« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Závěrečný účet obce Radovesnice I za r. 2020 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztrát 12-2020.pdf (112.91 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 16.2.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 4 116 889,01 403 251,80 3 733 161,02 490 767,77
I.Náklady z činnosti 4 016 205,41 403 251,80 3 625 394,70 490 767,77
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 297 535,85 -5 763,78 225 947,95 1 801,36
<br> 2.Spotřeba energie 502 443 687,83 45 596,17 154 314,87 20 421,65
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 -7 528,50 247 337,57 39 204,00 326 033,89
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 133 874,74 0,00 225 399,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 1 472,00 0,00 3 123,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 6 881,00 0,00 7 674,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 740 393,49 116 081,84 784 578,48 137 710,87
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 272 429,00 0,00 1 191 897,00 4 800,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 337 568,00 0,00 308 870,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 2 471,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 2 121,00 0,00 2 966,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 565,00 0,00 565,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 4 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> ...
Příloha 12-2020.pdf (131.07 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 16.2.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
Účetní jednotka nemá informace o XXX,že byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Nedošlo k žádným změnám v účetních metodách od minulého období,organizace se nadále řídí platnými předpisy <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecních zásadách:
<br> 1.) Odpisový plán účetní jednotky:
Účetní jednotka si zvolila rovnoměrný způsob odpisování a používá roční odpisy,tzn.odpisy účtuje vždy k 31.12 běžného účetního období <.>
<br> 2.) Oceňování a vykazování:
Účet 902: Jiný drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně od 1,- Kč do 1.000,- Kč
Účet 905: Vyřazené pohledávky - vyřazení schvalováno zastupitelstvem obce v zákonných podmínkách
Účet 915: Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů
Účet 999: Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
<br> Pozemky nabývané směnou,koupí nebo bezúplatným převodem jsou oceňovány na základě:
a) znaleckých posudků
b) rozhodnutí ZO č.61/10 (ZOč.6 ze dne 30.12.2010
c) dohodou smluvních stran
d) převzetím ceny,za kterou je pozemek bezplatně převáděn
<br> 3.) Přepočet údajů z cicích měn není stanoven,protože účetní jednotka neprovádí transakce v cicích měnách
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 12 230,50 13 973,50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majete...
Rozvaha 12-2020.pdf (157.65 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 16.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 119 083 630,57 9 423 669,18 109 659 961,39 34 810 311,38
A.Stálá aktiva 83 021 501,44 9 420 449,18 73 601 052,26 31 972 465,94
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 574 683,60 263 149,60 311 534,00 327 686,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 164 883,60 164 883,60 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 409 800,00 98 266,00 311 534,00 327 686,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 82 446 817,84 9 157 299,58 73 289 518,26 31 644 779,94
<br> 1.Pozemky 1 371 103,06 0,00 1 371 103,06 1 370 788,06031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 25 343 834,99 6 834 028,00 18 509 806,99 19 060 822,99021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 441 500,00 475 145,50 966 354,50 1 060 734,50022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 848 126,08 1 848 126,08 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 52 442 253,71 0,00 52 442 253,71 10 152 434,39042
<br> ...
Fin 12-2020.pdf (448.05 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 2.2.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 100 000,00 1 086 300,00 1 086 347,65Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 100,00
<br> 1112 20 000,00 17 700,00 17 679,13Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 99,88
<br> 1113 100 000,00 107 900,00 107 865,34Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 99,97
<br> 1121 940 000,00 807 300,00 807 345,39Daň z příjmů právnických osob 100,01
<br> 1211 1 994 000,00 2 214 300,00 2 214 322,66Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1334 0,00 4 450,00 4 417,20Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 99,26
<br> 1340 270 000,00 275 000,00 274 722,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 99,90
<br> 1341 9 000,00 8 700,00 8 700,00Poplatek ze psů 100,00
<br> 1361 2 000,00 4 700,00 4 690,00Správní poplatky 99,79
<br> 1381 5 000,00 30 500,00 30 518,86Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100,06
<br> 1382 5 000,00 100,00 8,28Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 8,28
<br> 1511 430 000,00 457 000,00 457 044,81Daň z nemovitých věcí 100,01
<br> 4111 0,00 493 753,00 493 753,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 67 000,00 68 000,00 68 000,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 105 000,00 105 000,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4213 28 278 000,00 0,00 0,00Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00
<br> 4216 0,00 26 ...
Zpráva o výsledku hospodaření obce Radovesnice I za r. 2020.pdf (8.35 MB)
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> (_)DBOH INT tRNlHO AUDHU A Kom Rop: Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 002356/2021/KUSK Stejnopis č <.>,Z/ SpZn: SZ_082180/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> RADOVESNICE I IČ: 00639737 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Radovesnice I za rok 2020 bylo zahájeno dne 28.7.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 28.05.2021
<br> ' 18.12.2020 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.1.2020 - 31.12.2020 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Radovesnice I Lošanská 23
<br> 280 02 Kolín
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXXX XXXXXXX - starostka
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,© 4 á š 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.% 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celk <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými n...
Závěrečný účet 2020 - návrh.pdf (527.84 kB)
Závěrečný účet za rok 2020 - návrh
Obec Radovesnice I
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Radovesnice I
Lošanská 23
280 02 Radovesnice I
<br> 00639737
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 725021051
E-mail starosta@radovesnice.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 14
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 15
<br> Strana
<br>
<br> Obec Radovesnice I,IČO 00639737 KEO4 1.8.13 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2020
<br> SU Název 2018 2019 2020
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 0,00 227 749,31 291 772,07
502 Spotřeba energie 0,00 174 736,52 489 284,00
504 Prodané zboží 0,00 365 237,89 239 809,07
511 Opravy a udržování 0,00 225 399,00 133 874,74
512 Cestovné 0,00 3 123,00 1 472,00
513 Náklady na reprezentaci 0,00 7 674,00 6 881,00
518 Ostatní služby 0,00 922 289,35 856 475,33
521 Mzdové náklady 0,00 1 196 697,00 1 272 429,00
524 Zákonné sociální pojištění 0,00 308 870,00 337 568,00
525 Jiné sociální pojištění 0,00 2 471,00 0,00
527 Zákonné sociální náklady 0,00 2 966,00 2 121,00
532 Daň z nemovitostí 0,00 565,00 565,00
538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 4 000,00
542 Jiné pokuty a penále 0,00 7,00 50,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 0,00 15 690,40 9 840,00
549 Ostatní náklady z činnosti 0,00 0,00 24 836,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 652 348,00 661 548,00
554 Prodané pozemky 0,00 0,00 45,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 10...

Načteno

edesky.cz/d/4675335

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz