« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Návrh závěrečného účtu za rok 2020-DSO Mikroregion

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inventarizacni-zprava-2020-871ba.pdf
DSO Mikroregion Hustopečsko,IČO: 70824134
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2020
<br> I/DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR
<br> Pro zajištění provedení inventarizace byl shromážděním starostů dne 18.12.2020 schválen Plán inventur,který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:
<br> - periodická inventura majetku DSO od 2.1.2021 do 20.1.2021 <,>
<br> - zpracování soupisů bude ukončeno dne 20.1.2021 <,>
<br> - proúčtování inventarizačních rozdílů k datu zpracování účetní závěrky (k 31.12.2020),- inventarizační zpráva musí být zpracována do 20.1.2021 <.>
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupu při inventarizaci byla dodržena.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Termíny byly dodrženy <.>
<br> 2/ PR OŠKOLENÍ ČLENÚ INVENTARIZA ČNÍ KOMISE
<br> Proškolení proběhlo v budově MěÚ Hustopeče 18.12.2020.Proškolení členové inventarizační komise DSO Mikroregion Hustopečsko k provádění inventur,byli seznámeni s inventumími soupisy a seznamy,jakým způsobem majetek hodnotit a jak provést dokladovou inventuru.Součásti školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 3/ PŘIJA TÁ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ PR ÚBĚHU INVENTUR,KINFORMA ČNÍM TOKÚM
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek k 31.12.2020.Inventarizační rozdíl nebyl <.>
<br> Inventarizační komise tímto konstatuje,že veškeré inventury proběhly vsouladu svydaným plánem inventur vtermínech,které byly stanoveny předsedou DSO Mikroregionu Hustopečsko <.>
<br> 4/INVENTURNÍ so UPISY
<br> Fyzické a dokladové inventury provedla shromážděním starostů stanovená inventarizační komise,které zjistily skutečné stavy majetku.Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetn...
zprava-o-vysledku-prezkoumani-2020-e259f.pdf
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní
<br> Žerotínovo náměstí 3 601 82 Brno
<br> SpZn.: S — JMK 70291/2020 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> MIKROREGION HUSTOPEČSKO,okres Břeclav
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 10.prosince 2020 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 1.dubna 2021.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: dílčí přezkoumání: Městský úřad Hustopeče Dukelské nám.2,693 01 Hustopeče konečné přezkoumání: Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Kontrolor: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXXX XXXXXXX - předseda
<br> XXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> ...
priloha-k-31.12.2020-e9f18.pdf
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2020
<br> IČO: 70824134 Název: Mikroregion Hustopečsko Sídlo: Dukelské náměstí 2,693 01 Hustopeče Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXX,iva.horak©tiscaii.cz,XXXXXXXXX
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost,která byji omezovala nebojí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Účetní metody,které účetní jednotka použivá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších změn a předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších změn předpisů,ČSÚ č.701 - č.710,metody JMK a platných vnitroorganizačních směrnic <.>,g "ičtováni zásob zp.B — opravné položky ÚJ účtuje k datu 31.12.daného účetního období - majetek ÚJ odepisuje rovnoměrně,čtvrtletně - fondy nejsou vedeny - kurzové rozdíly jsou přepočítány dle aktuálního kurzu ČNB - přecenění RH dle hranice významnosti dle směrnice - DDHM zaveden od 1 tis.do 40 tis.Kč
<br> Z XXX systému GINJS Express vytiskl XXX XXXXXXXX Strana XX.X.XXXX Finančníokruhy - Učetnictví X.20.0 (Hustope'sko),verze: 2020.01 1 z 16 21:03:11
<br> A.4 <.>
<br> Příloha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> CZ;? Názevpoložky ŽPČZÍ „,UCET NI OBDOBI,BEZNE | MINULÉ P.I.Majetek a závazky účetní jednotky - — 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 - - 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 — — 3.Vyřazené pohledávky 905 — — 4.Vyřazené závazky 906 > - 5.Ostatní majetek 909 - - P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transferů - - 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předňnancováni transferů 911 - - 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předňna...
vykaz-zz-k-31.12.2020-85b7b.pdf
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion Hustopečsko70824134
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> IČO: Název:
Sídlo: Dukelské náměstí 2,693 01 Hustopeče
Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXX,iva.horak@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> 239 926,00 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 14 596,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 39 044,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 458 711,77 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 2 476 171,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 647 638,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 8 250,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody X XXX,XX -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 224 960,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 130 905,20 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 48 864,00 -
<br...
rozvaha-k-31.12.2020-7a986.pdf
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2020
<br> 70824134IČO:
Název:
Sídlo:
<br> Mikroregion Hustopečsko
Dukelské náměstí 2,693 01 Hustopeče
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXX,iva.horak@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> 677 013,65 489 514,65 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 277 013,65 277 013,65
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 400 000,00 212 501,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 26 188 005,92 2 450 762,49
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 24 640 091,43 1 325 374,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 007 856,00 585 330,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 540 058,49 540 058,49
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 187 499,00 237 499,00
<...
fin-12.2020-6a902.pdf
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 5 788 500,00 = 5 788 500,00
3 831 700,00 = 3 831 700,00
5 831 449,96 = 5 831 449,96
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 2 000 000,00 = 2 000 000,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 5 788 500,00 = 5 788 500,00
3 831 700,00 = 3 831 700,00
3 831 449,96 = 3 831 449,96
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
5 788 500,00 = 5 788 500,00
4 238 300,00 = 4 238 300,00
6 119 261,92 = 6 119 261,92
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
5 788 500,00 = 5 788 500,00
4 238 300,00 = 4 238 300,00
4 119 261,92 = 4 119 261,92
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
5 788 500,00 = 5 788 500,00
4 238 300,00 = 4 238 300,00
4 119 261,92 = 4 119 261,92
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 406 600,00- = 406 600,00-
287 811,96- = 287 811,96-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 406 600,00 = 406 600,00
287 811,96 = 287 811,96
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 406 600,00 = 406 600,00
287 811,96 = 287 811,96
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 406 600,00- = 406 600,00-
287 811,96- = 287 811,96-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 9.3.2021
21:20:13
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Hustopečsko),verze: 2020.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 2 000 000,00 = 2 000 000,00
r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 +...
zaverecny-ucet-2020-navrh-c9808.pdf
MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
<br> Mikroregion Hustopečsko návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hustopečsko za rok 2020 <.>
<br>
<br> 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2020 (Výkaz FIN 2-12)
<br> Příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
<br> Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Nedaňové příjmy 38 000,00 291 000,00 290 840,00
<br> Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Přijaté transfery 5 750 500,00 3 540 700,00 5 540 609,96
<br> Příjmy celkem 5 788 500,00 3 831 700,00 5 831 449,96
<br> Konsolidace příjmů 5 788 500,00 3 831 700,00 3 831 449,96
<br>
<br> Výdaje schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
<br> Běžné výdaje 5 788 500,00 4 238 300,00 6 119 261,92
<br> Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00
<br> Výdaje celkem 5 788 500,00 4 238 300,00 6 119 261,92
<br> Konsolidace výdajů 5 788 500,00 4 238 300,00 4 119 261,92
<br>
<br> Financování schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
<br> Financování po konsol.0,00 406 600,00 287 811,96
<br> Příloha: Výkaz FIN 2-12 k plnění rozpočtu mikroregionu v plném členění podle rozpočtové skladby
<br>
<br> 2) Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis inventarizace)
<br> Výsledek inventarizace:
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020,byla provedená dokladová i fyzická
<br> inventura.Dne 17.12.2020 byla zcizena finanční hotovost,doloženo záznamem Policie ČR) <.>
<br> Jednalo se o hotovost ve výši 5.011,00 Kč a tato hotovost byla účetně odepsána <.>
<br> K datu 31.12.2020 došlo:
<br> Budovy,stavby: nedošlo k žádným změnám z hlediska přírůstků ani úbytků <.>
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek: SW mzdy Gordic 10.920,25 Kč,web Starovičky 30.129,00 Kč <,>
<br> + teploměr,vlhkoměr 16.335,00 Kč,mluvené slovo senioři 15.125,00 Kč a mobilní aplikace
<br> 15.125,00 Kč,web Uherčice 30.129,00 Kč + mluvené slovo senioři 17.545,00 Kč,web Starovi...

Načteno

edesky.cz/d/4669857

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz