Plnění k 31.12.2020
v Kč
<br> Tř.1 Daňové příjmy 3 014 500,- 4 079 545,- 4 049 800,71
<br> Tř.2 Nedaň.příjmy 153 500,- 161 124,- 141 975,50
<br> Tř.3 Kapitálové příjmy 0 0 0
<br> Tř.4 Přijaté dotace 48 000,- 424 756,- 424 756,-
<br> Příjmy po konsolidaci 3 216 000,- 4 665 425,- 4 616 532,21
<br> Tř.5 Běžné výdaje 2 993 000,- 4 369 862,- 3 050 082,80
<br> Tř.6 Kapitálové výdaje 223 000,- 455 198,- 453 598,-
<br> Výdaje po konsolidaci 3 216 000,- 4 825 060,- 3 503 681,02
<br> Tř.8 Financování 159 635,- -1 112 851,19,-
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
<br> podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 <.>
<br> Rok 2020 byl poznamenán pandemií COVID-19 a s tím spojenými restriktivními opatřeními <.>
<br> Vzhledem k omezením,která byla globálně přijata vládami jednotlivých zemí,nebylo možné
<br> uskutečnit velké investiční akce <.>
<br> V rámci možností XXXX do obecního majetku investováno za účelem zhodnocení a úprav.Na
<br> sále obecní školy bylo instalováno nové osvětlení,v rámci brigády organizované SDH bylo
<br> instalováno oplocení Obecní školy a budovy Obecního úřadu.Dodavatelsky byla provedena
<br> oprava místních komunikací a rozšířeno veřejné osvětlení k nově vzniklým stavebním parcelám <.>
Obyvatelům obce byly poskytnuty ochranné prostředky k zajištění ochrany zdraví <.>
<br>
<br> 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> Obec Dobšín...

Načteno

edesky.cz/d/4681988

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz