« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Klokočná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Zde ke stažení
ZMĚNA č.3 ÚP KLOKOČNÁ KOORDINAČNÍVÝKRES 1 : 5 000
<br> PŘÍLOHA č.3A
Zde ke stažení
Zde ke stažení
ZMĚNA č.3 ÚP KLOKOČNÁ HLAVNÍ VÝKRES 1 : 5 000
<br> PŘÍLOHA č.2A
Zde ke stažení

Zde ke stažení
Zde ke stažení
1
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br>
K L O K O Č N Á
<br>
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.13
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
POŘIZOVATEL:
MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
<br>
ZPRACOVATEL:
XXXX XXXXXX STUDIO s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> LEDEN 2019 KVĚTEN 2021
<br>
<br> 2
<br> AUTORISACE
<br>
Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech
<br> Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
<br>
<br> Zpracovatel: XXXX XXXXXX STUDIO s.r.o <.>
<br>
Urbanistická část a koordinace: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br>
Koncepce uspořádání krajiny: Ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br>
Dopravní infrastruktura: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
Technická infrastruktura ONEGAST spol.s r.o <.>
<br> Ing.XXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXX
<br> Vyhodnocení ZPF / PUPFL: Ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> AUTORISACE:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> OBSAH
<br>
T E X T O V Á Č Á S T
<br>
<br>
A Vymezení zastavěného území 6
B Základní koncepce rozvoje území obce 6
Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot
C Urbanistická koncepce 6
Urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně
D Koncepce veřejné infrastruktury 10
Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umisťování
E Koncepce uspořádání krajiny 13
Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití,územní systém
<br> ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochrana před povodněmi,rekreace,dobývání ložisek
nerostných surovin
<br>
<br> F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 21
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní
<br> využití,) pokud je možné jej stanovit,přípustného využití,nepřípustného využití (včetně stanovení,ve kterých plochách
je vyloučeno umísťování staveb,zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18,odst.5 stavebního...
Zde ke stažení
1
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br>
K L O K O Č N Á
<br>
<br> ZMĚNA Č.3 - NÁVRH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
POŘIZOVATEL:
MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
<br>
ZPRACOVATEL:
XXXX XXXXXX STUDIO s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> KVĚTEN 2021
<br>
<br> 2
<br> AUTORISACE
<br>
Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech
<br> Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
<br>
<br> Zpracovatel: XXXX XXXXXX STUDIO s.r.o <.>
<br>
Urbanistická část a koordinace: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br>
Koncepce uspořádání krajiny: Ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br>
Dopravní infrastruktura: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
Technická infrastruktura ONEGAST spol.s r.o <.>
<br> Ing.XXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXX
<br> Vyhodnocení ZPF / PUPFL: Ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> AUTORISACE:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> OBSAH
<br>
T E X T O V Á Č Á S T
<br>
A Vymezení zastavěného území 4
B Základní koncepce rozvoje území 4
C Urbanistická koncepce 4
D Koncepce veřejné infrastruktury 5
F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 5
M Vymezení ploch a koridorů,ve kterých je rozhodování o změnách v území
<br> podmíněno vydáním regulačního plánu
13
<br> N Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 13
O Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb,pro které může
<br> vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
<br> 14
<br> G R A F I C K Á Č Á S T
1 Výkres základního členění území (výřez) 1 : 5 000
2 Hlavní výkres (výřez) 1 : 5 000
T E X T O V Á Č Á S T – O D Ů V O D N Ě N Í
A Postup pořízení změny č.3 územního plánu 14
B Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
<br> dokumentací vydanou krajem
15
<br> C Soulad s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
<br> 15
<br> D Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prová...
Zde ke stažení

opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Klokočná

Načteno

edesky.cz/d/4675445

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz