« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - 18. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

18. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
1.) Zahájení zasedání zastum'telstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice (dále též jako „zastupitelstvo — ZO“ ) bylo zahájeno v 17,00 hodin starostkou obce Štěpánkou Luxíkovou (dále jako „předsedajía ).Přítomno je 5 zastupitelů viz prezenční listina,zastupitelstvo je usnášeníschopné
<br> Konání zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední a elektronické desce obce Děpoltovice <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Jaroslava Kareše a Janu Vičanovou,zapisovatele Lenku
<br> Get'kovou,k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Výsledek hlasování: pro:5 proti:0 zdrželi se:0
<br> Usnesení č.1: 20 Děpoltovice schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Kareše a Janu Vičanovou,zapisovatele Lenku Get'kovou <.>
<br> 2.) Schválení programu
<br> 1.) Zahájení
<br> 2.) Schválení programu
<br> 3.) Rozpočtové opatření č.2/ 2021,č.3/ 2021 4.) Záměry na pronájem pozemků
<br> 5.) Různé
<br> 6.) Diskuse
<br> Výsledek hlasování:
<br> pro: 5 proti:0 zdržel se:0
<br> Usnesení č.2.20 Děpoltovice projednalo a schvaluje program jednání a přidání bodu Rozpočtové opatření č.3 / 2021
<br> 3.Rozpočtové opatření č.2/ 2021l č.3[2021
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2/2021 — příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021.Převod mezi položkami <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3/2021 — napasování položek a paragrafů — dotace kompostéry,nádoba na textil,štěpkovač.Elektrické přípojky,hřbitov materiál,Ladara příspěvek <.>
<br> 20 bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2021,č.3/2021
<br> Výsledek hlasování: pro: 5 proti:0 zdržel se:
<br> Usnesení č.3.20 Děpoltovice bere na vědomí rozpočtové opatření č.2! 2021,č.3 / 2021
<br> 4.Záměr! na pronálg' m pozemků
<br> Pronájem
<br> 41 1.Obec Děpoltovice obdržela žádost od přímého zájemce č.j.0188/2021/DEP ze dne 12.04.2021,na pronájem části pozemku p.č.153...

Načteno

edesky.cz/d/4675311

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz