« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - VV - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

P1 - Návrh opatření obecné povahy (277.9 kB)
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17,110 00 Praha 1
<br> tel.221 811 111
<br>
<br>
Spisová zn.MZE-22965/2021-15121
<br> Čj <.>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br>
<br>
<br> V Praze dne
<br>
<br>
NÁVRH
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst.4
<br> zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů,postupem podle ustanovení § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 115a odst.3 vodního zákona,v souladu
<br> s vyhláškou č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> vydává Národní plán povodí Labe,schválený usnesením vlády České republiky ze
<br> dne.<.>.<.> č.<.>.<.> <,>
<br>
<br> obsahující v příloze uvedené kapitoly IV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody
<br> a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí,a to kapitoly:
<br> IV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod,podzemních vod a vodních
<br> ekosystémů <,>
<br> IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod
<br> pro zajištění vodohospodářských služeb <,>
<br> IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability <,>
<br> IV.4 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní <,>
<br> IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých dopadů hydrologického sucha <,>
<br>
<br> a v příloze uvedenou kapitolu V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů <,>
<br>
<br> které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy a jsou jeho nedílnou součástí <.>
<br>
<br>
<br> Strana 2 / 3 Čj <.>
<br> II <.>
<br> Toto opatření obecné povahy zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství <,>
<br> spisová zn.14VH5387/2015-15120,čj.148/2016-MZE-15120 ze dne 12.ledna 2016,kterým
<br> byl vydán Národní plán povodí Labe,schválený usnesením vlády České republi...
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (1.66 MB)
óJr www/„24
<br> N';.“ \ ',„ „ - MZE-33053/2021-15121 Illllllillll Illlliiiillllllllilllliliilllll 5
<br> mze00002052773 ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření CISLO UTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: MZE-22965/2021-15121 MZE-22967/2021-15121 MZE-22968/2021—15121
<br> NAŠE ČJ.: MZE-33053/2021-15121
<br> VYŘlZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXX TELEFON: XXXXXXXXX
<br> E-MAlL: Ladislav.Faigl©mze.cz ID DS: yphaax8
<br> ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 28.5.2021
<br> Veřejná vyhláška
<br> OZNÁMENÍ o NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 25 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení 5 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe,Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry 3 Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje <.>
<br> Na základě ustanovení 5 24 odst.4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha,pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb,pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.Tyto cíle jsou popsány v kapitole lV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí.Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů,a to v kapitole V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů,a stanoví strategii jejich financování v kapitole VI.Souhrn ekonomické analýzy užívání vod <.>
<br> Výše uvedené cíle a opatření kjejich dosažení vycházejí z podkladů,hodnocení a úvah,které jsou podrobně popsány v národ...

Načteno

edesky.cz/d/4680016

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz