« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
<br> náměstí Republiky 59,XXXXXXXX I,XXX XX Soběslav
<br>
<br>
<br> Spis.zn.: MS/10297/2021/Vnk
<br>
PŠV stavby s.r.o <.>
Turovec 24
391 21 Turovec
<br>
<br> Č.j.: MS/10562/2021
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: vanek@musobeslav.cz
<br> Datum: 27.05.2021
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Soběslav,odbor výstavby a RR,silniční hospodářství,jako obecní úřad obce
s rozšířenou působností,který je věcně a místně příslušným správním orgánem ke stanovení
přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Soběslav dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),postupem
v souladu s ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základě podnětu - PŠV stavby s.r.o <.>,IČ 07608659 <,>
Turovec 24,391 21 Turovec,(dále jen „žadatel“),podaného dne 24.05.2021 <,>
<br>
r o z h o d l
o s t a n o v e n í p ř e c h o d n é ú p r a v y p r o v o z u
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.a po předchozím souhlasu KŘ Policie Jčk <,>
DI XXXXX ze dne XX.XX.XXXX pod č.j.: KRPC–787–388/ČJ–2021–020806 a souhlasu vlastníka
komunikace SÚS JčK závodu Tábor ze dne 19.05.2021 pod č.j.SUS JcK 09124/2021
<br>
<br>
na pozemních komunikacích: II/135
<br>
v místě: obec Tučapy
<br>
z důvodu: rekonstrukce chodníku
<br>
na dobu: od 14.06.2021 do 31.08.2021
<br>
popis MÚP: – viz příloha
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.MS/10562/2021 str.2
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na poze...

Načteno

edesky.cz/d/4674961

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz