« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - Závěrečný účet obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_904699640_0_ZPRÁVA FINÁLNÍ S TABULKOU - Radim (01.01.2020 - 31.12.2020).rtf.pdf (530.52 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Radim,IČ: 00272001
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 15.12.2020 – dílčí přezkoumání provedeno dálkovým způsobem
- 05.05.2021 – konečné přezkoumání provedeno dálkovým způsobem
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce XXXXX v souladu s ustanovením § XX odst.X zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004
<br> Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 03.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Radim
<br> 8
<br> 507 12 Radim
<br> Zástupci za Obec:
<br> - Zdeňka Stříbrná - starostka
- Ing.XXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.Vendula Hynková
<br> - kontroloři:
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon tj.proje...
Příloha PO 31.12..pdf (136.12 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Základní škola Mateřská XXXXX XXXXX,okres Jičín; IČO XXXXXXXX; Radim XX,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2020
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 5.2.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Organizace vlastní pouze drobný nehmotný a hmotný majetek,který je při pořízení účtován XXXX do nákladů <.>
<br> XXStrana X /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 5 473,00 4 383,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 5 473,00 4 383,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní Krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 92...
VZZ PO 31.12..pdf (106.17 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Základní škola Mateřská XXXXX XXXXX,okres Jičín; IČO XXXXXXXX; Radim XX,Radim,507 12
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Datum sestavení: 5.2.2021
<br> Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 5 924 437,92 0,00 5 913 029,44 0,00
I.Náklady z činnosti 5 924 437,92 0,00 5 913 029,44 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 163 932,61 0,00 377 454,29 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 288 869,00 0,00 351 304,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 18 725,18 0,00 5 678,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 1 120,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 195 077,13 0,00 312 824,79 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 3 810 166,00 0,00 3 601 262,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 232 245,00 0,00 1 174 399,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 15 314,00 0,00 14 522,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 97 097,00 0,00 62 417,36 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 500,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 103,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúpl...
Rozvaha PO 31.12..pdf (140.42 kB)
R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Předmět činnosti:
<br> Základní škola Mateřská XXXXX XXXXX,okres Jičín; IČO XXXXXXXX; Radim XX,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 5.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 3 349 296,60 1 075 944,50 2 273 352,10 1 816 063,33
A.Stálá aktiva 1 075 944,50 1 075 944,50 0,00 0,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 27 135,00 27 135,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 27 135,00 27 135,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 048 809,50 1 048 809,50 0,00 0,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0,00 0,00 0,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 048 809,50 1 048 809,50 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek...
Příloha 31.12..pdf (127.73 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 9.2.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Odpisování se provádí na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů,o účetních odpisech
je účtováno ročně <.>
U nově pořízených položek majetku je doba životnosti nastavena následujícím způsobem (rozhodující položky):
Stavby 80-100 let
Budovy 100-150 let
Vodov.přípojky 50 let
Přístroje 20 let
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1 247 607,50 1 098 036,50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 74 623,00 72 708,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 97 040,00 35 230,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 1 075 944,50 990 098,50
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku...
VZZ 31.12..pdf (112.77 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,Radim,507 12
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 9.2.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 11 414 874,54 -10 800,00 7 182 635,37 0,00
I.Náklady z činnosti 6 151 079,04 -10 800,00 6 315 107,37 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 170 967,56 0,00 288 557,29 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 331 312,43 0,00 128 333,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 180 865,08 0,00 1 812 102,59 0,00
<br> 9.Cestovné 512 1 336,00 0,00 12 954,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 15 412,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 204 233,38 0,00 1 021 461,16 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 613 802,92 0,00 1 479 458,94 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 269 038,08 0,00 265 130,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 2 732,00 0,00 3 367,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 1 600,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 908,00 0,00 3 724,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 89 108,00 0,00 1 135,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 305,29 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 311,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná ...
Rozvaha 31.12..pdf (157.66 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 9.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 114 342 038,68 17 469 888,95 96 872 149,73 77 028 686,36
A.Stálá aktiva 99 642 972,67 17 429 671,45 82 213 301,22 65 794 907,50
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 874 089,80 288 035,80 586 054,00 616 114,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 176 525,80 176 525,80 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 697 564,00 111 510,00 586 054,00 616 114,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 94 437 803,37 17 141 635,65 77 296 167,72 65 178 793,50
<br> 1.Pozemky 8 504 316,32 0,00 8 504 316,32 8 504 316,32031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 62 608 183,12 15 306 724,35 47 301 458,77 48 327 750,77021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 798 675,00 451 275,15 347 399,85 388 362,45022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 383 636,15 1 383 636,15 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 21 142 992,78 0,00 21 142 992,78 7 958 363,96042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouho...
Výkaz Fin 31.12..pdf (465.45 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 28.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 750 000,00 1 750 000,00 1 625 173,20Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 92,87
<br> 1112 46 000,00 46 000,00 25 241,09Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 54,87
<br> 1113 155 000,00 155 000,00 153 829,37Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 99,24
<br> 1121 1 455 000,00 1 455 000,00 1 150 680,33Daň z příjmů právnických osob 79,08
<br> 1122 162 260,00 162 260,00 162 260,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 3 280 000,00 3 280 000,00 3 160 934,88Daň z přidané hodnoty 96,37
<br> 1334 800,00 800,00 0,00Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1340 186 000,00 196 000,00 221 722,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 113,12
<br> 1341 7 000,00 7 000,00 8 570,00Poplatek ze psů 122,43
<br> 1342 2 000,00 2 000,00 0,00Poplatek z pobytu 0,00
<br> 1361 2 000,00 2 000,00 1 370,00Správní poplatky 68,50
<br> 1381 40 000,00 40 000,00 43 486,49Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 108,72
<br> 1511 900 000,00 900 000,00 870 180,48Daň z nemovitých věcí 96,69
<br> 4111 0,00 576 000,00 576 000,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 98 200,00 98 200,00 98 200,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 704 319,00 704 319,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4211 0,00 6 883 222,00 6 883 222,00Investič.přij.transfery z všeob.pokl.sprá...

Načteno

edesky.cz/d/4672764

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz