« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipel - Zápis a souhrn usnesení k zápisu č. 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a souhrn usnesení k zápisu č. 1/2021
Obec Skřipel Zastupitelstvo obce Skřipel
<br> Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Skřipel č.1 / 2021
<br> konaného dne 28.4.2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skřipel na adrese Skřipel 55,267 24 Hostomice pod Brdy <.>
<br> Přítomni: T.Pavlovič — starosta,A.Blažková — místostarostka,Ing.E.Palivec,Ing.J.Kafková,P.Kafka
<br> Program:
<br> 1) Zahájení schůze a zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 2) Schválení programu schůze
<br> 3) Informace o rozpočtovém opatření č.1/2021
<br> 4) Informace o rozpočtovém opatření č.2/2021
<br> 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřipel
<br> 6) Schválení účetní závěrky za rok 2020
<br> 7) Projednání návrhu obce Osov na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o sdružení finančních prostředků uzavřené dne 10.10.2013 (týkala se rozšíření MŠ v Osově)
<br> 8) Informace o změnách v integrované dopravě
<br> 9) Diskuse
<br> 10) Závěr
<br> 1) Zahájení schůze a zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Skřipel bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Tomášem Pavlovičem,(dále též jako „starosta") <.>
<br> Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání.Starosta dále zprezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Prezenční listina viz Příloha č.1) konstatoval,že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 5-ti členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona a obcích) <.>
<br> Předsedající navrhl určit zapisovatelem lng.Jaroslavu Kafkovou a ověřovateli zápisu Annu Blažkovou a XXXXX Kafku <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Skřipel volí zapisovatelem Ing.Jaroslavu Kafkovou a ověřovateli zápisu Annu Blažkovou a XXXXX Kafku <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro X Proti X Zdrželi se 0 Usnesení č.1-1/2021 bylo schváleno <.>
<br> 2) Schválení programu schůze Starosta seznámil přítomné s návrhem programu uvedeného v pozvánce zveřejněné na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění ani ž...

Načteno

edesky.cz/d/4670321

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz