« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Návrh závěrečného účtu za rok 2020, Zpráv o výsledku Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko přezkoumání hospodaření za rok 2020, Valná hromada Mikroregionu VMB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka_VH_červen_2021.pdf
MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO – BÍTEŠSKO
Radnická 29/1,594 01 Velké Meziříčí
<br> IČ 712 19 986
<br>
<br> POZVÁNKA
<br> na
<br> VALNOU HROMADU MIKROREGIONU VELKOMEZIŘÍČSKO –
<br> BÍTEŠSKO <,>
<br> která se koná dne 17.6.2021 od 15.00 hod.v koncertním sále Jupiter Club ve
<br> Velkém Meziříčí
<br>
PROGRAM:
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Ověření usnášeníschopnosti VH,schválení programu VH,volba ověřovatelů zápisu
<br> 3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2020,závěrečný účet r.2020,účetní
závěrka r.2020,zpráva Kontrolního výboru za I.pol.2021
<br> 4.Zpráva o činnosti Mikroregionu za I.pol.2020
<br> 5.Přijetí nového člena Mikroregionu – obec Radenice
<br> 6.Hosté: XXXXX XXXXXXX – nákup energií na další období
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX – novinky v problematice odpadového hospodářství
<br> Mgr.Svoboda – Komunitní plánování sociálních služeb
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXX – Komunitní projednání rozvojových potřeb území
<br> pro integrovanou strategii CLLD na období 2021-2027
<br> 7.Diskuze
<br> 8.Usnesení,závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> předseda MR
Zpráva_o_přezkoumání_hospodaření_DSO_2020_-_Vel.Mez.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 708907491
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 8436/2021 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko -
<br> Bítešsko
se sídlem Radnická 29,594 13 Velké Meziříčí,IČO: 71219986
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 22.října 2020 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.prosince 2020 jako dílčí přezkoumání a dne 4.února 2021 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování
této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace
o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
dne 4.2.2020 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Velkomeziříčsko - Bítešsko
<br> Radnická 29
<br> 594 13 Velké Meziříčí
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Žaneta Hanusová
pověření číslo 20205060508_2
<br> - kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Vejskalová
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br> Podklady předložili: JUDr.XXXXX XXXXXXXXX - manažer MR
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
<br>
<br> 2
<br> a ...
ZÁVĚREČNÝ__ÚČET__za_rok_2020_-_NÁVRH.pdf
MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO-BÍTEŠSKO,Radnická 29/1,594 01
Velké Meziříčí,IČO: 71219986
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 dle FIN2-12M
(údaje jsou v tis.Kč)
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12.2020
<br> Tř.1 – daňové příjmy 0 0 0 0
Tř.2 – nedaňové příjmy 264 0 264 52
Tř.3 – kapitálové příjmy 0 0 0 0
Tř.4 – přijaté transfery od
obcí a přijaté dotace
<br> 583 0 583 574
<br> Příjmy po konsolidaci
celkem
<br> 847 0 847 628
<br> Tř.5 – běžné výdaje 846 0 846 747
Tř.6 – kapitálové výdaje 0 0 0 0
Výdaje po konsolidaci
celkem
<br> 846 0 846 747
<br> Saldo: příjmy – výdaje 0 0 0 -118
Tř.8 – financování
celkem: z toho
<br> 118
<br> Změna stavu prostředků
na běžných účtech
<br> 0 0 0 -118
<br> Uhrazené krátk.půjčky
(obcím- projekt OPŽP
kompostéry,štěpkovače)
<br> 0 0 0 0
<br> Přijaté krátk.půjčky
(od obcí na projekt OPŽP
kompostéry,štěpkovače)
<br> 0 0 0 0
<br> Stav peněžních prostředků na účtu a v pokladně k 1.1.2020 762929,28 Kč
<br> Příjmy celkem za rok 2020 po konsolidaci 628810,83 Kč
Výdaje celkem za rok 2020 po konsolidaci 747299,36 Kč
Financování po konsolidaci za rok 2020 118488,53 Kč
<br> Stav peněžních prostředků na účtu a v pokladně k 31.12.2019 644440,75 Kč
<br>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři DSO (výkaz FIN 2-12) nebo na
webových stránkách www.mikroregionvmb.cz/
<br> 2) Hospodářská činnost
DSO nevede hospodářskou činnost <.>
Následující příjmy jsou účtovány v rámci hlavní činnosti:
<br> - příjmy z poskytování služeb
Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám <.>
<br> 3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených DSO – nejsou
zřízeny žádné organizace
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům ...

Načteno

edesky.cz/d/4680470

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz