« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Návrh závěrečného účtu VSOD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 (994.73 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ obDĚLENi PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBci A KONTROLY
<br> - Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: PK-EKI2446/20
<br> Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlická (VSOD) <,>
<br> IČO: 03230333 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 11.12.2020 a 01.02.2021 v sídle KÚPK,Odbor ekonomický,Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků Obcí <.>
<br> Přezkoumané období: 1.1.2020 — 31.12.2020
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> — kontrolorky: - XXXXXXX XXXXXXX
<br> - XXXXX Volfiková
<br> Písemnosti v roce XXXX a v roce 2021 elektronicky poskytla: - XXXXXX Pišová„ DiS.- účetní DSO
<br> Přezkoumání bylo za rok 2020 provedeno dálkově,písemnosti a podklady byly dobrovolným svazkem celkem dodány elektronickým způsobem nebo získány zveřejně dostupných informací (úřední deska DSO a členských obcí,internetové stránky DSO,profil zadavatele veřejných zakázek,registr smluv,informační portál MF MONITOR) <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběron způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu zveřejněn 22.11.- 17.12.2019 Rozpočtová Opatření č.1 schváleno VH 29.9.2020,řádně zveřejněno Schválený rozpočet schválen VH 17.12.2019,po schválení zveřejněn
<br> na internetových stránkách svazku a oznámení o zveřejnění na úředních deskách členských obcí od 16.12.2019 dosud
<br> Střednědobý výhled na období 2020 - 2022 schválen VH 17.12.2019,rozpočtu návrh zveře...
Návrh závěrečného účtu VSOD (324.48 kB)
Licence: W4VM strana 1 / 5 XCRGBZUC / ZUC (01012020 / 01012020)
<br> Vodohospodářský svazek obcí Domažlická
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 03230333 _
<br> název Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka
<br> ulice,č.p.Bezděkovské předměstí 388
<br> obec Domažlice
<br> PSČ,pošta 344 78 Kontaktní údaje
<br> telefon 379792319
<br> fax
<br> e-mail pisova©chvak.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu l.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů l||.Financování (zapojení vlastnich úspor a cizích zdrojů) lV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek Vll.Vyúčtování tinančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIIl.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xl.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.051) GORDIC spol.s r.o.11.05.2021 12h OmSOs
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 195 000,00 195 000,00 324 941,50 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 42 000,00 42 000,00 48 442 102,00 Příjmy celkem 237 000,00 237 000,00 48 767 043,50 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové sklaššy- Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 195 000,00 195 000,00 324 941,50 214 Výnosy z flnančního majetku 195 000,00 195 000,00 324 941,50 21 Příjmy z v|.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.195 000,00 195 000,00 324 941,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 195 000,00 324 941,50
<br> 195 000,00
<br> Vlašim um _,_ 42 000,00
<br> jf 49 ' oogoov,“
<br> i) vsí 1955000500—
<br> »“3324'941“,50
<br> 4121 Neinvesticní prijaté transfery od obci 42 000,00 42 102,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz...

Načteno

edesky.cz/d/4679235

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz