« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkaneč - Usnesení vlády - mimořádná opatření MZ ČR (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha c.2-testovani-obyvatel-0486.pdf [0,37 MB]
Str.1 z 3
<br> Příloha č.2
usnesení vlády
ze dne 28.května 2021 č.486
<br>
<br>
M IM OŘ Á D NÉ O P AT Ř E N Í
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
<br> č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
<br> § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
<br> nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
<br> SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> 1.Všem poskytovatelům zdravotních služeb,kteří provádějí vyšetření na stanovení
<br> přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů (dále jen
<br> „antigenní odběrové centrum“) se s účinností ode dne 1.června 2021 od 00:00 hod <.>
<br> nařizuje:
<br> a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
<br> prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob,které jsou účastny veřejného
<br> zdravotního pojištění v České republice,která se s ohledem na aktuální
<br> epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy,(dále jen „testovaná osoba“) <,>
<br> pokud požádají o provedení antigenního testu a prokáží se průkazem pojištěnce
<br> nebo náhradním dokladem,a to však nejvýše jedenkrát za 7 dnů;
<br> b) indikovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou
<br> RT-PCR testované osobě,která byla pozitivně testována POC antigenním testem na
<br> přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2; zároveň se této testované osobě nařizuje se
<br> konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení; antigenní odběrové centrum
<br> zajistí vyplnění elektronické žádanky na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
<br> metodou RT-PCR v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) a informuje
<br> testovanou osobu o nařízení konfirmačního testu <.>
<br>
<br> 2.Všem poskytovatelům zdravotních služeb provádě...
priloha c.1-stravovaci-sluzby-0486.pdf [0,44 MB]
1
<br>
<br> Příloha č.1
usnesení vlády
ze dne 28.května 2021 č.486
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle
§ 2 odst.2 písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším
rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 31.května 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se:
<br> 1.stanovují podmínky pro činnost provozovny stravovacích služeb tak,že:
<br>
a) provozovatelé provozoven stravovacích služeb musí dodržovat následující pravidla:
<br>
i) provozovatel neumožní vstup do vnitřních a vnějších prostor provozovny
stravovacích služeb osobám bez ochranného prostředku dýchacích cest (nos <,>
ústa),kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek),včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem,s
výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví,které upravuje povinnost užití ochranného prostředku
dýchacích cest <,>
<br> ii) zákazníci jsou vždy usazeni,a to tak,že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru <,>
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu <,>
<br> iii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby,s výjimkou osob ze společné domácnosti;
jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení,lze u něj usadit více osob,a to tak <,>
že mezi skupinami nejvýše 4 osob,s výjimkou osob ze společné domácnosti,je
rozestup alespoň 1,5 metru <,>
<br> iv) provozovatel nepři...
mimoradna-opatreni-0486.pdf [0,19 MB]
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 28.května 2021 č.486
<br>
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
<br>
<br> Vláda
<br> vydává předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat:
<br> 1.mimořádné opatření,kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží
a služeb a poskytování služeb <,>
<br> 2.mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS-CoV-2 <,>
<br> jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády

Načteno

edesky.cz/d/4675009

Meta

Výpadek elektřiny   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz