« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Katastrální úřad, POZVÁNKA K ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚHU HRANIC _ Josef Fidler

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (1.01 MB)
Katastrální úřad pro Středočes(ý kraj,Katastrální pracoviště XXXXX XXXXXXXX
Lukášova XX,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br> tel.: XXXXXXXXX,<,> e-mail: kp.mboleslav@cuzk.cz,lD dat.schránky: 24dievx
<br> / 1 / t ^'t t,Lrtr: /-r bu- /l' ďo 7rob
<br> XXXXXX XXXXX
DolníRokytá
<br> XXX XX Mnichovo Hradiště
<br> číslo jednací;
<br> oo-112020-207
<br> Vaše ě.j./ze dne: Vyřizuje / linka:
<br> XXXXXXXXXX XXXXXX lng,/ XXX XXX XXX
<br> Dne:
<br> 20.05.2021
<br> Pozvánka k zjištbvání průběhu hranic
<br> Katastrální úřad pro Středoěeský kra!,Katastrální pracoviště XXXXX XXXXXXXX (dále
jen "katastrální úřad") v souladu s ustanovením § 40 zákona é.25612013 Sb <.>,o katastru
nemovitostí (katastrální zákon),obnovuje katastrální operát v katastrálním území Dolní
Rokytá.obce.<.>.<.>.<.> Rokytá.<.> <.>
<br> Souěástí obnovy katastrálního operátu je zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího
obvodu budov,které provede k tomu ustanovená komise,S odvoláním na ustanovení § 42
katastrálního zákona Vás vyzýváme,abyste se Vy nebo Vámi zmocněný zástupce
dostavil ke zjištbvání průběhu hranic a očekával příchod komise
<br> dne 17,6.2021v.<.>,<.> 9:15 hod.na místě:.<.>.<.>.<.> Dolní Rokytá st.p,18
Komise se mŮže na jiném místě při zjišťování hranic pozemků zdržet,proto případně
vyěkejte na její příchod po stanovené době.Pro ověření Vašich osobních rídajů s sebou
přineste prŮkaz totožnosti.Bude-li za Vaši osobu jednat zástupce,musí se prokázat plnou
mocí.To platí i v případě zastupováníjednoho z manželů <,>
Přestože neúčast vlastníka není na překážku využitívýsledků zjišťování průběhu hranic,jeho
přítomnost může zásadním způsobem pozitivně ovlivnit výsledek zjišťování hranic a předejít
tak případným problémům.Výsledek zjišťování hranic závisi zejména na určení hranic
vlastníkem,proto Vás vyzýváme,abyste v souladu s ustanovením § 37 odst <.>,t písm,b)
a odst.2 katastrálního zákona a § 91 vyhlášky é,35712013 Sb <.>,o katastru nemovitostí
(katastrální vyhláška),před zjišťováním průběhu hranic ve shodě se ...

Načteno

edesky.cz/d/4675885

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz